hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: fond likvidacija

Ukupno nađeno: 100 primera (stranica je generisana 16.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 71 pronadjenog primera ovde je prikazano 16 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Odluka o bližim uslovima i načinu izdavanja pojedinih dozvola i saglasnosti društvu za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom (RS)

Prenos prava upravljanja fondom i postupak dobrovoljne likvidacije društva za upravljanje

Međunarodna konvencija o osnivanju Međunarodnog fonda za naknadu štete prouzrokovane zagađenjem naftom (mp)

Likvidacija Fonda

Pravilnik o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje investicionim fondovima (RS)

5) postupak raspuštanja fonda zbog isteka vremena na koji je organizovan, odnosno procedure likvidacije portfolia otvorenog fonda zbog isteka vremena na koji je organizovan.

Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku (RS)

621 Primanja stečajnih upravnika, sudskih veštaka, sudija porotnika i sudskih tumača kojima je rešenjem Fonda PIO priznato pravo na prestanak plaćanja doprinosa jer su platili doprinose na iznos najviše procenjene godišnje osnovice doprinosa za tu godinu.

Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre (RS)

2. iz Registra javnih glasila, Registra stečajnih masa, Registra udruženja, Registra stranih udruženja, Registra turizma, Registra zadužbina i fondacija , Registra predstavništava stranih zadužbina i fondacija , Registra udruženja, društava i saveza u oblasti sporta i Registra komora 35,00 dinara po registrovanom subjektu;

Zakon o radu (RS)

Zahtev se podnosi Fondu u roku od 15 dana od dana dostavljanja pravnosnažne odluke kojom je utvrđeno pravo na potraživanje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečajni postupak.

Stečajni upravnik, poslodavac i zaposleni dužni su da na zahtev Fonda , u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, dostave sve podatke koji su od značaja za donošenje rešenja iz člana 142. ovog zakona.

Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju (RS)

Ako vlasnik prevoznog sredstva nije zaključio ugovor o osiguranju iz člana 14. stav 1. ovog zakona, ili je zaključio ugovor o osiguranju sa društvom za osiguranje nad kojim je pokrenut stečajni postupak, a desio se nesrećni slučaj, lice iz stava 1. ovog člana može zahtevati isplatu osigurane sume iz sredstava Garantnog fonda , u skladu sa odredbama ovog zakona.

Garantni fond se osniva radi ekonomske zaštite putnika u javnom prevozu i trećih oštećenih lica, u slučajevima kada je šteta pričinjena upotrebom neosiguranog ili nepoznatog prevoznog sredstva, kao i za štetu za čiju naknadu je odgovorno društvo za osiguranje nad kojim je pokrenut stečajni postupak, u skladu sa ovim zakonom.

Pravna lica koja obavljaju poslove zdravstvenog, penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i druga pravna i fizička lica, koja su na bilo koji način neposredno oštećenom licu naknadila štetu prouzrokovanu upotrebom neosiguranog ili nepoznatog prevoznog sredstva, kao i štetu prouzrokovanu upotrebom prevoznog sredstva za koje je zaključen ugovor o obaveznom osiguranju sa društvom za osiguranje nad kojim je pokrenut stečajni postupak, ne mogu isticati regresne zahteve prema Garantnom fondu .

Šteta prouzrokovana upotrebom motornog vozila, vazduhoplova, čamca ili drugog prevoznog sredstva, a ugovor o obaveznom osiguranju je bio zaključen sa društvom za osiguranje nad kojim je pokrenut stečajni postupak, naknađuje se iz sredstava Garantnog fonda .

Na Garantni fond koji je isplatio osiguranu sumu, odnosno naknadu štete, prelaze prava oštećenog lica prema stečajnoj masi. Garantni fond ima pravo da prijavi ovo potraživanje do okončanja stečajnog postupka društva iz stava 1. ovog člana.

Pravila poslovanja organizatora Fonda za zaštitu investitora (RS)

1. kada se nad članom Fonda otvori stečajni postupak, ili

2. potraživanja naplaćenih u stečajnom postupku nad članom Fonda , i

2. pokriće administrativnih troškova nastalih u postupku naplate potraživanja organizatora Fonda iz stečajne mase člana Fonda ,

Organizator Fonda , u saradnji sa ovlašćenim revizorom i stečajnim upravnikom, u slučaju stečaja člana Fonda , utvrđuje iznos osiguranog potraživanja klijenta.

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 28 pronadjenih primera ovde je prikazano 13 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Dospelost zahteva za naknadu štete iz sredstava Garantnog fonda uslovljena je prethodnim zaključenjem stečajnog postupka nad osiguravajućim društvom kod kojeg je vozilo bilo osigurano.

...

Zahtev oštećenog lica za naknadu štete iz sredstava Garantnog fonda dospeva prema Udruženju osiguravača Srbije danom zaključenja stečajnog postupka nad osiguravajućom organizacijom sa kojom je štetnik imao zaključen ugovor o obaveznom osiguranju motornog vozila.

...

Dospelost zahteva za naknadu štete iz sredstava Garantnog fonda uslovljena je prethodnim zaključenjem stečajnog postupka. Dugovanje naknade štete može se izmiriti i pre tog roka, na osnovu sporazuma oštećenog i Garantnog fonda , pa zakonska zatetna kamata teče od podnošenja tužbe.

...

Šteta prouzrokovana upotrebom motornog vozila, vazduhoplovom ili drugog prevoznog sredstva, a ugovor o obaveznom osiguranju je bio zaključen sa organizacijom za osiguranje nad kojom je otvoren postupak stečaja (član 106. Zakona o osiguranju imovine i lica), smatra se dospelom prema Garantnom fondu tek po donošenju pravnosnažnog rešenja mesno nadležnog trgovinskog suda kojim odobrava nacrt za glavnu deobu stečajne mase ovog osiguravača kao stečajnog dužnika.

...

Posle okončanog stečaja ili likvidacije neprodata društvena imovina prenosi se Fondu za razvoj Republike Srbije

...

Kada je pravnosnažnom parničnom presudom utvrđena obaveza tužene osiguravajuće organizacije da plati tužiocima na ime naknade štete određene novčane iznose kao i parnične troškove, pa se nad tuženim otvori stečaj , tada je udruženje osiguravajućih organizacija srbije i crne gore-garantni fond dužan tužiocima da isplati štetu ali ne i parnične troškove-shodno čl.106 zakona o osiguranju imovine i lica.

...

Garantovana zarada, kamata na garantovanu zaradu od dospelosti do isplate i odgovarajući doprinosi fondovima , isplaćuju se kao troškovi stečajnog postupka nezavisno od toga da li su ova potraživanja prijavljena

...

Osiguravač koji svom osiguraniku isplati štetu pričinjenu vozilom osiguranim kod organizacije nad kojom je otvoren stečaj ne može se s pozivom na odredbe čl. 99. st.2. tač.1. i čl.104. st.2. Zakona o osiguranju imovine i lica regresirati iz sredstava garantnog fonda jer svoje potraživanje nije prijavio kod stečajnog dužnika.

...

Tuženo udruženje osiguravajućih organizacija Jugoslavije-garantni fond odgovara tužiocu za ne nadoknađenu štetu od osiguravajuće organizacije nad kojom je otvoren postupak stečaja , a ne i postupak likvidacije

...

Štetnik koji, po pravnosnažnoj presudi, isplati naknadu štete oštećenom koji u saobraćajnoj nezgodi nema pravo regresa od udruženja osiguravajućih organizacija - Garantnog fonda bez obzira što je prema osiguravajućoj organizaciji otvoren stečajni postupak.

...

Garantni fond i stečaj organizacije za osiguranje sa kojom je zaključen ugovor o obaveznom osiguranju

...

Samo za iznos štete za koji se nije naplatio i nije mogao da se naplati iz stečajne mase Osiguravajućeg društva štetnika, garantni fond ima obavezu da naknadi osiguravajućem društvu oštećenog.

...

Bivši radnik stečajnog dužnika aktivno je legitimisan da traži isplatu Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, na ime neplaćenih doprinosa

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Kako da ostvarim prava kod Fonda solidarnosti, s obzirom da je pokrenut stečajni postupak kod mog poslodavca?

ogl3
hor003