Traženo: fizikalna terapija

Ukupno nađeno: 58 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 58 pronadjenih primera ovde je prikazano 30 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovne profile kozmetički tehničar, laboratorijski tehničar, medicinska sestra - tehničar, stomatološka sestra - tehničar, farmaceutski tehničar, fizioterapeutski tehničar, zdravstveni (RS)

FIZIKALNA TERAPIJA SA BALNEOKLIMATOLOGIJOM (za obrazovni profil: FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR - ogled)

Pravilnik o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika (RS)

48) medicina bola - ako imaju specijalizaciju iz anesteziologije, reanimatologije i intezivne terapije , interne medicine, pedijatrije, neurologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, opšte medicine, opšte hirurgije, abdominalne hirurgije, vaskularne hirurgije, grudne hirurgije, ortopedske hirurgije i traumatologije, dečje hirurgije, neurohirurgije, plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije, maksilofacijalne hirurgije, urologije, kardiohirurgije, psihijatrije, dečje i adolescentne

Pravilnik o medicinskoj rehabilitaciji u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju (RS)

- sve druge vidove fizikalne terapije ( elektroterapija , magnetoterapija , sonoterapija , laseroterapija, parafinoterapija, infraruž terapija , krioterapija , hipobarična (<lat>Vacusac</lat>), ultrazvučna terapija , terapija bioptron lampom, inhalacija, okupaciona terapija , terapija glasa i govora),

Zakon o zdravstvenom osiguranju (RS)

Medicinskom rehabilitacijom obezbeđuje se utvrđivanje, primena i evaluacija rehabilitacionih postupaka koji obuhvataju kineziterapiju i sve vidove fizikalne , okupacione terapije i terapije glasa i govora, kao i određene vrste medicinsko-tehničkih pomagala, nameštanje, primenu i obuku za upotrebu tog pomagala kod osiguranog lica.

Fizikalnom terapijom obezbeđuje se utvrđivanje, primena i evaluacija svih odgovarajućih fizikalnih agenasa, uključujući prirodni lekoviti faktor u tretmanu povređenog i obolelog osiguranog lica.

Pravilnik o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite (RS)

Pružalac usluge, u skladu sa potrebama korisnika, obezbeđuje uslove za rekreaciju, fizikalnu i radno-okupacionu terapiju i susrete i kontakte sa članovima porodice i drugim licima značajnim za korisnika.

Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe (RS)

11) u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji: jednog doktora medicine specijalistu fizikalne medicine i rehabilitacije i šest fizioterapeuta sa višom odnosno srednjom školskom spremom na 40.000 stanovnika.

8) u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji - jednog doktora medicine specijalistu fizikalne medicine i pet fizioterapeuta sa višom odnosno srednjom školskom spremom na 150 bolesničkih postelja;

1) u odeljenju za nepokretne bolesnike - pet doktora medicine (od čega četiri specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije i jednog doktora medicine specijalistu internističke grane medicine), 75 zdravstvenih radnika sa višom odnosno srednjom školskom spremom (50 na poslovima nege, 23 fizioterapeuta i dva viša radna terapeuta ) i dva zdravstvena saradnika sa visokom odnosno višom školskom spremom;

2) u odeljenju za polupokretne bolesnike - pet doktora medicine (od čega četiri specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije i jednog doktora medicine specijalistu internističke grane medicine), 55 zdravstvenih radnika sa višom odnosno srednjom školskom spremom (30 na poslovima nege, 20 fizioterapeuta i pet viših radnih terapeuta ) i dva zdravstvena saradnika sa visokom odnosno višom školskom spremom;

3) u odeljenju za pokretne bolesnike - tri doktora medicine specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije, 38 zdravstevnih radnika sa višom odnosno srednjom školskom spremom (15 na poslovima nege, 20 fizioterapeuta i tri viša radna terapeuta ) i dva zdravstvena saradnika sa visokom odnosno višom školskom spremom.

Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama (RS)

Veoma složeni poslovi u patronaži, sanitetskom izviđanju i nadzoru, dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji, poslovi fizikalne rehabilitacije i fizioterapije , laboratorijski poslovi, sudelovanje u izradi i izdavanju lekova (<lat>VI</lat> stepen stručne spreme) - 14,38

Poslovi zdravstvene nege bolesnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i ambulantno-polikliničkoj i stomatološkoj zaštiti, izdavanje lekova bez recepta, fizikalna terapija i rehabilitacija, dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija i transfuzija krvi (<lat>IV</lat> stepen stručne spreme) - 12,59

Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji (RS)

Fizikalnom terapijom obezbeđuje se utvrđivanje, primena i evaluacija svih odgovarajućih agenasa, uključujući prirodni lekoviti faktor u tretmanu povređenog i obolelog osiguranog lica.

Uredba o Planu mreže zdravstvenih ustanova (RS)

Specijalističko-konsultativna delatnost zdravstvenih ustanova iz člana 18. ove uredbe obuhvata: specijalističke preglede i konsultacije po uputu izabranog lekara; prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja, preglede i dijagnostičku obradu pacijenata upućenih na bolničko lečenje; dijagnostiku, terapijski i rehabilitacioni tretman u okviru dnevnih bolnica; fizikalnu medicinu i rehabilitaciju za ambulantne i hospitalizovane pacijente; obavljanje laboratorijskih, radioloških i drugih dijagnostičkih usluga

(gerijatrija, palijativno zbrinjavanje, hemioterapija , fizikalna medicina i rehabilitacija) 0,20

Pravilnik o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika (RS)

- fizikalna terapija - 4 nedelje

1) Fizikalna terapija

Pripravnik se upoznaje sa odeljenjem za fizikalnu terapiju , aparatima, sredstvima i tehnikom koje se koriste u fizikalnoj terapiji ; specifičnostima u oblasti fizikalne terapije i vođenjem medicinske dokumentacije i evidencije.

Plan zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Republici Srbiji (RS)

U oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (u domovima zdravlja i zavodima) planiraju se (tabela 14), za potrebe obolelih i povređenih osiguranika planira se oko 72.600 preventivnih pregleda, 560.700 pregleda lekara u slučaju bolesti i povređivanja, kao i 6.779.530 fizioterapijskih usluga. i rehabilitacije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (u domovima zdravlja i zavodima) planiraju se (tabela 14), za potrebe obolelih i povređenih osiguranika i radi nastavka

U zdravstvenim ustanovama sa stacionarnim kapacitetima planiraju se ukupne usluge za hospitalizovana lica (tabela 16): oko 429.570 operacija, 817.660 specijalističko-konsultativnih pregleda, 42.237.640 usluga laboratorijske dijagnostike, 755.780 usluga rendgen i 717.550 usluga ultrazvučne dijagnostike, složene dijagnostičke usluge 191.000 dopler, 158.400 skener, 27.920 magnetna rezonanca, 9.006.000 terapijskih intervencija i 9.126.430 usluge fizikalne medicine i rehabilitacije.

- dijagnostičko- terapijske usluge: oko 27.682.400 laboratorijskih usluga, 1.328.800 usluga rendgena, 915.430 usluga ultrazvučne dijagnostike, 3.041.300 terapijskih intervencija i 11.357.000 usluga fizikalne i medicinske rehabilitacije;

Pravilnik o uslovima za promet na malo medicinskih sredstava u specijalizovanim prodavnicama (RS)

Izuzetno, odgovorno lice za promet na malo određenih vrsta medicinskih sredstava klase I i IIa (npr. ultrazvučni aparati, EKG aparati, aparati za fizikalnu terapiju i sl.), treba da ispunjava uslove iz stava 1. tačka 2) ovog člana.

Pravilnik o Nomenklaturi zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite (RS)

97971-00 Dodatna stomatološka fizikalna terapija za temporomandibularni zglob i sa njim povezane strukture

Pravilnik o klasifikaciji opštih medicinskih sredstava (RS)

6) oprema za fizikalnu terapiju , koja deluje na bazi ultrazvuka;

Zakon o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca (SCG)

Privremeni procent vojnog invaliditeta utvrđuje se ako postoje izgledi da će se oštećenje organizma u znatnoj meri poboljšati primenom bilo kog medicinskog sredstva (operativne intervencije, fizikalne terapije i rehabilitacije, medikamentozno lečenje i dr.).

Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovne profile kozmetički tehničar, laboratorijski tehničar, medicinska sestra - tehničar, stomatološka sestra - tehničar, farmaceutski tehničar, fizioterapeutski tehničar, zdravstveni (RS)

8) Fizikalna terapija sa balneoklimatologijom za obrazovni profil farmaceutski tehničar - ogled, zamenjuju se novim.

istorijatu fizikalne fizikalne medicine, njenu - Podela fizikalne terapije časa vežbi.

kao i o podeli fizikalne terapije . agenasa; sredstava, slike, sheme...