Traženo: finansijski izveštaj

Ukupno nađeno: 4797 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 4759 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o evidencijama priloga i imovine, godišnjem finansijskom izveštaju i izveštaju o troškovima izborne kampanje političkog subjekta (RS)

Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (RS)

Pravilnik o uslovima za obavljanje revizije finansijskih izveštaja javnih društava (RS)

Pravilnik o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru (RS)

Pravilnik o sadržaju i načinu finansijskog izveštavanja o planiranim i ostvarenim prihodima i primanjima i planiranim i izvršenim rashodima i izdacima jedinica lokalne samouprave (RS)

Odluka o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima (RS)

Odluka o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja dobrovoljnog penzijskog fonda (RS)

Uredba o naknadama za registraciju finansijskih izveštaja , davanje podataka iz Registra finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika, kao i naknadama za druge usluge koje agencija za privredne registre pruža (RS)

Pravilnik o bližim uslovima i postupku prijema, kontrole, registracije, obrade i objavljivanja finansijskih izveštaja , načinu vođenja i sadržini Registra finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika (RS)

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 12 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

a.) Okrivljenima se stavlja na teret da su izvršili privredne prestupe iz člana 68 stav 1 tač. 1 i 12 i stav 2 Zakona o računovodstvu i reviziji (nisu u zakonskom roku do 28.02 2011. god. dostavili Agenciji za privredne registre finansijski izveštaj za 2010. god. kao ni obaveštenje o razvrstavanju na veliko, srednje ili malo pravno lice).

...

Zakonom je propisana obaveza svih političkih subjekata koji imaju predstavnike u predstavničkim telima i registrovane političke stranke da vrše reviziju finansijskih izveštaja .

...

Malo pravno lice koje posluje kao otvoreno akcionarsko društvo, čije su akcije uključene na vanberzansko tržište Beogradske berze AD Beograd obveznik je revizije usvojenog finansijskog izveštaja u smislu člana 37. st. 1. Zakona o računovodstvu i reviziji i u obavezi je da u roku (do 30.09.) dostavlja isti NBS. U suprotnom, čini privredni prestup iz čl. 68. st. 1. tač. 14. i st. 2. istog zakona.

...

Izgubljena dobit po osnovu nerealizovanog obrta kapitala može se ostvariti samo ukoliko se takve činjenice utvrde na osnovu finansijskih izveštaja prema bilansu uspeha, a ne prema ostvarenom rabatu i prosečnoj stopi trgovačke marže.

...

Propuštanjem da u zakonskom roku izvrši i dostavi NBS reviziju godišnjeg finansijskog izveštaja pravno lice - otvoreno akcionarsko društvo čini privredni prestup iz čl. 68. st. 1. tač. 14. Zakona o računovodstvu i reviziji.

...

Kada prvostepeni sud propusti da navede razloge u pogledu činjenice kako i na koji način su okrivljeni bili razvrstani u 2004. godini a koja se pokazuje bitnom po pitanju da li su okrivljeni bili u obavezi da podnesu usvojeni finansijski izveštaj sa mišljenjem revizora u smislu člana 34. stav 2. Zakona o računovodstvu i reviziji, učinio je bitnu povredu odredaba postupka iz člana 368. stav 1. tačka 11) ZKP, u vezi člana 56. ZOPP.

...

Nadležni sud u vanparničnom postupku može naložiti održavanje vanredne skupštine akcionarskog društva na kojoj će se izabrati stručni poverenik radi pregleda finansijskih izveštaja i poslovnih knjiga u poslednje tri godine, jer se radi o pitanju iz delokruga skupštine, pa se nisu stekli uslovi za odbijanje zahteva za sazivanje skupštine u smislu člana 277. st. 6. tač. 3. Zakona o privrednim društvima.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 12 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Da li postoji obaveza sastavljanja "vanrednih" finansijskih izveštaja na dan donošenja odluke o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića gubitaka, odnosno na dan donošenja odluke o povećanju kapitala i izdavanju običnih akcija?

...

Da li su obveznici revizije godišnjih finansijskih izveštaja zatvorena akcionarska društva?

...

Obaveza sastavljanja godišnjih, odnosno finansijskih izveštaja po osnovu statusne promene spajanja uz pripajanje matičnog i zavisnog pravnog lica u slučaju kada je datum obračuna spajanja 31. decembar, obaveza sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja od strane matičnog pravnog lica koje vrši pripajanje na taj dan i način evidentiranja poslovnih promena nastalih između dana bilansa i dana upisa u registar privrednih subjekata

...

Prihodi i rashodi koji zbog fundamentalne greške ili promene računovodstvene politike nisu iskazani u finansijskim izveštajima u periodu u kojem su nastali ne uključuju se u dobit ili gubitak tekućeg perioda

...

Merodavan je samo onaj finansijski izveštaj revizora koji je usvojio nadležni organ pravnog lica, odnosno skupština privrednog društva i zajedno sa finansijskim izveštajem dostavljen nadležnom organu koji vodi registar boniteta pravnog lica, u Zakonom propisanom roku

...

Kao period uzastopnog vršenja revizije finansijskih izveštaja pravnih lica od strane preduzeća za reviziju, računa period koji počinje od 1. januara 2003. godine, odnosno finansijskih izveštaja koji obuhvataju period koji počinje 1. januara 2003. godine

...

Obaveza revizije finansijskih izveštaja za 2004. godinu kod pravnih lica koja su u 2003. godini vodila poslovne knjige u skladu sa propisima o budžetskom računovodstvu, a od 1. januara 2004. godine poslovne knjige vode u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji ("Službeni list SRJ",broj 71/2002)

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 14 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

9. Likvidacioni upravnik sastaviće finansijski izveštaj sa stanjem na dan otvaranja postupka likvidacije i dostaviti ga nadležnom organu u roku od 60 dana od dana pokretanja postupka likvidacije, kao i početni likvidacioni bilans najkasnije tri meseca po otvaranju postupka likvidacije koji podnosi ovoj skupštini.

...

Stečajni upravnik je, blagovremeno pripremljen i dostavljen izveštaj o ekonomsko finansijskom položaju, pred svim prisutnim poveriocima detaljno izložio i predložio da se formiraju poverilački organi i donese odluka o daljem toku postupka.

...

4. Usvajanju finansijskih izveštaja , kao i izveštaja upravnog odbora, izveštaja revizora i nadzornog odbora u vezi sa finansijskim izveštajima ,

1. Kontroli tačnosti finansijskih izveštaja i informacija,