Traženo: falsifikovanje službene isprave

Ukupno nađeno: 55 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 13 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Krivični zakonik (RS)

Falsifikovanje službene isprave

Zakon o elektronskim komunikacijama (RS)

7) ako je pravnosnažno osuđen na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest meseci ili ako je osuđen za krivična dela protiv službene dužnosti, prevare, krađe, falsifikovanja isprave ili drugo slično krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje funkcije.

8) ako je pravnosnažno osuđen na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest meseci ili ako je osuđen za krivična dela protiv službene dužnosti, prevare, krađe, falsifikovanja isprave ili drugo slično krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje funkcije.

Zakon o Vojsci Srbije (RS)

18) falsifikovanje , prikrivanje ili protivpravno uništenje službene isprave , knjige ili spisa ili upotreba falsifikovane isprave ;

Nacionalna strategija za borbu protiv organizovanog kriminala (RS)

Problematiku međunarodnog krijumčarenja motornih vozila karakterišu povezivanje kriminalnih grupa u regionu i šire, sa jasnim podelama poslova, stvarajući mrežnu strukturu, krađe i prevare u vezi sa osiguranjem automobila, skupocenih autobusa, kamiona i radnih mašina, falsifikovanje dokumentacije i povezivanje sa graničnim državnim službenicima radi nesmetanog prolaska.

Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma (RS)

Bezbednosno-informativna agencija (u daljem tekstu: BIA), u skladu sa Zakonom o Bezbednosno-informativnoj agenciji (" Službeni glasnik RS", broj 42/02) obavlja i poslove u vezi sa suprotstavljanjem organizovanom međunarodnom kriminalu. To su poslovi otkrivanja, istraživanja i dokumentovanja najtežih oblika organizovanog kriminala sa elementom inostranosti - krijumčarenjem narkotika, ilegalnim migracijama i trgovinom ljudima, krijumčarenjem oružja, falsifikovanjem i pranjem novca, kao i najtežim

Zakon o Vojsci Jugoslavije (SCG)

5) podnošenje netačnih izveštaja, prikrivanje ili uništenje službene isprave , knjige ili spisa, falsifikovanje službenih isprava ili upotreba falsifikovanih isprava ;

Zakon o carinskoj službi (SCG)

21) falsifikovanje ili uništenje službene isprave , knjige ili spisa, odnosno upotreba ili overa falsifikovane službene isprave , knjige ili spisa kao da su istiniti ili podnošenje lažnog obračuna, odnosno dovođenje u zabludu nadležnog organa da treba izvršiti nezakonitu ili nepravilnu isplatu;

Poseban kolektivni ugovor za elektroprivredu Srbije (RS)

15. falsifikovanje odluka i drugih službenih isprava i davanje netačnih podataka u nameri da se obmanu zaposleni i nadležni organ preduzeća koje je bilo ili je moglo biti od uticaja za zasnivanje radnog odnosa, trajanje i prestanak radnog odnosa i raspoređivanje zaposlenog u toku rada;

Uredba o unutrašnjim poslovima za vreme ratnog stanja (RS)

3. nepodnošenje ili podnošenje netačnih izveštaja ili informacija, falsifikovanje službenih isprava ili informacija i upotreba falsifikovanih isprava ;

Pravilnik o programu pravosudnog ispita (RS)

Krivična dela protiv javnog reda i pravnog saobraćaja. Pojam. Sprečavanje službenog lica u vršenju službene dužnosti. Dogovor za izvršenje krivičnog dela . Zločinačko udruživanje. Kockanje. Falsifikovanje isprave . Posebni slučajevi falsifikovanja isprava .

Krivična dela protiv službene dužnosti. Pojam. Zloupotreba službenog položaja. Falsifikovanje službene isprave . Pronevera. Posluga . Protivzakonito posredovanje. Primanje mita. Davanje mita.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 41 pronadjenog primera ovde je prikazano 16 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Kad falsifikovanje službene isprave predstavlja način izvršenja krivičnog dela zloupotrebe službenog položaja, radi se o prividnom sticaju po osnovu konzumpcije, jer je krivično delo falsifikovanja službene isprave konzumirano krivičnim delom zloupotrebe službenog položaja.

...

drugostepenog suda, preinačena je presuda prvostepenog suda kojom je okrivljeni oglašen krivim zbog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja iz čl. 359. st. 3. u vezi st. 1. KZ i dva krivična dela falsifikovanje službene isprave iz čl. 357. st. 3. u vezi st. 1. i 2. KZ, u pogledu pravne ocene krivičnog dela , tako da se okrivljeni za opisane radnje u izreci prvostepene presude, oglašava krivim zbog produženog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja iz

...

Kada je falsifikovanje službene isprave poslužilo za prikrivanje izvršenog krivičnog dela pronevere, postoji realni sticaj između ova dva krivična dela .

...

Neoverena fotokopija pismene isprave nema karakter isprave u smislu odredaba Krivičnog zakonika i ne može biti predmet krivičnog dela falsifikovanje isprave niti falsifikovanja službene isprave .

...

Kod krivičnog dela falsifikovanje isprave ispravom se smatra svaki predmet koji je podoban ili određen da služi kao dokaz kakve činjenice koja ima značaj za pravne odnose.

...

U izreci presude mora se jasno navesti koju je od više alternativno određenih radnji izvršenja krivičnog dela falsifikovanje službene isprave iz člana 357. st. 1. KZ, okrivljeni u konkretnom slučaju izvršio.

...

Ukoliko je učinilac predsednik školskog odbora, ta činjenica sama po sebi nije dovoljna za zaključak da je radnja krivičnog dela falsifikovanja službene isprave preduzeta u svojstvu službenog lica.

...

Krivično delo poreska utaja se vrši davanjem lažnih podataka o zakonito stečenim prihodima u nameri potpunog ili delimičnog izbegavanja plaćanja poreza, doprinosa ili drugih dažbina, pa zato nije moguć sticaj između tog i krivičnog dela falsifikovanje službene isprave , jer unošenje lažnih podataka u godišnji obračun predstavlja radnju izvršenja krivičnog dela poreske utaje.

...

Kada je optužnim aktom okrivljenom stavljeno na teret krivično delo posebni slučajevi falsifikovanje isprave iz čl. 356 st.4 i 5 u vezi čl. 355 st.1 KZ, nije imalo mesta da prvostepeni sud okrivljenog oglasi krivim zbog krivičnog dela falsifikovanje službene isprave iz čl. 357 st.2 u vezi st.3 KZ.

...

Neoverena fotokopija službeni isprave nema karakter isprave i ne može biti predmet krivičnih dela Falsifikovanje isprave i Falsifikovanja službene isprave

...

Računopolagač koji u nameri prikrivanja manjka, članovima popisne komisije diktira netačne podatke o stanju zaliha robe a oni ih bez provere upišu u popisne liste, odgovara za kao pomagač u izvršenju krivičnog dela Falsifikovanje službene isprave , bez obzira što protiv članova popisne komisije nije pokrenut krivični postupak

...

Skladištar koji unapred obeća izvršiocu da će prikriti krivično delo tako što će napraviti lažni ulaz robe u koji će upisati da je primio u skladište robu koju izvršilac prisvoji, pa to i učini, ostvario je POMAGANjE u izvršenju krivičnog, a ne i FALSIFIKOVANjE SLUŽBENE ISPRAVE

...

Optuženi koji se poslužio falsifikovanim ispravama u kojima su sadržani neistiniti podaci o njegovom ličnom dohotku i drugim okolnostima potrebnim za dobijanje kredita, ne čini krivično delo prevare ako je u vreme dobijanja kreditia od banke imao nameru zasnovanu na stvarnim mogućnostima i realnim izgledima da dobijeni kredit vrati banci.

...

Za postojanje krivičnog dela falsifikovanja službene isprave iz člana 184.stav 2.KZ SFRJ potrebno je da postoji službena isprava i u formalnom i u materijalnom smislu.

...

Kada je prvooptuženi izvršio krivično delo falsifikovanje službene isprave iz čl. 248 st. 3 u vezi st. 1 KZS a drugooptuženi krivično delo falsifikovanje isprave iz čl. 233 st. 3 u vezi st. 1 KZS tada se radi o povredi pravnog saobraćaja i službene dužnosti, pa nema uslova za primenu instituta neznatne društvene opasnosti predviđene čl. 8 st. 2 OKZ.

...

Moguć je sticaj krivičnih dela Pronevera i Falsifikovanje službene isprave

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Recenzent je obavezan da izvrši uvid u literaturu kojom se autor služio u izradi ugovorenog dela a naročito: naučnu dokumentaciju , literaturu, naučne izvore, kao i u rezultate vlastitih istraživanja autora .