Traženo: evropska centralna banka

Ukupno nađeno: 43 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 36 pronadjenih primera ovde su prikazana 23 nasumice izabrana.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora između Republike Srbije i Evropske investicione banke za projekat Klinički centri /B (mp)

Odluka o adekvatnosti kapitala banke (RS)

Banka izloženostima prema Republici Srbiji, Narodnoj banci Srbije, kao i državama i centralnim bankama država članica Evropske unije kojima je dodeljen kreditni rejting kome odgovara najmanje nivo kreditnog kvaliteta 3 (investicioni rang), a koje su izražene i izmiruju se u njihovim nacionalnim valutama, dodeljuje ponder kreditnog rizika 0%.

Banka izloženostima prema državama koje nisu članice Evropske unije i centralnim bankama ovih država kojima je dodeljen kreditni rejting kome odgovara najmanje nivo kreditnog kvaliteta 3 (investicioni rang), a koje su izražene i izmiruju se u njihovim nacionalnim valutama, dodeljuje ponder kreditnog rizika 0% ako su propisi te države kojima se uređuje poslovanje banaka i nadzor nad tim poslovanjem usklađeni sa odgovarajućim propisima Evropske unije.

Banka izloženostima prema Evropskoj centralnoj banci dodeljuje ponder kreditnog rizika 0%.

2) potraživanjima od država članica Evropske unije, njihovih centralnih banaka , teritorijalnih autonomija, jedinica lokalne samouprave ili javnih administrativnih tela, kao i potraživanjima obezbeđenim njihovim bezuslovnim garancijama plativim na prvi poziv;

3) potraživanjima od međunarodnih razvojnih banaka , međunarodnih organizacija, država koje nisu članice Evropske unije ili njihovih centralnih banaka , čiji kreditni rejting odgovara nivou kreditnog kvaliteta 1 u skladu sa ovom odlukom, kao i potraživanjima obezbeđenim njihovim bezuslovnim garancijama plativim na prvi poziv;

Banka može do 1. januara 2015. godine dodeljivati ponder kreditnog rizika 0%, osim izloženostima iz tačke 36. stav 1. ove odluke, i svim izloženostima prema Republici Srbiji i Narodnoj banci Srbije, kao i izloženostima prema državama članicama Evropske unije i njihovim centralnim bankama kojima je dodeljen kreditni rejting kome odgovara najmanje nivo kreditnog kvaliteta 3 (investicioni rang) i koje su izražene i izmiruju se u valuti bilo koje države članice.

Zakon o zateznoj kamati (RS)

Stopa zatezne kamate, iz člana 2. ovog zakona, na iznos duga koji glasi na evre, utvrđuje se na godišnjem nivou u visini referentne kamatne stope Evropske centralne banke na glavne operacije za refinansiranje uvećane za osam procentnih poena.

Odluka o ograničenjima pojedinih oblika deponovanja i ulaganja sredstava tehničkih rezervi i o najvišim iznosima pojedinih deponovanja i ulaganja garantne rezerve društva za osiguranje (RS)

- dužničke hartije od vrednosti koje izdaju države članice Evropske unije, odnosno Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (u daljem tekstu: <lat>OECD</lat>), centralne banke države članice Evropske unije, odnosno <lat>OECD</lat>-a ili hartije od vrednosti za koje garantuje neki od ovih subjekata;

Društvo može u inostranstvu plasirati u dužničke hartije od vrednosti koje izdaju države članice Evropske unije, odnosno <lat>OECD</lat>-a i centralne banke države članice Evropske unije, odnosno <lat>OECD</lat>-a, u hartije od vrednosti za koje garantuje neki od ovih subjekata i u hartije od vrednosti koje u inostranstvu izdaju međunarodne finansijske organizacije - pod uslovom da ove hartije imaju kreditni rejting koji su agencije za procenu boniteta

3. i 4. ove odluke ne odnose se na hartije od vrednosti i instrumente tržišta novca koje su izdale Republika Srbija i Narodna banka Srbije, odnosno na hartije od vrednosti za koje garantuje neki od navedenih subjekata, na sredstva u blagajni i na poslovnim računima društava kod banaka u Republici Srbiji, kao ni na dužničke hartije od vrednosti koje su izdale države članice Evropske unije, odnosno <lat>OECD</lat>-a, centralne banke država članica Evropske ...

Pravilnik o pravilima ponašanja investicionog društva prilikom pružanja usluga (RS)

2. Republika, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, kao i druge države ili nacionalna i regionalna tela, Narodna banka Srbije i centralne banke drugih država, međunarodne i nadnacionalne institucije, kao što su Međunarodni monetarni fond, Evropska centralna banka , Evropska investiciona banka i ostale slične međunarodne organizacije.

Zakon o tržištu kapitala (RS)

(3) strane države, državni organi, centralne banke , međunarodne i nadnacionalne institucije kao što su Međunarodni monetarni fond, Evropska centralna banka , Evropska investiciona banka i ostale slične međunarodne organizacije;

5) članice Evropskog sistema centralnih banaka i druga državna tela koja obavljaju slične poslove i druga javna tela odgovorna za upravljanje javnim dugom ili koja posreduju pri upravljanju javnim dugom;

2) Republika, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, kao i strane države ili nacionalna i regionalna tela, Narodna banka Srbije i centralne banke stranih država, međunarodne i nadnacionalne institucije, kao što su Međunarodni monetarni fond, Evropska centralna banka , Evropska investiciona banka i ostale slične međunarodne organizacije;

Strane države, državni organi, centralne banke , međunarodne i nadnacionalne institucije kao što su Međunarodni monetarni fond, Evropska centralna banka , Evropska investiciona banka i ostale slične međunarodne organizacije mogu vršiti ponudu hartija od vrednosti u Republici i uključivati ih na regulisano tržište, odnosno MTP u Republici bez ispunjavanja uslova iz stava 1. ovog člana, a u skladu sa propisom Komisija o sadržini i formi zahteva i dokumentacije za hartije od vrednosti

3) Republika, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, kao i druge države ili nacionalna i regionalna tela, Narodna banka Srbije i centralne banke drugih država, međunarodne i nadnacionalne institucije, kao što su Međunarodni monetarni fond, Evropska centralna banka , Evropska investiciona banka i ostale slične međunarodne organizacije.

Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (RS)

Sredstva koja se uplaćuju u Garantni fond Centralnog registra iznose 40.000 evra i uplaćuju se na račun Centralnog registra kod Narodne banke Srbije prema instrukcijama za plaćanje Centralnog registra koja su data u Korisničkom uputstvu Centralnog registra.

Uredba o programu rada, razvoja i organizaciji integrisanog zdravstvenog informacionog sistema - "e-Zdravlje" (RS)

Orijentacioni troškovi za planirane IKT aktivnosti u 2009. godini iznose 3 miliona evra , što je obezbeđeno iz kredita Svetske banke i sredstava Kliničkog centra Srbije, tako da za ove namene nisu potrebna dodatna sredstva iz budžeta Republike Srbije za 2009, kao ni sredstva namenjena za finansiranje rada Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora između Republike Srbije i Evropske investicione banke "Zajam za opštinsku i regionalnu infrastrukturu" (mp)

Radi izračunavanja iznosa koji su raspoloživi za isplatu u valuti koja nije evro , i radi utvrđivanja protivvrednosti u evrima , Banka će primenjivati stopu koju objavi Evropska centralna banka u Frankfurtu, na datum koji pada petnaest (15) dana pre isplate, kako Banka bude odlučila.

da dođe do potrebe izračunavanja protivvrednosti u evrima bilo kog iznosa koji je potrošen u drugoj valuti, Banka će primenjivati referentni devizni kurs koji Evropska centralna banka izračuna i objavi za tu valutu, na datum koji pada petnaest (15) dana pre datuma isplate, kako Banka bude odlučila (ili u slučaju da takav devizni kurs ne postoji, primeniće se relevantni devizni kurs ili kursevi koji u tom trenutnku preovladavaju na bilo kom finansijskom tržištu koje Banka ...

Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora između Republike Srbije i Evropske investicione banke za projekat Klinički centri /B (mp)

Potvrđuje se Finansijski ugovor između Republike Srbije i Evropske investicione banke za Projekat Klinički centri /B, potpisan 12. decembra 2008. godine.

Tekst Finansijskog ugovora između Republike Srbije i Evropske investicione banke za Projekat Klinički centri /B, u originalu na engleskom i prevodu na srpski jezik glasi:

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 7 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Kada je novčana obaveza između stranaka ugovorena u evrima , valuti Evropske Unije, isplata te obaveze izvršiće se isplatom protivvrednosti u dinarima, sa kamatom koju određuje Evropska Centralna banka u dinarskoj protivvrednosti, prema kursu na dan isplate.

...

Na iznos glavnog duga, koji je izražen u stranoj valuti - evru , ne može se dosuditi zakonska zatezna kamata, već jedino kamata po stopi koju za evro propisuje Evropska centralna banka , kao zajednička Centralna banka država članica Evropske unije za označenu valutu.

...

Visina kamatne stope, ako je tužbom opredeljena kroz zahtev za naknadu vrednosti određenog deviznog iznosa - za period do 01.01.2002. godine vezuje se za domicilnu kamatu zemlje porekla valute, a od tada za stopu Centralne evropske banke za evro , u delu obaveze koja je formirana prema vrednosti evra , dok se za obaveze koje su izražene u valutama koje se nisu menjale u evro - za ceo period dosuđuje domicilna kamata zemalja porekla valute.

...

vraćanja duga korisnika kredita prema banci koja je kao prvobitni dužnik ili garant prema poveriocu Pariskog i Londonskog kluba emitovala akcije u smislu čl. 4. st. 1. Zakona o regulisanju odnosa između SRJ i pravnih lica i banaka sa teritorije SRJ koje su prvobitni dužnici ili garanti prema poveriocu Pariskog i Londonskog kluba ili kada je takav ugovor raskinut, pa je glavni dug dospeo odmah zatezna kamata počinje da teče od dana emitovanja akcija i po stopi Centralne evropske banke ...

...

Na iznos glavnog duga u evrima ne može se dosuditi zatezna kamata "INTERBANKING OFFERED RATE", već po stopi koju propisuje Evropska centralna banka za EVRO

...

Na iznos glavnog duga u evrima može se dosuditi zatezna kamata samo po stopi koju propisuje Evropska centralna banka za EVRO i to u dinarskoj protivvrednosti po najpovoljnijem kursu Narodne banke Srbije na dan isplate

...

Kada je dug nastao u nemačkim markama dužnik je u obavezi da vrati dinarsku protivvrednost odgovarajućeg iznosa EUR-a, sa kamatom u dinarskoj protivvrednosti počev od dospelosti pa do 31. 12.2001. godine no stopi domicilne kamate koja se u to vreme plaćala na nemačke marke, a od 1.01.2002. godine pa do isplate u visini eskontne stope Evropske centralne banke