Traženo: etažiranje

Ukupno nađeno: 396 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 373 pronadjenih primera ovde je prikazano 16 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o tehničkim zahtevima za površinsku eksploataciju ležišta mineralnih sirovina (RS)

Stabilnost radnih i završnih kosina etaže

Zakon o svojini na delovima zgrada (SCG)

Uknjiženje etažne svojine

Zakon o legalizaciji objekata (RS)

8) osnovu svih etaža u pogodnoj razmeri;

11) specifikaciju posebnih fizičkih delova objekta (numeracija, namena, neto korisna površina svakog posebnog dela objekta, naziv etaže na kojoj se nalazi);

9) osnovu svih etaža u pogodnoj razmeri;

12) specifikacija posebnih fizičkih delova objekta (numeracija, namena, neto korisna površina svakog posebnog dela objekta, naziv etaže na kojoj se nalazi);

Zakon o planiranju i izgradnji (RS)

12) bruto razvijena građevinska površina jeste zbir površina svih nadzemnih etaža objekta, merenih u nivou podova svih delova objekta - spoljne mere obodnih zidova (sa oblogama, parapetima i ogradama);

3) kompozicioni plan sa spratnostima planiranih objekata i nagibima ravni završne etaže ;

3) regulacione i građevinske linije sa prikazom postojećih i planiranih objekata sa spoljnim merama, spratnost planiranog objekta sa prikazom završne etaže ili krovne konstrukcije sa nagibima ravni;

5) osnovu temelja, osnovu tipske i svih atipičnih etaža i osnovu krova ili krovne terase u razmeri 1:100;

8) osnovu temelja, osnove svih etaža u razmeri 1:50;

Pravilnik o kriterijumima za određivanje naknade u postupcima legalizacije, kriterijumima za objekte za koje se ne može naknadno izdati građevinska dozvola, kao i o sadržini tehničke dokumentacije (RS)

2) opis lokacije objekta sa potrebnim urbanističkim odrednicama (broj katastarske parcele na kojoj se nalazi objekat koji je predmet legalizacije, ulica i kućni broj objekta, bruto razvijena građevinska površina objekta i objekta u osnovi, neto korisna površina objekta, broj etaža - spratnost objekta, visina objekta, namena objekta, kao i arhitektonski opis objekta sa strukturom, namenom prostora i specifikacijom posebnih fizičkih delova objekta);

6) opis i stanje instalacija za grejanje, tip grejanja ( etažno , daljinsko i sl.), kao i način priključenja na spoljnu mrežu;

Pravilnik o kriterijumima za umanjenje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta u postupku legalizacije i o uslovima i načinu legalizacije objekata (RS)

Za objekte visokogradnje, geodetski snimak objekta obavezno sadrži snimak objekta koji je predmet legalizacije, oznaku katastarske parcele, bruto razvijenu građevinsku površinu u osnovi objekta, spratnost, najmanje dve tačke prednje fasade objekta (Gauss- Krugerov koordinatni sistem), po potrebi specifikaciju posebnih fizičkih delova objekta po etažama , ostale objekte na katastarskoj parceli, kao i oznake susednih katastarskih parcela.

4) opis objekta koji je predmet legalizacije: bruto razvijena građevinska površina i površina objekta u osnovi, neto korisna površina sa tabelarnim prikazom površina za svaki nivo, broj etaža - spratnost objekta, visina objekta, namena objekta, kao i arhitektonski opis objekta sa strukturom, namenom prostora i specifikacijom posebnih fizičkih delova objekta;

5) opis i stanje instalacija (za objekte visokogradnje: opis i stanje instalacija vodovoda i kanalizacije sa načinom priključenja na spoljnu mrežu; opis i stanje elektroinstalacija sa načinom priključenja na spoljnu mrežu, odnosno dokaz o postojanju električnog brojila; opis i stanje instalacija za grejanje, tip grejanja ( etažno , daljinsko i sl.) sa načinom priključenja na spoljnu mrežu);

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 22 pronadjena primera ovde je prikazano 13 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Postupak upisa prava etažne svojine na određenom posebnom delu nepokretnosti vrši se u upravnom postupku.

...

Predmet etažne svojine mogu biti samo kuće, pojedini stanovi i poslovne prostorije, a ne i pomoćni objekti koji služe upotrebi glavnog objekta.

...

Iz spisa proizilazi da je izdato rešenje o građevinskoj dozvoli Gradske uprave za urbanizam, koje je pravnosnažno, kao i rešenje kojim je tuženom izdata naknadna građevinska dozvola za izgrađenu potkrovnu etažu iznad postojećeg stambeno poslovnog objekta.

...

U smislu člana 18. Zakona o održavanju stambenih zgrada (Službeni glasnik RS br. 44/95) Skupština zgrade može samo doneti odluku o izvođenju radova na sanaciji ravnog krova odnosno krovne konstrukcije kojom se može izgraditi, odnosno adaptirati novi stan, ali ne i nadzidati tri nove etaže (dva sprata i potkrovlje).

...

Za odlučivanje o iseljenju bespravno useljenog lica iz stana u etažnoj svojini nadležan je redovni sud, a ne opštinski organ Uprave za stambene poslove

...

Državina stvari je faktička vlast na stvari, i nije potrebna volja držaoca da stvar drži kao svoju.ipak, državina se sastoji u ostvarivanju nekog interesa, ekonomskog ili drugog, pa je stoga za postojanje državine stvari potrebna opšta, prirodna volja držaoca da stvar drži radi ostvarivanja tog interesa.sudovi utvrđuju da se sporna prostorija (sklonište) nalazi u stambenoj zgradi u kojoj tuženi imaju svoje etažne stanove, i da prostorija služi kao "javno sklonište".Za tu namenu tuženi su čuvali i

...

U smislu člana 18. Zakona o održavanju stambenih zgrada (?Službeni glasnik RS", br. 44/95) Skupština zgrade može samo doneti odluku o izvođenju radova na sanaciji ravnog krova, odnosno krovne konstrukcije kojom se može izgraditi, odnosno adaptirati novi stan, ali ne i nadzidati tri nove etaže (dva sprata i potkrovlje).

...

Garaža je prostor koji predstavlja poseban deo zgrade bilo u okviru same stambene zgrade ili u dvorištu stambene zgrade koji je namenjen za garažiranje putničkih motornih vozila i na kome se može steći pravo etažne svojine prema noveli člana 19. stav 1. Zakona o osnovama svojinsko-pravnih odnosa, pa vlasnici otkupljenih stanova nemaju pravo zajedničke nedeljive svojine na garažama kao posebnom delu zgrade.

...

Sticanjem etažne svojine na pojedinačnim stanovima vlasnici su stekli određena stvarna prava na celoj zgradi srazmerno veličini svoga prava vlasništva na stanu ali koja prava imaju obeležja nedeljivosti i akcesornosti

...

Nije dozvoljena fizička deoba ni etažiranje bespravno sagrađene stambene zgrade

...

Etažni vlasnici stanova u zgradi nemaju zajedničko pravo korišćenja, odnosno zajedničku nedeljivu svojinu na službenom nastojničkom stanu

...

Na fizičkom delu zgrade koji ne predstavlja stan ne može se steći pravo svojine, osim kad se idealni deo zgrade pretvori u etažnu svojinu

...

Investitor koji je stekao pravo na pretvaranje po odredbama Zakona o nadziđivanju .(S.24/88 - prečišćen tekst), za izdavanje građevinske dozvole ne mora imati saglasnost etažnih vlasnika

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Suinvestitor može bez saglasnosti investitora da proda stan koji je njegovo vlasništvo i koji se nalazi na I etaži nadziđivanja u toku gradnje odmah po otpočinjanju radova.