Traženo: dozvola ribolov

Ukupno nađeno: 971 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 937 pronadjenih primera ovde je prikazano 12 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o visini troškova za izdavanje godišnje dozvole za rekreativni ribolov (RS)

Pravilnik o visini troškova za izdavanje godišnje dozvole za rekreativni ribolov (RS)

Pravilnik o sadržini obrasca dozvole za rekreativni ribolov (RS)

Pravilnik o sadržini obrasca godišnje dozvole za privredni ribolov (RS)

Pravilnik o stručnoj spremi, stručnom ispitu, dozvoli za rad i poslovima koje može da vrši osoblje službe veze (RS)

Odluka o utvrđivanju cena dozvola za sportski ribolov (APV)

Pravilnik o obrascu dozvole za privredni ribolov (RS)

Pravilnik o obrascu dozvole za sportski ribolov (RS)

Pravilnik o stručnoj spremi, stručnoj obuci, ispitima, dozvolama i ovlašćenjima osoblja koje vrši poslove meteorološkog obezbeđenja vazdušne plovidbe (SCG)

Pravilnik o stručnoj spremi, ispitima i dozvolama za rad stručnog osoblja koje vrši poslove od značaja za bezbednost vazdušne plovidbe (SCG)

Zakon o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda (RS)

Godišnja dozvola za privredni ribolov

Dozvola za rekreativni ribolov

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 19 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

u svakoj fazi izvršnog postupka, ali najkasnije do prvog nadmetanja za prodaju predmeta izvršenja ili pre dosuđenja stvari izvršnom poveriocu, da izmiri dug. U praksi se pojavljuju situacije da nakon dodele stvari, prilikom izlaska izvršitelja na teren radi preuzimanja i predaje dodeljenih stvari dužnik vrši isplatu dugovanog iznosa poveriocu. Poverilac prima isplatu i njome je u potpunosti namiren, o čemu obaveštava sud, a pri tom ne povlači predlog za izvršenje. Pitanje je da li treba dozvoliti ...

...

Sakupljanje i skladištenje otpadnih olovnih akumulatora, koji imaju karakter opasnog otpada, ne može da se vrši bez dozvole nadležnog ministarstva, a u suprotnom se čini privredni prestup iz člana 88. stav 1. tačka 15. i stav 2. Zakona.

...

Krivično delo nedozvoljene polne radnje iz člana 182. stav 2. KZ-a postoji kad se pod određenim okolnostima vrše neki drugi polni akti, odnosno radnje, koje ne znače obljubu ili sa njom izjednačen čin, koji se preduzimaju radi zadovoljenja polnog nagona, ali na način koji se ne može podvesti pod radnjom obljube ili njom izjednačenog čina, pa je osnovno u postupku razgraničiti pitanje umišljaja okrivljenog u odnosu na preduzete radnje.

...

Po Zakonu o ribarstvu za sve radove koji se izvode na vodoprivrednim objektima koji se nalaze na ribolovnim vodama mora se pribaviti odobrenje/ dozvola po prethodno pribavljenoj saglasnosti Ministarstva nadležnog za poslove ribarstva . U suprotnom, postoji privredni prestup iz člana 41. stav 1. tačka 13. i stav 2. Zakona o ribarstvu .

...

Poziv privatnom tužiocu da u smislu odredbe člana 171. st. 3. ZKP-a podnesak ispravi ili dopuni, vrši se u formi naredbe protiv koje nije dozvoljena žalba, a ne u formi rešenja.

...

Roditelj koji ne vrši roditeljsko pravo može se delimično lišiti roditeljskog prava u domenu davanja dozvole za putovanje u inostranstvo maloletnog deteta, ukoliko je to u najboljem interesu maloletnog deteta.

...

Ko vrši prodaju medicinskih sredstava za koje nije izdata dozvola za stavljanje u promet, a koje je proizvelo pravno lice koje nema dozvolu za proizvodnju čini privredni prestup iz člana 142. stav 1. i 3. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima.

...

U slučaju kada obveznik PDV-a, građevinsko preduzeće, po osnovu ugovora o zajedničkom investiranju u pripremi i izgradnji objekata zaključenog sa investitorom - licem koje ima pravo korišćenja građevinskog zemljišta i na koje glasi građevinska dozvola , gradi građevinski objekat od sopstvenog materijala, to građevinsko preduzeće je obveznik plaćanja poreza jer vrši promet dobara po sačinjenim privremenim situacijama.

...

Ukoliko tužilac u sporu zbog povrede žiga istakne samo imovinskopravni zahtev, tada se ocena dozvoljenosti revizije vrši prema čl. 486 st. 1 Zakona o parničnom postupku, odnosno prema vrednosti pobijanog dela pravnosnažne presude donete u drugom stepenu.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 15 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

PITANjA I ODGOVORI (_)

Na koji način rezident može naplatiti uslugu izvršenu na zgradi ambasade strane države u Srbiji (popravka oluka, krova...), odnosno, na koji način se isplaćuju plate zaposlenim licima u ambasadi?

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-234/2010-04 (_)

Osnovica za obračun PDV u slučaju kada obveznik PDV - isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga, ugovori vrednost prometa dobara, odnosno usluga sa valutnom klauzulom, kao i kada ugovori vrednost prometa dobara, odnosno usluga, u stranoj valuti po srednjem kursu NBS na određeni dan uzimajući u obzir rast vrednosti strane valute (do određenog rasta vrednosti strane valute, nakon čega se iznos naknade uvećava za iznos povećanja vrednosti strane valute)

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2356/2009-04 (_)

Pravo na odbitak prethodnog poreza obveznika PDV - privrednog društva koje, na osnovu ugovora nazvanog ugovorom o zajedničkoj izgradnji građevinskog objekta zaključenog sa investitorima - fizičkim licima na koja glasi građevinska dozvola , finansira izgradnju građevinskog objekta, obračunatog od strane prethodnih učesnika u prometu - obveznika PDV za promet dobara i usluga namenjenih izgradnji predmetnog objekta

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-0187/2010-04 (_)

Da li obveznik PDV koji izdaje dozvole za sportski ribolov fizičkim licima ima pravo da osnovicu za obračunavanje PDV umanji za iznos koji plaća na ime naknade za korišćenje ustupljenog ribarskog područja?

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-111/2010-04 (_)

Poreski tretman prometa usluga posredovanja kod prometa usluga dozvoljavanja korišćenja puteva u Republici Mađarskoj (prodaja tzv. vinjeta - matrica za korišćenje puteva u Republici Mađarskoj), pri čemu promet usluga posredovanja domaće privredno društvo vrši stranom licu, tj. licu koje na teritoriji Republike Srbije nema sedište ni stalnu poslovnu jedinicu, odnosno prebivalište

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-816/2009-04 (_)

Poreski tretman prvog prenosa prava raspolaganja na novoizgrađenom građevinskom objektu ili ekonomski deljivim celinama u okviru tog objekta od strane investitora - stambene zadruge, koji je obveznik PDV, građevinskom preduzeću koje finansira izgradnju građevinskog objekta, na osnovu ugovora o zajedničkoj izgradnji

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2937/2009-04 (_)

Osnovica za obračun PDV u slučaju kada obveznik PDV - isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga, ugovori vrednost prometa dobara, odnosno usluga, u stranoj valuti, a plaćanje te vrednosti se vrši u domaćoj valuti, kao i kada ne ugovori vrednost prometa dobara, odnosno usluga, u stranoj valuti već u dinarima, ali uzimajući u obzir rast vrednosti strane valute (do određenog rasta vrednosti strane valute, nakon čega se iznos naknade uvećava za iznos povećanja vrednosti strane valute