Traženo: doznaka

Ukupno nađeno: 35054 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 32216 pronadjenih primera ovde je prikazano 8 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe, za prevoz tereta (RS)

Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne (RS)

Pravilnik o vrstama posebnih usluga diplomatsko-konzularnih predstavništava, iznosu troškova za posebne usluge i načinu evidentiranja prihoda po osnovu naplaćenih konzularnih taksi (RS)

Odluka o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge (RS)

Pravilnik o obrascu poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika (RS)

Protokol o primeni Jedinstvene tarife za ostvarivanje prava na posebnu naknadu i načinu uređenja plaćanja posebne naknade pre stupanja na snagu Jedinstvene tarife za ostvarivanje prava na posebnu naknadu (RS)

Uredba o vrsti, količini i vrednosti robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine, rokovima, uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina (RS)

Uputstvo za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom (RS)

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 1984 pronadjena primera ovde je prikazano 6 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Pitanje: Ako izvršni dužnik, pravno lice, ne postupi po nalogu suda o davanju potpune izjave o imovini i doneto je rešenje o novčanom kažnjavanju, kako sprovesti rešenje o kažnjavanju statutarnog zastupnika, odnosno ukoliko se novčana kazna izriče pravnom licu kako sprovesti rešenje o novčanom kažnjavanju kada sud nije uspeo da naplati ni glavno potraživanje po izvršnoj ispravi na osnovu koje je doneto rešenje o izvršenju?

...

Pitanje: Kako postupati u slučaju kada je predlagač postupajući po rešenju o pokretanju prethodnog postupka stečaja koji je iniciran Obaveštenjem Narodne banke Srbije o neprekidnoj blokadi računa dužnika u Zakonom propisanom vremenskom trajanju uplatio predujam troškova u iznosu koji je stečajni sudija odredio u rešenju, a ne pristupi na ročište za ispitivanje razloga za otvaranje stečajnog postupka, a uredno je pozvan? Takođe, dolazi do situacije kada ovlašćeno lice dužnika ne pristupi na isto ročište, a

...

Ako je prihod bio zakonit a nisu plaćeni odgovarajući porezi onda se može raditi o krivičnom delu poreske utaje iz čl. 229. KZ a ako prihod nije bio zakonit onda se može raditi o nekom drugom krivičnom delu u kom slučaju se taj prihod ne može oporezivati već se mora oduzeti.

...

1)Odlučivanje o samostalnom tužbenom zahtevu koji se odnosi na obavezivanje poslodavca na uplatu doprinosa iz obaveznog socijalnog osiguranja ne spada u nadležnost suda opšte nadležnosti jer se ne radi o sporu iz člana 1. Zakona o parničnom postupku.

...

1 - Nije dozvoljena tužba za utvrđenje kojom potrošač (kupac) u sporu protiv isporučioca (prodavca) električne energije, zahteva da se utvrdi da isporučilac nema pravo da od potrošača naplati određeni novčani iznos po ispostavljenom računu za tačno određeni period zbog zastarelosti potraživanja i da nema pravo da tužiocu kao registrovanom potrošaču obustavi isporuku električne energije; 2 - U postupku koji se vodi pred sudom radi naplate novčanog potraživanja za isporučenu električnu energiju po

...

Osnovni sud nije nadležan da odlučuje meritorno o zahtevu za uplatu razlike doprinosa privremeno nezaposlenih lica koja ostvaruju naknadu kod Nacionalne službe za zapošljavanje.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 410 pronadjenih primera ovde je prikazano 6 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Da li je dozvoljeno namirenje dospelog potraživanja naplatom iz založenog potraživanja u trenutku kada je dužnik, odnosno poverilac založenog potraživanja u blokadi ako u vreme uspostavljanja zaloge potraživanja nije bio u blokadi?

...

U konkretnom slučaju, tužilac je kao poslenik svoju obavezu da izvrši određeni posao, odnosno popravku predmetnih automobila, izvršio i popravljene automobile isporučio tuženom, kao naručiocu. Tuženi je preuzeo predmetne automobile, na izvršene usluge popravke primedbi nije imao, obavezu plaćanja naknade nije izvršio, pa ga je prvostepeni sud, pravilnom primenom člana 262. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima, kao dužnika u obaveznom odnosu, obvezao na ispunjenje ugovorene obaveze.

...

Da li je odredbom člana 46. Zakona o platnom prometu, dozvoljeno plaćanje od strane jemca ako je račun korisnika finansijskog lizinga (dužnika) u blokadi u trenutku naplate , a nije bio u blokadi prilikom zaključivanja ugovora o jemstvu?

...

Primena člana 46. Stav 3. Zakona o platnom prometu

...

OBJAŠNjENjE u vezi plaćanja republičkih administrativnih taksi kod izdavanja izvoda iz matičnih knjiga koji vrše organi u Republici Srbiji

...

Ko se smatra isplatiocem zarade i ko je dužan da obračuna i uplati porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje na zarade u slučaju kad se isplata zarade vrši putem asignacije?

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 405 pronadjenih primera ovde je prikazano 5 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Molba za evidentiranje otkupa stana radi prestanka otplate stanarine

...

4. UKOLIKO IZVRŠENIK NE IZVRŠI REŠENjE br. od godine u ostavljenom roku, rešenje će se izvršiti prinudnim putem naplatom novčane kazne u iznosu od dinara (novčana kazna ne može biti manja od 5.000 niti veća od 20.000 dinara) koja će se povećavati do desetostrukog iznosa prvi put izrečene novčane kazne.

...

Prodavac se obavezuje i da u periodu od 12 meseci, počev od datuma uplate , uredno vrši azuriranje baza i softvera instaliranih na računarima kupca, putem interneta u intervalima koje Kupac sam odredi.

CENE I USLOVI PLAĆANjA

Plaćanje ugovorenog programskog paketa kupac će izvršiti u celini, dana od tehničkog prijema i ispostavljanja fakture i po izvršenoj obuci u roku od 30 dana.

U dokumentima tipa obrasci od ukupno 39 pronadjenih primera ovde je prikazano 5 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

OBRAZAC - Nalog za naplatu (_)

Platni _promet / Nalog za naplatu /

OBRAZAC - Nalog za naplatu (BL-2) (_)

Platni _promet / Nalog za naplatu / BL-2