hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: dostava pošiljke

Ukupno nađeno: 237 primera (stranica je generisana 26.02.2014)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 227 pronadjenih primera ovde je prikazano 20 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Pravilnik o opštim uslovima za obavljanje poštanskih usluga (RS)

Dostava poštanskih pošiljaka

Pravilnik o uslovima i načinu vršenja pregleda i uzorkovanja pošiljke pri uvozu, načinu najavljivanja prispeća pošiljke , obrascu i sadržini zahteva za pregled pošiljke i uslovima koje uvoznik mora da obezbedi radi obavljanja fitosanitarnog pregleda (RS)

3. Uslovi i način vršenja pregleda i uzorkovanja pošiljke pri uvozu, način dostavljanja uzoraka, broj i veličina uzoraka radi ispitivanja i način postupanja sa oduzetom pošiljkom

v) Način dostavljanja uzoraka i način postupanja sa oduzetom pošiljkom

Pravilnik o određivanju tarifnih stavova za univerzalnu poštansku uslugu (RS)

7.4. Zahtev za dostavu "poste - restante " pošiljke ,

7.7. Zahtev da se pošiljka dostavi "lično";

Pravila o radu biračkih odbora za koordinirano sprovođenje izbora za narodne poslanike Narodne skupštine i izbora za odbornike skupština jedinica lokalne samouprave (RS)

(7) Posle glasanja u inostranstvu, birački odbor bez odlaganja prenosi izborni materijal sa biračkog mesta u inostranstvu u Republiku Srbiju na način na koji se dostavlja diplomatska pošiljka i predaje ga neposredno koordinatoru Republičke izborne komisije u prostorijama Republičke izborne komisije u zgradi Narodne skupštine u Beogradu, Ulica kralja Milana 14.

Odluka o načinu vršenja prinudne naplate s računa klijenta (RS)

Osnove za prinudnu naplatu iz stava 1. ove tačke (u daljem tekstu: osnovi) izdavaoci osnova neposredno predaju Prinudnoj naplati u Kragujevcu ili ih dostavljaju poštom, pri čemu se dostavljanje poštom vrši na taj način što osnove njihov izdavalac pakuje u jednu pošiljku , koja sadrži sve osnove i dostavnice za svaki osnov posebno, koje izdavalac overava pečatom, kao i specifikaciju o sadržini pošiljke (redni broj, broj osnova - rešenja, potpis i pečat ovlašćenog lica izdavaoca),

Izdavaoci osnova, odmah nakon predaje pošti pošiljke iz stava 2. ove tačke, drugi primerak specifikacije, koji je overen pečatom i potpisom odgovornog radnika izdavaoca osnova i na koji se upisuje prijemni broj te pošiljke - elektronski dostavljaju Prinudnoj naplati u Kragujevcu.

Posle prijema osnova vrši se provera i kontrola ispravnosti sadržine pošiljke , odnosno upoređivanje s podacima iz specifikacije i dostavnice , kao i provera dostavljenih elektronskih dokumenata, nakon čega Prinudna naplata u Kragujevcu ispravne kopije specifikacije i dostavnice za svaki osnov overava prijemnim pečatom, s datumom, i dostavlja ih izdavaocu osnova, odnosno pošiljaocu .

Ako Prinudna naplata u Kragujevcu utvrdi neusklađenost podataka iz specifikacije i dostavnice sa sadržinom pošiljke - o tome odmah sačinjava belešku i obaveštava izdavaoca osnova, odnosno pošiljaoca , radi otklanjanja tih neusklađenosti.

Uputstvo za sprovođenje izbora za narodne poslanike Narodne skupštine (RS)

(2) Birački odbor prenosi izborni materijal na biračko mesto u inostranstvu na način na koji se dostavlja diplomatska pošiljka , a kojim je osigurana bezbednost izbornog materijala.

Posle glasanja u inostranstvu, birački odbor bez odlaganja prenosi izborni materijal sa biračkog mesta u inostranstvu u Republiku Srbiju na način na koji se dostavlja diplomatska pošiljka i izborni materijal iz člana 47. stav 1. ovog uputstva, predaje neposredno koordinatoru Republičke izborne komisije u prostorijama Republičke izborne komisije u zgradi Narodne skupštine u Beogradu, Ulica kralja Milana 14, o čemu se sastavlja zapisnik na Obrascu NPRS-18/14.

Pravilnik o detaljnim merama za primenu zajedničkih osnovnih standarda obezbeđivanja u vazduhoplovstvu (RS)

9) pošta je svaka pismena pošiljka i drugi predmet, izuzev pošte avio-prevozioca, koji poštanska služba predaje na prevoz ili koji je namenjen za dostavu poštanskoj službi, prema pravilima Univerzalne poštanske unije;

Podnosiocu zahteva dostavlja se "Uputstvo za poznatog pošiljaoca " iz Dodatka 6-B.

(a) regulisani agent obezbeđuje subjektu "Instrukcije u vezi obezbeđivanja u vazduhoplovstvu za stalne pošiljaoce " i "Deklaraciju o obavezama stalnog pošiljaoca " iz Dodatka 6-D. Instrukcije i deklaraciju regulisanom agentu dostavlja odgovarajući organ države članice na čijoj teritoriji se nalazi njegova lokacija;

(g) <lat>ACC3</lat> koji su navedeni u bazi regulisanih agenata i poznatih pošiljaoca EU moraju da prođu ponovnu validaciju u periodu koji nije duži od 5 godina, na aerodromu u trećoj državi za koji su dobili odobrenje i moraju da ponovo dostave "Deklaraciju o obavezama" za svaku ponovnu validaciju.

6.8.4.1. Da bi stekao status regulisanog agenta ili poznatog pošiljaoca koji ima validaciju obezbeđivanja u vazduhoplovstvu EU, subjekt iz treće države mora da bude proveren na jedan od sledećih načina i da bude naveden u bazi podataka o <lat>ACC3</lat> kojima neposredno dostavlja robu i poštu za prevoz u Uniju:

(a) da je subjekt usaglašen sa ciljevima utvrđenim u odgovarajućoj listi provere, u izveštaju o validaciji se navodi da je on određen kao regulisani agent ili poznati pošiljalac po postupku validacije obezbeđivanja u vazduhoplovstvu EU. Validator dostavlja subjektu koji je bio predmet validacije original izveštaja o validaciji;

se da je validator obezbeđivanja u vazduhoplovstvu EU odobren, dok njegovi podaci ne budu navedeni u "Bazi podataka Unije o regulisanim agentima i poznatim pošiljaocima ". Svakom validatoru obezbeđivanja u vazduhoplovstvu EU se dostavlja dokaz o njegovom statusu od strane ili u ime nadležnog organa. U periodu u kome podaci o validatorima obezbeđivanja u vazduhoplovstvu EU ne mogu da se unesu u Bazu podataka Unije o regulisanim agentima i poznatim pošiljaocima , nadležni organ dostavlja ...

Pravilnik o dozvoli za obavljanje pregleda obezbeđivanja (RS)

2) pošta je svaka pismena pošiljka ili drugi predmet, izuzev pošte avio-prevozioca, koji poštanska služba predaje na prevoz ili koji je namenjen za dostavu poštanskoj službi, prema pravilima Univerzalne poštanske unije;

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 9 pronadjenih primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Pitanje: Zakon o parničnom postupku u članu 140. predviđa dostavu preko oglasne table suda u situaciji bezuspešne dostave u toku parnice. Koje su to situacije i da li se pod takvom situacijom može podrazumevati slučaj kada stranka očigledno izbegava prijem pismena u slučaju kada se i pored više obaveštavanja o dospeću pošiljke ne javlja u poštu radi podizanja iste?

...

Dostava putem službe "Post ekspres" ne predstavlja preporučenu dostavu , te se dan predaje kurirskoj službi ne smatra kao dan predaje organu kome je pismeno upućeno, s obzirom na to da su preporučene poštanske pošiljke i kurirske usluge različite vrste poštanskih usluga.

...

... dostavi tužbe učesniku u sporu ne sadrži elemente da bi se iz iste moglo pouzdano utvrditi da je dostava izvršena na zakonom propisan način, tj. ako se iz potpisa na povratnici ne može pouzdano utvrditi da li je tuženi ili neko treće lice primilo predmetnu pošiljku , neophodno je provesti izviđajne radnje radi utvrđivanja okolnosti na osnovu kojih bi se mogao izvesti zaključak o urednosti dostave ... dostavi ...

...

Datum predaje pošiljke komercijalnom dostavljaču Post kuriru, ne može se smatrati datumom predaje sudu, u smislu člana 107. stav 2. Zakona o parničnom postupku.

...

Ukoliko je ugovoren rok za plaćanje, docnja nastupa po dospelosti, a ako nije ugovoren rok za plaćanje, advokat je dužan da stranci ispostavi račun - fakturu za izvršenu uslugu (najbolje preporučenom pošiljkom ) pa po isteku roka od 8 dana od dostavljanja računa nastupa dužnička docnja, od kada advokatu pripada pravo da potražuje zateznu kamatu po stopi utvrđenoj saveznim zakonom

...

Kada tuženi nije u naknadnom roku dostavio obrazloženje žalbe preporučenom pošiljkom , a drugostepeni sud je o žalbi odlučivao, kao o žalbi bez obrazloženja, tada dostavljanje obrazloženja žalbe uz reviziju bez dokaza da je isto upućeno na vreme, ne može biti osnov za zaključak o istinitosti tvrdnje tuženog da je obrazloženje žalbe poslato na vreme.

...

Pravilnikom o radnim odnosima može se propisati da se dostavljanje pismena koje se odnose na prava i obaveze radnika iz radnog odnosa vrši neposredno ili preporučenom pošiljkom na poslednjoj adresi koju je radnik prijavio, a u slučaju odbijanja prijema ili nepoznate adrese, isticanjem na oglasnoj tabli u krugu preduzeća

...

Žalba se može izjaviti i telegramom, ali će se smatrati blagovremenom samo ako žalilac u roku od tri dana naknadno dostavi uredni podnesak preporučenom pošiljkom

...

Žalba se može izjaviti i telegramom, ali će se smatrati blagovremenom samo ako žalilac u roku od 3 dana naknadno dostavi uredan podnesak preporučenom pošiljkom

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Svaka ugovorna strana može tražiti raskid ovog ugovora dostavom pismene preporučene pošiljke , a smatra se raskinutim istekom od dana od dana prijema pošiljke .

ogl3
hor003