Traženo: dospelost

Ukupno nađeno: 10123 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 9693 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Uredba o evidentiranju dospelih neizmirenih obaveza društvenih preduzeća po izvršnim presudama za potraživanja iz radnih odnosa (RS)

Pravilnik o načinu dostavljanja i obrascu prijave potraživanja dospelih neizmirenih obaveza društvenih preduzeća po izvršnim presudama za potraživanja iz radnih odnosa (RS)

Odluka o utvrđivanju i naplati potraživanja i otpisivanju dospelih nenaplativih potraživanja od korisnika prava (RS)

Pravilnik o sadržini i obrascu zahteva za otpis kamate na dospele obaveze po osnovu određenih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i o načinu i postupku za ostvarivanje prava na otpis kamate (RS)

Zakon o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu određenih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (RS)

Uredba o načinu izmirivanja javnih prihoda i obaveza prema Republičkoj direkciji za robne rezerve dospelih za plaćanje do kraja 2003. godine za subjekte koji se privatizuju metodom javne aukcije i metodom javnog tendera (RS)

Zakon o posebnim uslovima i načinu izmirivanja dospelih obaveza po osnovu javnih prihoda (RS)

Pravilnik o načinu postupanja banaka u postupku korišćenja obveznica RS po osnovu devizne štednje građana pre roka dospeća radi plaćanja određenih troškova (RS)

Odluka o korišćenju obveznica RS po osnovu devizne štednje građana pre roka dospeća radi plaćanja određenih troškova (RS)

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 373 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Pitanje: Zakon o parničnom postupku u članu 140. predviđa dostavu preko oglasne table suda u situaciji bezuspešne dostave u toku parnice. Koje su to situacije i da li se pod takvom situacijom može podrazumevati slučaj kada stranka očigledno izbegava prijem pismena u slučaju kada se i pored više obaveštavanja o dospeću pošiljke ne javlja u poštu radi podizanja iste?

...

Pitanje: Da li se Plan reorganizacije kao izvršna isprava i novi ugovor poverilaca i dužnika za potraživanja navedena u planu može primeniti i na poverioce koji nisu učestvovali u postupku odlučivanja o reorganizaciji, odnosno da li se na njih takav Plan prinudno primenjuje i da li se na osnovu reorganizacije izvršni postupak obustavlja ili prekida do dospelosti po planu reorganizacije?

...

Tužba za utvrđenje može se podići kad tužilac ima pravni interes da sud utvrdi postojanje, odnosno nepostojanje nekog spornog prava ili pravnog odnosa, pre dospelosti zahteva za činidbu iz istog odnosa, ili istinitost odnosno neistinitost neke isprave, ili kad tužilac ima neki drugi pravni interes.

...

Nedospelost potraživanja nije razlog za odbijanje tužbenog zahteva kao neosnovanog, jer bi time tužilac kao poverilac potraživanja, u vreme nastupele dospelosti , bio onemogućen u njegovom ostvarenju u novoj parnici zbog prigovora presuđene stvari.

...

Dospelost zahteva za naknadu štete iz sredstava Garantnog fonda uslovljena je prethodnim zaključenjem stečajnog postupka nad osiguravajućim društvom kod kojeg je vozilo bilo osigurano.

...

Svaki poverilac čije je potraživanje dospelo za isplatu, bez obzira kad je nastalo, može pobijati pravnu radnju svog dužnika koja je preduzeta na štetu poverioca.

...

Poslodavac u slučaju poremećaja u poslovanju utvrđenog opštim aktom ili ugovorenog kao razlog za odlaganje isplate dospele zarade zaposlenima ne može u različito vreme vršiti njenu isplatu u zavisnosti od toga da li su određeni zaposleni zaključili "poravnanje" kada u njegovom sadržaju nisu prisutna međusobna popuštanja.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 14 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Da li je dozvoljeno namirenje dospelog potraživanja naplatom iz založenog potraživanja u trenutku kada je dužnik, odnosno poverilac založenog potraživanja u blokadi ako u vreme uspostavljanja zaloge potraživanja nije bio u blokadi?

...

Primena pojedinih odredbi Zakona o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu određenih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

...

Inetrumenti platnog prometa koji dospevaju u periodu od 1. do 5.01.2003. banke realizuju 6.01.2003. godine

...

Preduzeća koja se nalaze na spisku za otpisivanje i odlaganje plaćanja dela dospelih obaveza po osnovu javnih prihoda ispunjavaju uslov za učešće u postupku javne nabavke

...

Propisana kamata na dospele , a neizmirene javne prihode instrument je putem kojeg se valorizuje neizmireni iznos državn i obezbeđuje načelo jednakog položaja poreskih obveznika

...

Zarade i druga primanja zaposlenog kome je prestao radni odnos dospele su danom prestanka radnog odnosa

PITANjA I ODGOVORI (_)

Da li je tačna informacija da će preduzetnici koji nisu uspeli da izmire svoje poreske obaveze po osnovu poreza i doprinosa za 2005. i 2006. godinu biti u situaciji da im se ista refundira ili umanji od strane države?

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 43 pronadjena primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Ako ne izvrši isplatu blagovremeno, dužan je da plati kamatu u iznosu od % od ugovorene cene prevoza od dana dospelosti .

...

Ukoliko Korisnik prevoza svoje obaveze izmiri do isteka krajnjeg roka dospelosti , dužan je da Prevozioca o istom obavesti i to najkasnije na tri dana pre krajnjeg roka dospelosti putem.

...

Ako Zakupac zakasni sa plaćanjem mesečne rate zakupa više od 15 (petnaest) dana posle opomene, ili ako grubo krši svoje obaveze, tada dospevaju u celosti mesečne rate zakupnine koje nisu plaćene do kraja roka iz člana 1. ovog ugovora. Ako su mašine neupotrebljive, mora odmah platiti i naknadu za preostalu vrednost, s obzirom na proces normalne upotrebe.

...

na kojima postoji pravo svojine kako bi se preostali poverilac mogao naplatiti iz njegove vrednosti ukoliko mu potraživanje ne bude isplaćeno do dospelosti .

Zalogodavac daje u zalogu Zalogoprimcu svoje nedospelo potraživanje, koje ima prema svom dužniku iz u iznosu od (slovima: ) dinara, s mesečnom kamatom od %, a koje je dužnik obavezan da namiri Zalogodavcu najdalje do i koje je nastalo na osnovu , koji se istovremeno sa zaključenjem ovog ugovora predaje Zalogoprimcu u državinu.

...

Kao sredstvo obezbeđenja povraćaja ovog kredita po dospelosti iz člana 1. ovog Ugovora dužnik pristaje da hipotekarni poverilac može upisati svoje založno pravo u zemljišnim knjigama na nepokretnosti dužnika, i to: , površine m2, koja se nalazi u , ul. , br. , na katastarskoj parceli br. , KO , sve upisano u ZKUL .

Obavezuje se hipotekarni dužnik da se za vreme trajanja hipoteke uzdrži od bilo koje radnje koja bi umanjivala vrednost založene nepokretne stvari, bilo pravnim poslom bilo fizičkim radnjama, a ako to hipotekarni dužnik i pored upozorenja nastavi da čini, hipotekarni poverilac je ovlašen da potraživanje obezbeđeno ovom hipotekom naplati pre dospelosti .