hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: docnja

Ukupno nađeno: 921 primer (stranica je generisana 20.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 654 pronadjena primera ovde je prikazano 10 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Odluka o visini kamatne stope na zakasnelu uplatu rutne naknade (RS)

Pravilnik o pravu putnika kod uskraćivanja ukrcavanja, otkazivanja letova i velikog kašnjenja letova (RS)

Zakon o izvršenju i obezbeđenju (RS)

Zakašnjenje u naplati prenesenog potraživanja

Zakon o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi (RS)

Odgovornost brodara za štete na stvarima i za zadocnjenje

Zakon o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju (RS)

b) Prava putnika kod uskraćivanja ukrcavanja, otkazivanja letova i kašnjenja letova

Kašnjenje leta

Odgovornost avio-prevozioca za štetu nastalu u slučaju smrti ili telesne povrede putnika, kao i za štetu nastalu kašnjenjem

Odgovornost avio-prevozioca za gubitak ili oštećenje prtljaga i stvari, kao i za štetu nastalu zbog kašnjenja u prevozu i predaji pošiljaocu

Kašnjenje u vraćanju vazduhoplova

Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga (RS)

5. Docnja

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 236 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Zatezna kamata na iznos duga, za period docnje do 3. marta 2001. godine, obračunava se primenom konformne metode.

...

Tužba kojom se potražuje kamata kao glavno potraživanje, u situaciji kada je dužnik ranije isplatio glavnicu, nije neuredna ako poverilac (tužilac) u tužbenom predlogu traži kamatu, označavajući visinu glavnice i period od kog smatra da se dužnik nalazi u docnji .

...

Prilikom odlučivanja da li je poštovana garantija suđenja u razumnom roku, uzima se u obzir svako odugovlačenje postupka koje se može pripisati državi, jer je država odgovorna za kašnjenja koja su prouzrokovali ne samo sudovi, već svi njeni organi.

...

Zakon nije odredio stopu po kojoj zateznu kamatu plaća dužnik koji zadocni sa ispunjenjem novčane obaveze izražene u devizama.

...

Zaposleni ima pravo na zakonsku zateznu kamatu zbog docnje u isplati naknade štete zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora.

...

Poverilac umesto izvršenja obaveze u svemu kako ona glasi, predaje stvari određenih po rodu, može tražiti isplatu njihove vrednosti, pod uslovom da je dužnika, koji je u docnji sa ispunjenjem svoje obaveze, obavestio da će vršiti pravo iz člana 290. Zakona o obligacionim odnosima, kao i da ga je obavestio da je izvršio izbor prava, tako da traži vrednost dugovanih stvari.

...

Kamata obračunata na neplaćen i utužen glavni dug, za period od početka docnje dužnika do određenog datuma obračuna pre podnete tužbe, iako tražena u nominalnom iznosu i dalje ima prirodu sporednog potraživanja, u materijalnopravnom smislu, i sporednog traženja, u procesnom smislu.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 6 pronadjenih primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

mobilne telefonije uračunava iznos poreza na upotrebu mobilnog telefona? / b) Plaćanje poreza na upotrebu mobilnog telefona koji nije naplaćen u rokovima iz člana 9. Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara / c) Kada se vrši uplata poreza na upotrebu mobilnog telefona na propisani uplatni račun javnih prihoda u slučaju kada korisnik usluga mobilne telefonije - obveznik poreza na upotrebu mobilnog telefona uslugu mobilne telefonije plaća u odloženim rokovima plaćanja, odnosno sa docnjom ...

...

Ne plaća se porez na promet usluga na kaznenu kamatu obračunatu po osnovu docnje ugovorne strane koja ne izmiruje obaveze predviđene ugovorom o kupoprodaji deviza na termin

...

Kamata zbog docnje u plaćanju poreza

...

Obveznik poreza na imovinu kamatu plaća samo u slučaju docnje sa izmirenjem ove poreske obaveze

...

Nema osnova da se obvezniku koji je u docnji sa izmirenjem poreske obaveze otpiše kamata obračunata zbog docnje

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Pitanja i odgovori (_)

Pitanje: Da li je moguće uplatiti akontaciju PDV-a, bez obzira na poreski period? Akontaciju u smisli uplate određenog iznosa koji bi bio na računu PDV-a i služio kao neka vrsta našeg osiguranja u slučaju kašnjenja uplate ili greške pri uplati (u slučaju da je uplata manja nego što treba po poreskoj prijavi). Smisao je da nas ta uplata spasi kazne u slučaju greške ili nedostatka sredstava na tekućem računu u trenutku dospeća obaveza.

ogl3
ogl4

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 25 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Ako autor ne preda rukopis za štampu u ugovorenom roku, dužan je da plati izdavaču iznos od dinara za svaki dan zakašnjenja , a najviše do dinara.

...

Ako prevozilac ne stavi blagovremeno vozilo na mesto utovara pa pošiljalac zbog toga trpi štetu ili kada pošiljalac zakasni sa utovarom pa prevozilac zbog toga trpi štetu stranke su saglasne da sporazumno utvrde postojanje i visinu ovih šteta i da ih naknade jedna drugoj.

U slučaju saobraćajne nezgode ili kvara na vozilu, prevozilac nije odgovoran za zakašnjenje u isporuci stvari ali je dužan da preduzme sve potrebne mere kako bi se stvar predala primaocu.

...

- naknadi štetu zbog zakašnjenja u prevozu;

Ukoliko je šteta nastupila zbog zakašnjenja u isporuci stvari, primalac može u roku od dana od dana prijema da uloži pismeni prigovor.

...

Ako Zakupac zakasni sa plaćanjem mesečne rate zakupa više od 15 (petnaest) dana posle opomene, ili ako grubo krši svoje obaveze, tada dospevaju u celosti mesečne rate zakupnine koje nisu plaćene do kraja roka iz člana 1. ovog ugovora. Ako su mašine neupotrebljive, mora odmah platiti i naknadu za preostalu vrednost, s obzirom na proces normalne upotrebe.

...

U slučaju zakašnjenja u isporuci za koju je odgovoran Prodavac, odrediće se naknadni rok, uz obavezu Prodavca na plaćanje ugovorne kazne od % od vrednosti neisporučenog dela robe.

hor003