Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 237. tačka 3), a u vezi s članom 265. Zakona o vazdušnom saobraćaju ("Službeni glasnik PS", br. 73/10 i 57/11),
Upravni odbor Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije donosi

PRAVILNIK

O PRESTANKU VAŽENjA PRAVILNIKA O PRAVU PUTNIKA KOD USKRAĆIVANjA UKRCAVANjA, OTKAZIVANjA LETOVA I VELIKOG KAŠNjENjA LETOVA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 98 od 23. decembra 2011)

Član 1.

Prestaje da važi Pravilnik o pravu putnika kod uskraćivanja ukrcavanja, otkazivanja letova i velikog kašnjenja letova ("Službeni glasnik RS", br. 1/10 i 3/10 - ispravka).

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
Broj 1/0-01-0006/2011-0014
U Beogradu, 8. decembra 2011. godine
Upravni odbor
Predsednik, Milutin Mrkonjić, s.r.