Traženo: deklaracija

Ukupno nađeno: 4718 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 4635 pronadjenih primera ovde je prikazano 11 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o deklarisanju , označavanju i reklamiranju hrane (RS)

Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku (RS)

Pravilnik o uslovima za proizvodnju, načinu i postupku za deklarisanje , stavljanje u promet i načinu upotrebe medicinirane hrane za životinje (RS)

Pravilnik o Listi aditiva, odnosno ekstendera koji su kao takvi deklarisani za dodavanje u pogonska goriva (RS)

Pravilnik o načinu pakovanja, deklarisanja i obeležavanja mirnog vina, nekih specijalnih vina i drugih proizvoda u proizvodnji i prometu (RS)

Pravilnik o sadržini deklaracije i uputstva za primenu sredstava za zaštitu bilja, kao i specifičnim zahtevima i oznakama rizika i upozorenja za čoveka i životnu sredinu i načinu rukovanja ispražnjenom ambalažom od sredstava za zaštitu bilja (RS)

Pravilnik o kategorijama, kvalitetu i deklarisanju rakije i drugih alkoholnih pića (RS)

Pravilnik o uslovima za deklarisanje , označavanje i reklamiranje hrane za životinje (RS)

Pravilnik o uslovima za razvrstavanje i utvrđivanje kvaliteta sredstava za ishranu bilja, odstupanjima sadržaja hranljivih materija i minimalnim i maksimalnim vrednostima dozvoljenog odstupanja sadržaja hranljivih materija i o sadržini deklaracije (RS)

Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za označavanje, deklarisanje i način pakovanja gotove kože i krzna, proizvoda od prirodne i veštačke kože (RS)

Deklaracija o prijemu crnogorskih državljana s prebivalištem u Republici Srbiji u državljanstvo Republike Srbije (RS)

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 73 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Podnosilac deklaratorne tužbe treba da učini verovatnim postojanje pravnog interesa za njeno podnošenje, što podrazumeva verovatnost postojanja pravne koristi od toga da se presudom utvrdi postojanje koje se tužbom traži.

...

Obaveza plaćanja kamate po osnovu više naplaćene carinske obaveze je u logičkoj i pravnoj vezi sa utvrđenom obavezom povraćaja uvoznih dažbina, pa se za obračun i isplatu kamate po tom osnovu ne podnosi poseban zahtev, već je isti sadržan u zahtevu carinskog obveznika za naknadnu kontrolu prihvaćene carinske deklaracije .

...

Zaposleni ima pravo da poslodavcu otkaže ugovor o radu iz bilo kojih razloga koji se ne moraju navesti, a rešenje o prestanku radnog odnosa ima samo deklaratoran karakter, tako da se njime samo konstatuje da je došlo do prestanka radnog odnosa.

...

Sud može da utvrdi da je radni odnos zasnovan na neodređeno vreme samo kada su za to ispunjeni zakonom predviđeni uslovi, ukoliko je to predmet tužbenog zahteva, kada odluka suda postaje osnov kojim se deklariše zasnovan radni odnos, pa stoga nema ovlašćenja da nalaže tuženiku, kao poslodavcu, da zaključi ugovor o radu.

...

Odgovornost špeditera za povredu žiga ne može postojati u odnosu na robu koja nije sadržana u poslovnoj dokumentaciji i u odnosu na koju on nije preduzeo bilo kakve radnje, pa ni u vezi sa sačinjavanjem carinske deklaracije .

...

U postupku kontrole prihvaćene deklaracije primenjuje se Pravilnik o načinu sprovođenja radnji i mera u postupku kontrole prihvaćene deklaracije , koji je na snazi u vreme vršenja kontrole.

...

Naredba o prestanku profesionalne vojne službe po potrebi službe ima konstitutivno a ne deklarativno dejstvo.

...

Kada se postupak vodi po deklaratornoj tužbi da se utvrdi ništavost zaključenog ugovora između tuženih, nema osnova za primenu člana 198. stav 1. Zakona o parničnom postupku, pošto predmet spora nije stvar ili pravo koje je naknadno otuđeno, u toku trajanja postupka.

...

finansija je bio ovlašćen, da u skladu sa zakonom propiše odgovarajuću proceduru, odnosno da utvrdi odgovarajuće dokaze za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje za obveznike PDV koji su otpremali dobra u Republiku Crnu Goru u periodu od 1. januara 2005. godine do 8. jula 2006. godine, pa i da propiše da se kao dokaz da su dobra bila otpremljena na teritoriju Republike Crne Gore prilaže evidenciona jedinstvena carinska isprava izdata u skladu sa carinskim propisima a ne izvozna deklaracija ...

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 8 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Deklarisanje proizvoda

...

Proizvodi u prometu moraju da imaju deklaraciju

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 335-00-388/2009-04 (_)

Ko se smatra obveznikom PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo?

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-414/2010-04 (_)

Poreski tretman prometa - isporuke opreme u inostranstvo, sa ugradnjom, koju na osnovu kupoprodajnog ugovora vrši obveznik PDV

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2024/2009-04 (_)

Poreski tretman otpremanja dobara u inostranstvo u cilju smeštanja tih dobara u konsignaciono skladište stranog lica

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 335-00-00354/2009-04 (_)

Poreski tretman prometa dobara u slučaju kada obveznik PDV vrši otpremanje dobara iz carinskog skladišta u inostranstvo (a koja su iz inostranstva uneta u carinsko područje Republike i smeštena u carinsko skladište)

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2549/2009-04 (_)

Obaveza obveznika PDV da izvrši ispravku odbitka prethodnog poreza u slučaju kada je izvršio nabavku (uvoz) opreme za vršenje delatnosti, a nakon toga, pre isteka roka od pet godina, izvršio promet i otpremanje u inostranstvo jednog dela predmetne opreme - mašine za završnu granulaciju

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2487/2009-04 (_)

Poreski tretman prometa dobara za koja je odobren postupak carinskog skladištenja

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 2 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

- obezbedi da sadržaj pošiljke odgovara deklarisanom sadržaju;

...

Davalac franšizinga se obavezuje da Primaocu franšizinga isporučuje robu standardnog kvaliteta, sa propisanom dokumentacijom (fakture, deklaracije , atesti i dr.), kako bi Primalac franšizinga mogao nesmetano da organizuje prodaju robe.