Traženo: brana

Ukupno nađeno: 468 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 447 pronadjenih primera ovde je prikazano 15 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o sadržini dokumentacije koja se odnosi na hidrogeološke i inženjersko-geološke podloge za izgradnju visokih brana , hidroelektrana, termoelektrana i objekata saobraćajne infrastrukture (RS)

Odluka o uređajima za obaveštavanje i uzbunjivanje stanovništva na područjima ugroženim od rušenja brana i nasipa i osmatranju visokih brana (RS)

Krivični zakonik (RS)

Oštećenje brana , nasipa i vodoprivrednih objekata

Zakon o vodama (RS)

Obaveze pravnog lica koje koristi brane sa akumulacionim i retenzionim basenima

Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti carinskih službenika (RS)

Okrivljeni carinski službenik može da se brani sam ili preko svog punomoćnika, a može da na raspravu dostavi i pismenu odbranu.

Zakon o prekršajima (RS)

Ako uredno pozvani okrivljeni ne dođe i ne opravda izostanak ili u određenom roku ne da pisanu odbranu, a njegovo saslušanje nije nužno za utvrđivanje činjenica koje su od važnosti za donošenje zakonite odluke, odluka se može doneti i bez saslušanja okrivljenog. Okrivljeni ima pravo da se brani sam ili uz stručnu pomoć branioca koga sam izabere. Sud je dužan da prilikom prvog saslušanja okrivljenog pouči o pravu na branioca.

Okrivljeni ima pravo da se brani sam ili uz stručnu pomoć branioca.

Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem (RS)

- donacije, transfere ili subvencije za pomoć industriji snabdevanja električnom energijom, uključujući i izdatke za izgradnju brana , i ostalih radova namenjenih prvenstveno proizvodnji električne energije.

011154 Brane

511244 Brane

511344 Kapitalno održavanje brana

Pravilnik o uslovima u pogledu tehničko-tehnološke opremljenosti i organizacione i kadrovske osposobljenosti za obavljanje poslova u oblasti upravljanja vodama, kao i o načinu vođenja evidencije izdatih i oduzetih licenci (RS)

i navodnjavanje, izvođenja sanacionih radova i hitnih intervencija na zaštitnim i regulacionim objektima, staranja o funkcionisanju vodnih objekata i sistema i praćenja stanja vodnih objekata ako po osnovu prava svojine, lizinga ili zakupa poseduje potreban broj odgovarajuće mehanizacije, mašina i opreme date u Prilogu 3a - Potrebna tehnička opremljenost za linijske objekte (nasipe, regulacione objekte, kanale i dr.), odnosno u Prilogu 3b - Potrebna tehnička opremljenost za tačkaste objekte ( brane ...

Zakon o planiranju i izgradnji (RS)

1) visokih brana i akumulacija napunjenih vodom, jalovinom ili pepelom za koje je propisano tehničko osmatranje;

6) hidroelektrane i hidroelektrane sa pripadajućom branom snage 10 i više MNj, termoelektrane snage 10 i više MNj i termoelektrane-toplane električne snage 10 i više MNj i dalekovoda i trafostanica napona 110 i više kV;

Zakonik o krivičnom postupku (RS)

Okrivljenom koji je dostupan sudu ne može biti izrečena krivična sankcija ako mu nije omogućeno da bude saslušan i da se brani .

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 19 pronadjenih primera ovde je prikazano 13 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Pitanje: A) Kako postupiti u situaciji kada je obustavljen postupak u odnosu na okr. pravno lice (koje je nakon zaključenog tzv. automatskog stečaja brisano iz registra), a postupak u odnosu na okr. odgovorno lice još traje, brani ih isti branilac, a na teret budžetskih sredstava suda branilac traži da mu se dosude troškovi u 100% iznosu, smatrajući da se uvećanje od 50% odnosi na drugookrivljeno odgovorno lice? Da li mu dosuditi nagradu u iznosu od 100% ili od 50%? Ovakvih predmeta je sve više, a

...

Postoje bitne povrede prekršajnog postupka ako okrivljeni prilikom prvog ispitivanja nije od strane suda poučen o pravu da se brani sam ili uz stručnu pomoć branioca koga sam izabere.

...

Okrivljeni ima pravo da se brani na način za koji smatra da mu najviše pogoduje, pa i da svoju odbranu tokom postupka menja, a sud vrši ocenu odbrane okrivljenog, kako pojedinačno, tako i u međusobnoj vezi sa ostalim izvedenim dokazima i na osnovu takve ocene izvodi zaključak o tome da li je neka činjenica utvrđena ili nije.

...

Kada je okrivljeni oglašen krivim zbog krivičnog dela uvrede iz čl. 170. st. 1. KZ-a, u situaciji kada se okrivljeni brani da je štitio svoje interese, neiznošenje razloga u pogledu činjenica da li je okrivljeni kritičnom prilikom postupao u odbrani nekog svog prava ili u zaštiti svojih opravdanih interesa, kao ni razloga o tome da li je okrivljeni reči "ukrali ste mi dasku" izrekao u nameri omalovažavanja ili u odbrani, odnosno zaštiti svojih opravdanih interesa, predstavalja bitnu povredu odredaba

...

Kada dvoje okrivljenih u slučaju obavezne odbrane, imaju na glavnom pretresu zajedničkog branioca, iako je to u suprotnosti sa intreresima njihove odbrane, glavni pretres je održan bez lica čije je prisustvo na glavnom pretresu po zakonu obavezno, jer je u tom slučaju jedan okrivljeni faktički bio bez branioca, s obzirom da zajednički branilac nije bio u mogućnosti da brani jednog okrivljenog bez štete po interes za drugog okrivljenog.

...

Zakonit je samo onaj otkaz ugovora o radu kome prethodi pismeno upozorenje o postojanju razloga za otkaz i omogućavanje da se brani i izjasni o povredama radnih obaveza koje mu se stavljaju na teret

...

Lice optuženo da je izvršilo krivično delo falsifikovanja isprave ne mora da ima branioca po službenoj dužnosti ako nije nemo, gluvo ili nesposobno da se samo uspešno brani u toku krivičnog postupka.

...

Zakonit je otkaz ugovora o radu u smislu člana 101. stav 1. tač. 3. i 4. Zakona o radu, ako je zaposleni zbog učinjene povrede radnih obaveza, pre davanja otkaza saslušan u pravnoj službi tuženog poslodavca i omogućeno da se brani i izjasni o postojanju razloga za otkaz ugovora o radu

...

Zakonit je otkaz ugovora o radu u smislu člana 101. stava 1. tač. 3. i. 4. Zakona o radu, ako je zaposleni zbog učinjene povrede radnih obaveza, pre davanja otkaza saslušan u pravnoj službi tuženog poslodavca i omogućeno da se brani i izjasni o postojanju razloga za otkaz ugovora o radu.

...

Ne dovodi se u pitanje ispravnost bombi i mina koje je optuženi neovlašćeno nabavio i držao, kada je dokazima utvrđeno da je svedok predao oružje i eksplozivne materije optuženom "da mu se nađe ako bude trebalo da brani kosovo", pa je izvođenje dokaza veštačenja u pogledu ispravnosti oružja i eksplozivne materije nepotrebno i suvišno pa je optuženi izvršio kriv. delo neovlašćeno nabavljanje i držanje vatrenog oružja i eksplozivnih materija iz čl. 33 st. 3 zoom.

...

Isplatom naknade iz osiguranja prelaze na tužioca kao osiguravača, po samom zakonu, do visine isplaćene naknade sva osiguranikova prava prema tuženom kao licu koje je odgovorno za štetu pa se tuženi kao treće lice prema kome je osiguravač istakao regresni zahtev može da se brani prigovorima koje bi mogao da ističe i prema osiguraniku

...

Kada okrivljeni bude pušten da se brani sa slobode pošto je položio jemstvo, pa posle toga bude pritvoren zbog drugog pokrenutog postupka, to nije razlog da se jemstvo ukine.

...

Lice koje, pošto prvooptuženi započeo izvršenje krivičnog dela spaljivanjem rafala u telo oštećenog milicionera, koji je još uvek bio na nogama i koji je pošao rukom prema pojasu gde mu se nalazio pištolj, udari ga nogom i rukom i time spreči da se oružjem brani pa prvooptuženi ispalio u njega drugi rafal, pomagač je u izvršenju krivičnog dela UBISTVA SLUŽBENOG LICA PRI VRŠENjU POSLOVA JAVNE BEZBEDNOSTI

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 2 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-02679/2009-04 (_)

Pravo na odbitak PDV obračunatog od strane izvođača radova za promet dobara, odnosio usluga koji se vrši u okviru izgradnje brane i akumulacije "Arilje - profil Svračkovo" (II etapa I faze Vodoprivrednog i energetskog sistema "Rzav"), kao i da li se obračunava i plaća PDV na iznos sredstava koja Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republička direkcija za vode, opštine Arilje, Požega, Lučani, Gornji Milanovac i grad Čačak uplaćuju JP "Rzav" prema ugovoru kojim je