Traženo: bonitet preduzeća

Ukupno nađeno: 12 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 11 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o načinu davanja informacija i potvrda o bonitetu članova komore (RS)

7. Računovodstveni izvedeni pokazatelji su pokazatelji koji se izračunavaju korišćenjem određenih bilansnih pozicija. Pokazatelji za ocenu boniteta preduzeća su:

Odluka o načinu i uslovima vođenja registra podataka o bonitetu pravnih lica i davanju podataka i mišljenja o bonitetu (RS)

Izvori računovodstvenih podataka za utvrđivanje boniteta pravnih lica su godišnji, usvojeni i konsolidovani finansijski izveštaji preduzeća i zadruga, banaka i drugih finansijskih organizacija, društava za osiguranje i brokersko-dilerskih društava, koji se vode u registru finansijskih izveštaja u skladu sa propisima, a obezbeđuju se korišćenjem podataka iz:

Izveštaj o bonitetu sastavlja se posebno za preduzeća i zadruge, za banke i druge finansijske organizacije, za društva za osiguranje i za brokersko-dilerska društva.

Mišljenje o bonitetu preduzeća i zadruga

60a Odredbe ove metodologije kojima se uređuje način utvrđivanja i obelodanjivanja podataka o bonitetu , kao i sadržina izveštaja o bonitetu i kataloga, koje se odnose na preduzeća i zadruge - shodno se primenjuju i na preduzetnike.

Odluka o opštim uslovima za isporuku električne energije (RS)

Merila, kriterijume i druge slučajeve davanja popusta i bonifikacija potrošačima u smislu stava 1. ovog člana utvrđuje Upravni odbor Javnog preduzeća "Elektroprivreda Srbije".

Pravilnik o dopunama pravilnika o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za preduzeća , zadruge i preduzetnike (RS)

(*) DOSTAVLjA SE U JEDNOM PRIMERKU NARODNOJ BANCI SRBIJE - CENTRU ZA BONITET UZ GODIŠNjE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE, POČEVŠI OD GODIŠNjEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2004. GODINU - Obrazac podnose sva preduzeća (velika, srednja i mala), zadruge, druga pravna lica i preduzetnici koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva

Odluka o načinu vođenja registra podataka o bonitetu pravnih lica i davanju podataka i mišljenja o bonitetu (SCG)

8. Izvori računovodstvenih podataka za utvrđivanje boniteta pravnih lica su računovodstveni godišnji izveštaji preduzeća i zadruga, banaka i drugih finansijskih organizacija, organizacija za osiguranje i berzanskih posrednika, a obezbeđuju se korišćenjem podataka iz sledećih obrazaca:

Za složena pravna lica s konsolidovanim bilansima, bonitet se utvrđuje na osnovu podataka i pokazatelja iz prvog nivoa podataka (sažeti bilans stanja, sažeti bilans uspeha i dodati računovodstveni izveštaj - aneks <lat>I</lat>) za pojedinačna pravna lica iz tačke 11. ove metodologije, i to za preduzeća i zadruge, za banke i druge finansijske organizacije i za organizacije za osiguranje.

42. Izveštaj o bonitetu sastavlja se posebno za preduzeća i zadruge, za banke i druge finansijske organizacije, za organizacije za osiguranje i za berzanske posrednike.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Nema osnova za doplatu osnovnog kapitala ako je osnovni kapital emisijom akcija i time ispunjen finansijski bonus koga traži Zakon o preduzećima