hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: berza

Ukupno nađeno: 3104 primera (stranica je generisana 16.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 3095 pronadjenih primera ovde je prikazan 21 nasumice izabrani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Pravilnik o davanju saglasnosti na imenovanje članova uprave berze , investicionog društva i Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (RS)

Pravilnik o davanju saglasnosti na sticanje kvalifikovanog učešća u kapitalu berze , brokersko-dilerskog društva i Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (RS)

Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za berze i brokersko-dilerska društva (RS)

Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za berze i brokersko-dilerska društva (RS)

Pravila poslovanja beogradske berze (RS)

Statut Beogradske berze (RS)

Pravila poslovanja beogradske berze (RS)

Pravilnik o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za berze i berzanske posrednike (RS)

Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za berze i berzanske posrednike (RS)

RS

Pravila poslovanja beogradske berze

Pravilnik o objavljivanju obaveštenja o trgovini hartijama od vrednosti van berze (RS)

Pravilnik o sadržini zahteva za davanje dozvole za rad berze i izveštavanju berze (RS)

Zakon o berzama , berzanskom poslovanju i berzanskim posrednicima (SCG)

Pravilnik o obrascima i sadržini pozicija u obrascima bilans stanja i bilans uspeha za berze i berzanske posrednike (SCG)

Pravilnik o vršenju kontrole poslovanja berze i berzanskog posrednika (SCG)

Pravilnik o kvalitetu robe koja se kupuje i prodaje na robnoj berzi (SCG)

Pravilnik o radu berzanskih posrednika koji trguju sa robom (SCG)

Uredba o izdavanju dozvole za osnivanje berze i dozvole za rad robne berze (SCG)

Odluka o uslovima i kriterijumima za davanje saglasnosti bankama, Poštanskoj štedionici i osiguravajućim društvima za obavljanje berzanske trgovine na finansijskoj berzi , uslovima i kriterijumima za izdavanje dozvole za rad finansijske berze (SCG)

Odluka o uslovima i načinu pod kojima organizacije za robne rezerve kupuju berzanske proizvode radi prodaje u inostranstvu (SCG)

Pravilnik o davanju dozvole za rad i uslovima za obavljanje delatnosti organizatora tržišta (RS)

<lat>II</lat>. ZAHTEV ZA DAVANjE DOZVOLA ZA RAD BERZE

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 6 pronadjenih primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Kod redovnog objavljivanja prosečne cene akcija na berzi ili drugom odgovarajućem tržištu u zakonom predviđenom periodu bez obzira da li se u istom periodu trgovalo jednom ili više akcija, vrednost akcija utvrđuje se na tržištu, a ne procenom vrednosti kapitala.

...

Malo pravno lice koje posluje kao otvoreno akcionarsko društvo, čije su akcije uključene na vanberzansko tržište Beogradske berze AD Beograd obveznik je revizije usvojenog finansijskog izveštaja u smislu člana 37. st. 1. Zakona o računovodstvu i reviziji i u obavezi je da u roku (do 30.09.) dostavlja isti NBS. U suprotnom, čini privredni prestup iz čl. 68. st. 1. tač. 14. i st. 2. istog zakona.

...

Kada prvostepeni sud (pri pravilnom citiranju zakonskih odredbi) ne obrazloži svoju odluku da okrivljeni koji nisu dobili dozvolu za rad berze u skladu sa zakonom, mogu koristiti u svom nazivu reč " berza ", odluka suda ne sadrži razloge koji ovo pravno lice izuzimaju od primene zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (čl. 164.).

...

Ništav je ugovor o prodaji akcija koje su stečene na osnovu Zakona o privatizaciji van finansijske berze .

...

Postojeći oblici organizovanja i povezivanja za obavljene privredne delatnosti, kao i preduzetnika, banke i druge finansijske organizacije, berze i berzanske posrednici treba da usaglase svoja akta sa odredbama Zakona o preduzećima do 4. jula 1997. a ukoliko se do tada donesu posebni zakoni usaglasiće se sa njima

...

Obaveza usaglašavanja odnosi se i na banke i druge finansijske organizacije, berze i berzanske posrednike

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 3 pronadjena primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

PITANjA I ODGOVORI (_)

Kako je ureen poreski tretman hartija od vrednosti?

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2942/2009-04 (_)

Poreski tretman vansudske prodaje predmeta založnog prava od strane založnog poverioca iz ugovora o zalozi

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2019/2009-04 (_)

Poreski tretman prenosa prava svojine kod prodaje hipotekovane nepokretnosti, kao i prometa dobara u slučaju vansudske prodaje predmeta založnog prava

ogl3
hor003