hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: avion

Ukupno nađeno: 13935 primera (stranica je generisana 23.01.2014)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 13911 pronadjenog primera ovde je prikazano 10 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje javnog avio -prevoza (RS)

Pravilnik o operativnoj dozvoli i zajedničkim pravilima za obavljanje javnog avio -prevoza (RS)

Pravilnik o obrascu službene legitimacije vazduhoplovnog inspektora Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije (RS)

Pravilnik o uslovima pod kojima se izdaje odobrenje stranom avio -prevoziocu za obavljanje međunarodnog javnog avio -prevoza sa Republikom Srbijom (RS)

Pravilnik o oznakama registracije i obaveznim natpisima vazduhoplova (RS)

Pravilnik o potvrdama o obučenosti vazduhoplovnog meteorološkog osoblja i centrima za obuku (RS)

Pravilnik o sistemu upravljanja bezbednošću u civilnom vazduhoplovstvu (RS)

Pravilnik o dozvolama i centrima za obuku vazduhoplovnih dispečera (RS)

Pravilnik o osmotrenim meteorološkim podacima za izradu vazduhoplovnih aerodromskih klimatoloških informacija (RS)

Pravilnik o prijavljivanju događaja u civilnom vazduhoplovstvu (RS)

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 9 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Šteta prouzrokovana u oružanim sukobima na teritoriji Kosova i Metohije tokom 1999. godine dejstvom NATO avijacije zastareva u roku propisanom članom 376. ZOO.

...

Šteta prouzrokovana upotrebom motornog vozila, vazduhoplovom ili drugog prevoznog sredstva, a ugovor o obaveznom osiguranju je bio zaključen sa organizacijom za osiguranje nad kojom je otvoren postupak stečaja (član 106. Zakona o osiguranju imovine i lica), smatra se dospelom prema Garantnom fondu tek po donošenju pravnosnažnog rešenja mesno nadležnog trgovinskog suda kojim odobrava nacrt za glavnu deobu stečajne mase ovog osiguravača kao stečajnog dužnika.

...

Organ unutrašnjih poslova ima ovlašćenje da naredi istovar prtljaga iz vazduhoplova radi ponovnog pregleda, kada oceni da bezbednosni razlozi to nalažu, ili na zahtev vođe vazduhoplova , što ne znači da se vođa vazduhoplova može suprostaviti takvom naređenju organa unutrašnjih poslova

...

Kada je tužilja kao civil u toku 1999. godine usled nato agresije povrećena gelerom pri naletu nato aviona , tada se ne može prihvatiti stav suda da tuženi državna zajednica Srbije i Crne Gore nije pasivno legitimisana u konkretnom sporu za naknadu štete, a da u tom slučaju mogu odgovarati s/iiio države članice nato alijanee.

...

Država SFRJ, kao imalac opasne stvari, odgovorna je za naknadu štete prouzrokovane upotrebom aviona i padobrana

...

Trofejni su funkcionalni pištolji koje je okrivljeni avio zarobljavanjem od neprijatelja u drugom svetskom ratu

...

Isplata troškova avionskih karata a da ne postoji putni nalog, nije privredni prestup iz Zakona o računovodstvu

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 6 pronadjenih primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Da li se staje za tov junadi i hangar (podno skladište za pšenicu i mehanizaciju) smatraju ekonomskim zgradama u poljoprivredi, u smislu odredbe člana 12. stav 1. tačka 10) Zakona o porezima na imovinu?

...

PDV se ne obračunava i ne plaća na isporuku avio -goriva za potrebe stranih letilica koje koriste nerezidentna preduzeća

...

Isporuka goriva domaćim avio kompanijama za letove na relaciji Srbija - Crna Gora i obratno, je prometom dobara za koji je predviđeno poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza, pod određenim uslovima

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2612/2009-04 (_)

Pravo na odbitak PDV obračunatog od strane prethodnog učesnika u prometu, odnosno plaćenog pri uvozu, po osnovu nabavke motornog vozila koje se na dan nabavke ne smatra putničkim automobilom, odnosno motociklom

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2151/2009-04 (_)

Poreski tretman nabavke novog putničkog automobila za potrebe obavljanja taksi delatnosti, kao i pravo na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-1938/2009-04 (_)

Poreski tretman prometa bez naknade putničkog automobila nabavljenog pre 1. januara 2005. godine u slučaju kada privredno društvo nakon prestanka radnog odnosa fizičkog lica - direktora tog privrednog društva prenese bez naknade motorno vozilo tom fizičkom licu

ogl3
ogl4

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 9 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Predmet ovog ugovora su usluge vazdušnog prevoza stvari i dokumenata koje Prevoznik obavlja na međunarodnim i domaćim avio linijama, u skladu sa narudžbenicom Naručioca.

- prevoz stvari od skladišta do aviona ;

- ukrcavanje i slaganje stvari u avion ;

- istovar stvari iz aviona i prevoz do skladišta;

- pretovar stvari iz jednog aviona u drugi na platformi vazdušne luke;

- obezbedi prostor u avionu koji odgovara količini preuzetih stvari;

...

Pod pojmom špediterskih usluga ugovorne strane podrazumevaju organizaciju svih vrsta otprema (doprema morskim, rečnim, suvozemnim i vazdusnim putem u prometu sa inostranstvom), organizaciju svih otprema u loko prometu, organizaciju pretovarnih manipulacija, uskladištenje robe u vlastitim ii unajmljenim skladištima, organizaciju dopreme i otpreme robe na sajmovima i izložbama, pakovanje i izradu ambalaže, unajmljivanje brodskog i avionskog prostora, učestvovanje kod sklapanja Ugovora i osiguranje u

hor003