Traženo: autorska agencija

Ukupno nađeno: 14 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 14 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Poseban kolektivni ugovor za radno angažovanje estradno-muzičkih umetnika i izvođača u ugostiteljstvu, diskografiji i koncertnoj delatnosti (RS)

<lat>IV</lat>. Prava i obaveze poslodavaca, izvođača, posrednika ( agencije ) i autora

Zakon o porezu na dohodak građana (RS)

Obveznicima iz člana 54. ovog zakona, priznaje se kao trošak u punom iznosu naknada koju plaća za usluge odgovarajućoj autorskoj agenciji , organizaciji za zaštitu muzičkog autorskog prava i preduzećima i drugim pravnim licima ovlašćenim za prodaju i naplatu prihoda od autorskih dela.

Odluka o vrsti, obimu i načinu isporuke podataka i dokumenata koji se ustupaju bez naknade državnim organima i organizacijama, organima autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave (RS)

2) baza podataka jeste skup podataka i dokumenata sistematizovanih po posebnoj metodologiji na način koji obezbeđuje dostupnost pojedinačnim podacima elektronskim ili drugim putem, a na kojima Republika Srbija preko Agencije ostvaruje autorska prava, shodno domaćim i međunarodnim propisima i standardima;

Pravilnik o savetniku za hemikalije i uslovima koje mora da ispuni pravno lice ili preduzetnik koji vrše obuku i proveru znanja savetnika za hemikalije (RS)

Uredba (EZ) br. 1907/2006 Evropskog parlamenta i Saveta od 18. decembra 2006. godine koja se odnosi na registraciju, evaluaciju, autorizaciju i ograničenja hemikalija (REACH) kojom se ustanovljuje Evropska agencija za hemikalije (ECHA) 3

Zakon o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine (RS)

(3) U slučaju postupanja emitera suprotno odredbama st. 1. i 2. ovog člana Republička radiodifuzna agencija preduzima mere na koje je ovlašćena zakonom, nezavisno od drugih pravnih sredstava koja stoje na raspolaganju oštećenom nosiocu autorskog ili srodnog prava.

Republička radiodifuzna agencija vrši nadzor nad radom emitera ako se neovlašćenim emitovanjem, odnosno reemitovanjem zaštićenog dela povređuje autorsko , odnosno srodno pravo.

Zakon o radiodifuziji (RS)

Agencija se stara da svi emiteri primenjuju propise o autorskim i srodnim pravima.

Postupanje suprotno propisima iz stava 1. ovog člana od strane emitera osnov je za izricanje propisanih mera od strane Agencije , nezavisno od drugih pravnih sredstava koje stoje na raspolaganju oštećenom nosiocu autorskih ili srodnih prava.

Zakon o zaštiti od jonizujućih zračenja i o nuklearnoj sigurnosti (RS)

28) odobrenje ili autorizacija jeste skup radnji i aktivnosti koje Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije preduzima u propisanom postupku i na osnovu odgovarajućeg zahteva pravnog lica ili preduzetnika za izdavanje licence, dozvole, potvrde ili rešenja o ispunjenosti propisanih uslova za obavljanje delatnosti, odnosno poslova utvrđenih ovim zakonom;

Pravilnik o uslovima za pružanje usluge distribucije radio i televizijskih programa preko kablovske distributivne mreže i o obrascu i sadržaju odobrenja (RS)

praćenja ispunjenja uslova iz odobrenja, kao i praćenja razvoja tržišta telekomunikacionih usluga, prema uputstvu dobijenom od Agencije , imalac odobrenja je dužan da svakih 6 meseci dostavi Agenciji izveštaje o svom poslovanju u delu koji je direktno vezan za pružanje usluge iz odobrenja (ostvareni prihod, troškovi po osnovu zakupa resursa od drugih operatora, troškove za autorska i srodna prava, broj korisnika, oblast pokrivanja, rezultate merenja koji se odnose na kvalitet signala, podaci o

Pravilnik o Programu i načinu polaganja stručnog ispita za turističkog vodiča (RS)

- Agencijsko -hotelijersko poslovanje, grupa autora ;

Strategija razvoja poljoprivrede Srbije (RS)

Veruje se da se organska proizvodnja obavlja na približno 15.000 <lat>ha</lat> u Srbiji. Veći deo ove proizvodnje se izvozi. Pošto Srbija nema svoj sopstveni registracioni sistem, gazdinstva koja se bave organskim gajenjem i žele da izvoze u inostranstvo moraju biti pregledana od strane stranih agencija za odobrenje, koja, sa druge strane nisu autorizovana , niti većinom registrovana za takvu delatnost u Srbiji. Komercijalna privlačnost organskog gajenja sastoji se u premiji za cenu

Zakon o osnovama poreskog sistema (SCG)

Kao trošak iz stava 2. ovog člana smatra se i naknada u punom iznosu koja se plaća za usluge odgovarajućoj autorskoj agenciji , organizaciji za zaštitu autorskog prava i preduzećima i drugim pravnim licima ovlašćenim za prodaju i naplatu prihoda od autorskih dela.

Odluka o kriterijumima za obezbeđivanje dela sredstava iz budžeta APV za finansiranje izdavanja novina (APV)

- redakcijske troškove ( agencijske usluge, putni troškovi, autorski honorari, troškovi zajedničkih službi, PTT usluge, režijski troškovi i sl.)