Traženo: akumulacija knjigovodstvo

Ukupno nađeno: 15 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 15 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Međunarodni računovodstveni standardi (MRS 1 do MRS 24) (RS)

Knjigovodstvena vrednost je iznos po kom se imovina (sredstvo) priznaje nakon oduzimanja akumulirane depresijacije (amortizacije) i akumuliranih gubitaka po osnovu umanjenja vrednosti.

30 Nakon početnog priznavanja kao sredstva, nekretnine, postrojenja i oprema se knjiže po njihovoj nabavnoj vrednosti umanjenoj za ukupnu eventualnu akumuliranu amortizaciju i ukupne eventualne akumulirane gubitke zbog umanjenja vrednosti.

31 Nakon što se priznaju kao sredstvo nekretnine, postrojenja i oprema čija se fer vrednost može pouzdano odmeriti, knjiže se po revalorizovanom iznosu, koji predstavlja njihovu fer vrednost na datum revalorizacije umanjenu za naknadnu akumuliranu amortizaciju i naknadne akumulirane gubitke zbog umanjenja vrednosti. Revalorizaciju se vrši dovoljno redovno, kako bi se obezbedilo da se knjigovodstvena vrednost bitno ne razlikuje od vrednosti do koje bi se došlo korišćenjem fer vrednost na

Iznos korigovanja koje nastaje zbog prepravljanja ili eliminisanja akumulirane amortizacije čini deo povećanja ili smanjenja knjigovodstvene vrednosti koja se obračunava u skladu sa paragrafima 39 i 40.

(d) bruto knjigovodstvena vrednost i akumulirana amortizacija (zajedno sa akumuliranim gubicima usled umanjenja vrednosti) na početku i na kraju perioda; i

49 Entitet može otuđiti svoje učešće u inostranom poslovanju prodajom, likvidacijom, otplatom akcijskog kapitala ili napuštanjem celog entiteta ili nekog njegovog dela. Plaćanje dividende predstavlja deo otuđenja samo onda kada predstavlja povraćaj investicije, na primer kada se dividenda isplaćuje iz dobitka ostvarenog pre sticanja. U slučaju parcijalnog otuđenja, samo se srazmerni deo povezanih akumuliranih kursnih razlika uključuje u dobitak ili gubitak. Otpis knjigovodstvene vrednosti inostranog

Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja (MSFI) (RS)

(b) na početku prvog godišnjeg perioda koji počinje 31. marta 2004. godine ili kasnije eliminiše knjigovodstvenu vrednost odgovarajuće akumulirane amortizacije zajedno sa odgovarajućim smanjenjem gudvila; i

Međunarodni računovodstveni standardi (MRS 26 do MRS 41) (RS)

Knjigovodstvena vrednost je iznos po kom se imovina (sredstvo) priznaje u bilansu stanja nakon oduzimanja akumulirane depresijacije (amortizacije) i akumuliranih gubitaka po osnovu umanjenja vrednosti.

74 Nakon početnog priznavanja, nematerijalna imovina se knjiži po svojoj nabavnoj vrednosti (ceni koštanja) umanjenoj za eventualnu akumuliranu amortizaciju i eventualne akumulirane gubitke od umanjenja vrednosti.

75 Nakon početnog priznavanja, nematerijalna imovina se knjiži po revalorizovanoj vrednosti, što je njena fer vrednost na dan revalorizacije, umanjena za akumuliranu amortizaciju koja je naknadno usledila i bilo kakve naknadne akumulirane gubitke od umanjenja vrednosti. U svrhu revalorizacije prema ovom standardu, fer vrednost se utvrđuje pozivanjem na aktivno tržište. Revalorizacija se vrši toliko redovno da se knjigovodstvena vrednost imovine na dan bilansa stanja bitno ne razlikuje od

82 Ukoliko se fer vrednost revalorizovane nematerijalne imovine više ne može utvrđivati pozivanjem na aktivno tržište, knjigovodstvena vrednost imovine je revalorizovana vrednost na dan poslednje revalorizacije, pozivanjem na aktivno tržište, umanjena za eventualnu naknadnu akumuliranu amortizaciju i naknadne akumulirane gubitke od umanjenja vrednosti.

(c) bruto knjigovodstvenu vrednost i akumuliranu amortizaciju (zajedno sa akumuliranim gubicima od umanjenja vrednosti) na početku i na kraju perioda;

(c) bruto knjigovodstvenu vrednost i akumuliranu amortizaciju (udruženu sa akumuliranim imparitetnim gubicima) na početku i na kraju perioda;

(f) bruto knjigovodstvenu vrednost i akumuliranu amortizaciju (sabranu sa akumuliranim gubicima od umanjenja vrednosti) na početku i na kraju perioda.