Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


MEĐUNARODNI STANDARDI

FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANjA (MSFI)

(Objavljeni u "Sl. glasniku RS", br. 16 od 12. februara 2008)

--------------------------------------------
NAPOMENA REDAKCIJE:
Ovaj tekst sadrži sledeće Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja:
MSFI 1 Prva primena Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja
MSFI 2 Plaćanje akcijama
MSFI 3 Poslovne kombinacije
MSFI 4 Ugovori o osiguranju
MSFI 5 Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja
MSFI 6 Istraživanje i procenjivanje mineralnih resursa
MSFI 7 Finansijski instrumenti: Obelodanjivanja
MSFI 8 Segmenti poslovanja
--------------------------------------------

UVOD

Fondacija komiteta za međunarodne računovodstvene standarde (IASCF) obrazovala je Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB) i Komitet za tumačenje međunarodnog finansijskog izveštavanja (IFRIC).
Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB), osnovan u Londonu, počeo je sa radom 2001. godine sa ciljem da u javnom interesu razvija skup visokokvalitetnih globalnih računovodstvenih standarda koji zahtevaju transparentne i uporedive informacije o opšteprihvaćenim finansijskim izveštajima. U ostvarivanju tih ciljeva,IASBsarađuje sa nacionalnim kreatorima standarda kako bi se postiglo ujednačavanje računovodstvenih standarda širom sveta. Fondacija komiteta za međunarodne standarde (IASCF) vrši izbor članova, nadzire i finansira radIASB.
Komitet za tumačenje međunarodnog finansijskog izveštavanja (IFRIC), obrazovan je od straneIASCF-a u martu 2002. godine. UlogaIFRIC-a je da pomažeIASBu uspostavljanju i poboljšanju standarda finansijskog izveštavanja i izveštavanja za korisnike, sastavljače i revizore finansijskih izveštaja, kao i da pravovremeno obezbeđuje uputstva za novo identifikovanu problematiku finansijskog izveštavanja koja nije posebno obrađena u standardimaIASB.
Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB) u saradnji sa Komitetom za tumačenje međunarodnog finansijskog izveštavanja (IFRIC) doneo je Međunarodne računovodstvene standarde (MRS) i Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja (MSFI) sa tumačenjima, koja su sastavni deo navedenih standarda.

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 1

Prva primena Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja


Sadržaj Paragrafi
CILj 1
DELOKRUG 2-5
PRIZNAVANjE I ODMERAVANjE 6-34B
Početni bilans stanja u skladu sa MSFI 6
Računovodstvene politike 7-12
Izuzeća od ostalih MSFI 13-25G
Poslovne kombinacije 15
Fer vrednost ili revalorizacija kao procenjena vrednost 16-19
Primanja zaposlenih 20
Kumulativne razlike prevođenja 21-22
Složeni finansijski instrumenti 23
Imovina i obaveze zavisnih entiteta, pridruženih entiteta i
zajedničkih poduhvata 24-25
Označavanje već priznatih finansijskih instrumenata 25A
Transakcije plaćanja akcijama 25B-25C
Ugovori o osiguranju 25D
Promene postojećih obaveza povlačenja imovine iz upotrebe,
obnavljanja i sličnih obaveza uključenih u nabavnu vrednost
nekretnina, postrojenja i opreme 25E
Lizing 25F
Odmeravanje fer vrednosti finansijskih sredstava ili obaveza 25G
Izuzeća od retrospektivne primene ostalih MSFI 26-34B
Prestanak priznavanja finansijskih sredstava i finansijskih
obaveza 27-27A
Računovodstvo hedžinga 28-30
Procene 31-34
Imovina namenjena prodaji i prekid poslovanja 34A-34B
PREZENTACIJA I OBELODANjIVANjE 35-46
Uporedne informacije 36-37
Izuzeće od zahteva prepravljanja uporednih informacija za
MRS 39 i MSFI 4 36A
Izuzeće od zahteva prikazivanja uporednih informacija za MSFI 6 36B
Izuzeće od zahteva prikazivanja uporednih informacija za MSFI 7 36C
Uporedne informacije koje nisu u skladu sa MSFI i istorijski
pregledi 37
Objašnjenje prelaska na MSFI 38-46
Usklađivanja 39-43
Označavanje finansijskih sredstava ili finansijskih obaveza 43A
Korišćenje fer vrednosti kao procenjene vrednosti 44
Periodični finansijski izveštaji 45-46
DATUM STUPANjA NA SNAGU 47-47E

Cilj

1.
Cilj ovog MSFI je da se obezbedi da prvi finansijski izveštaji entiteta u skladu sa MSFI i njegovi periodični izveštaji koji se odnose na deo perioda koji obuhvataju finansijski izveštaji, sadrže visokokvalitetne informacije koje:
(a) su transparentne za korisnike i uporedive za sve periode o kojima se izveštava
(b) pružaju odgovarajuću polaznu tačku za računovodstvo u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI); i
(c) mogu da se generišu uz troškove koji ne prevazilaze koristi za korisnike izveštaja

Delokrug

2.
Entitet primenjuje ovaj standard na:
(a) prve finansijske izveštaje sastavljene u skladu sa MSFI, i
(b) svaki periodični finansijski izveštaj, ako postoji, sastavljen u skladu sa MRS 34 Periodično finansijsko izveštavanje, za deo perioda na koji se odnose prvi finansijski izveštaji sastavljeni u skladu sa MSFI.
3.
Prvi finansijski izveštaji entiteta sastavljeni u skladu sa MSFI su prvi godišnji finansijski izveštaji u kojima entitet eksplicitnim i bezrezervnim saopštenjem potvrđuje usaglašenost finansijskih izveštaja sa MSFI. Finansijski izveštaji sastavljeni u skladu sa MSFI se smatraju prvim finansijskim izveštajima entiteta sastavljenim u skladu sa MSFI ako je entitet, na primer:
(a) prezentovao svoje najskorije prethodne finansijske izveštaje:
(i) na osnovu nacionalnih propisa koji nisu u skladu sa MSFI po svim aspektima;
(ii) u skladu sa MSFI po svim aspektima, osim što ti finansijski izveštaji nisu sadržali eksplicitno i bezrezervno saopštenje kojim se potvrđuje njihova usaglašenost sa MSFI;
(iii) koji su sadržali eksplicitno saopštenje o usaglašenosti sa nekim, ali ne i sa svim MSFI;
(iv) na osnovu nacionalnih propisa, koji nisu u skladu sa MSFI, koristeći neke pojedinačne MSFI za računovodstveno obuhvatanje stavki za koje ne postoje nacionalni propisi, ili
(v) na osnovu nacionalnih propisa, uz usklađivanje nekih iznosa sa iznosima određenim putem MSFI;
(b) sastavio finansijske izveštaje na osnovu MSFI samo za internu upotrebu, koji nisu dostupni vlasnicima entiteta ili bilo kojim drugim spoljnim korisnicima;
(c) sastavio izveštaje na osnovu MSFI za svrhe konsolidovanja, bez sastavljanja potpunog seta finansijskih izveštaja na način definisan u MRS 1 - Prezentacija finansijskih izveštaja, ili
(d) nije prezentovao finansijske izveštaje za prethodne periode.
4.
Ovaj standard se primenjuje kada entitet po prvi put usvaja MSFI. Ne primenjuje se kada entitet, na primer:
(a) prestane da prezentuje finansijske izveštaje na osnovu nacionalnih propisa, ukoliko ih je prethodno prezentovao zajedno sa drugim setom finansijskih izveštaja koji su sadržali eksplicitno i bezrezervno saopštenje o usaglašenosti sa MSFI;
(b) prezentovao je finansijske izveštaje u prethodnoj godini na osnovu nacionalnih propisa i ti izveštaji sadrže eksplicitno i bezrezervno saopštenje o usaglašenosti sa MSFI;
(c) prezentovao je u prethodnoj godini finansijske izveštaje koji su sadržali eksplicitno i bezrezervno saopštenje o usaglašenosti sa MSFI, čak i ako su revizori dali kvalifikovani revizijski izveštaj o tim finansijskim izveštajima.
5
Ovaj MSFI se ne primenjuje na promene računovodstvenih politika entiteta koji već primenjuju MSFI. Ove promene su predmet:
(a) zahteva u vezi sa promenama