hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: aktuar

Ukupno nađeno: 659 primera (stranica je generisana 18.02.2014)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 644 pronadjena primera ovde je prikazano 16 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Odluka o uslovima za sticanje zvanja ovlašćenog aktuara (RS)

Odluka o sadržini mišljenja ovlašćenog aktuara (RS)

Pravilnik o sadržaju mišljenja ovlašćenog aktuara (SCG)

Uredba o načinu sticanja zvanja ovlašćenog aktuara (SCG)

Odluka o načinu dostavljanja statističkih i drugih podataka radi obavljanja aktuarskih poslova i izrade tehničkih osnova i tarifa premija osiguranja (SCG)

Zakon o osiguranju (RS)

Ovlašćeni aktuar

Poslovi ovlašćenog aktuara

Nezavisnost i samostalnost ovlašćenog aktuara

Nadzor nad radom ovlašćenih aktuara

Imenovanje novog ovlašćenog aktuara

Obaveštavanje Narodne banke Srbije o odbijanju mišljenja ovlašćenog aktuara

Preispitivanje mišljenja ovlašćenog aktuara

Provera mišljenja ovlašćenog aktuara

Ovlašćeni aktuari

Međunarodni računovodstveni standardi (MRS 1 do MRS 24) (RS)

Aktuarski metodi vrednovanja

Aktuarske pretpostavke

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 15 pronadjenih primera ovde je prikazano 14 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Tuženi nema pravo na obezbeđenje parničnih troškova, odnosno pravo da traži polaganje aktorske kaucije, kada državljani zemalja potpisnica, odnosno članica Haške konvencije o građanskom postupku, nisu u obavezi da polažu aktorsku kauciju. Državljanima jedne od država ugovornica (potpisnica Statuta Haške konferencije o međunarodnom privatnom pravu) koji imaju domicil u jednoj od tih država, a koji se pojave kao tužioci ili intervenijenti pred sudovima neke druge od tih država, nikakva kaucija ni

...

Zahtev za aktorsku kauciju mora se podneti najkasnije na pripremnom ročištu, a ako ono nije održano do upuštanja u raspravljanje na prvom ročištu za glavnu raspravu.

...

Propisivanje uslova za sticanje zvanja ovlašćenog aktuara i kontrola njegovog rada

...

da strano pravno lice ima predstavništvo u Saveznoj Republici Jugoslaviji, sama po sebi . ako nisu ispunjeni ostali uslovi . nije razlog za oslobađanje od aktorske kaucije.To što tužilac ima predstavništvo u SR Jugoslaviji nema uticaja na obavezu obezbeđivanja parničnih troškova. Član 3. st.1. Uredbe o bližim uslovima za otvaranje i rad predstavništva stranih lica propisuje da predstavništvo stranog lica nema status pravnog lica. Aktorska kaucija ima za cilj da se prethodnim predujmljivanjem

...

Jugoslavija i Italija su potpisnice Konvencije o uzajamnoj pravnoj pomoći u građanskim u upravnim stvarima, pa tužilac inostrano pravno lice iz Italije nije dužno plaćati aktorsku kauciju

...

Tužilac iz zemlje potpisnice Haške konvencije o olakšanju međunarodnog a sudovima nije dužan da uplaćuje aktorsku kauciju (5)

...

Kapitalizirana renta se dobija tako što se mesečna renta množi brojem meseci - verovatnog trajanja života oštećenika i od tog iznosa odbiju diskontne kamate. Da bi se utvrdila visina kapitalizirane rente potrebno je stručno znanje kojim sud ne raspolaže, pa s toga izračunavanje visine štete u takvom slučaju treba poveriti veštaku aktuaru

...

Tužilac inostrano pravno lice iz Italije nije dužno plaćati aktorsku kauciju

...

Tužilac iz zemlje potpisnice Haške konvencije o olakšanju međunarodnog pristupa sudovima nije dužan da uplaćuje aktorsku kauciju (2)

...

Tužilac iz Velike Britanije nije dužan da uplaćuje aktorsku kauciju

...

Rešenje o usvajanju zahteva tuženog-domaćeg pravnog lica za obezbeđenje parničnih troškova ( aktorske kaucije) od tužioca-inostranog pravnog lica, mora biti dostavljeno obvezniku plaćanja ovih troškova, jer se ovakvo rešenje može pobijati posebnom žalbom

...

Rešenje o usvajanju zahteva tuženog - domaćeg pravnog lica za obezbeđenje parničnih troškova ( aktorske kaucije) od tužioca - inostranog pravnog lica, mora biti dostavljeno obvezniku plaćanja ovih troškova, jer se ovakvo rešenje može pobijati posebnom žalbom.

...

To što tužilac strano lice ima predstavništvo u SR Jugoslaviji, samo po sebi, bez ispunjenja ostalih uslova, nije razlog za oslobađanje od aktorske kaucije

hor003