hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: aktiva

Ukupno nađeno: 20048 primera (stranica je generisana 16.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 19728 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Uredba o utvrđivanju Programa podrške aktivnostima udruženja za podsticanje razvoja preduzetništva (RS)

Pravilnik o organizacionim zahtevima za pružanje investicionih usluga i obavljanje investicionih aktivnosti i dodatnih usluga (RS)

Pravilnik o elementima za procenu aktivne supstance, odnosno osnovne supstance i sredstava za zaštitu bilja (RS)

Pravilnik o podsticajima za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima (RS)

Pravilnik o korišćenju javnih sportskih objekata i obavljanju sportskih aktivnosti u javnim sportskim objektima (RS)

Uredba o službi u aktivnoj rezervi u specijalizovanim jedinicama civilne zaštite (RS)

Pravilnik o vrsti i uslovima garancije putovanja, načinu aktiviranja i drugim uslovima koje mora da ispuni organizator putovanja u zavisnosti od vrste organizovanog putovanja (RS)

Pravilnik o sadržini i obrascu zahteva za ispitivanje neregistrovanih sredstava za zaštitu bilja i aktivne supstance odnosno osnovne supstance koja nije upisana u Listu odobrenih supstanci u istraživačke ili razvojne svrhe (RS)

Odluka o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke (RS)

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 278 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Pitanje: Članom 20. st. 2. Zakona o stečaju predviđeno je da se izbor stečajnih upravnika vrši sa liste aktivnih stečajnih upravnika. U situaciji kada već imenovani stečajni upravnik tokom postupka pređe u status neaktivnog stečajnog upravnika sa razloga navedenih u čl. 25. st. 4. Zakona o stečaju, da li stečajni sudija razrešava takvog upravnika po službenoj dužnosti, budući da ovde nije reč o brisanju iz imenika u smislu čl. 32. st. 2. Zakona o stečaju?

...

Pitanje: Da li se u slučajevima kada na poverilačkom ročištu nije bilo uslova za formiranje odbora poverilaca, ili je isti neaktivan i nezainteresovan za rad, mogu primeniti odredbe čl. 28. st. 5. Zakona o stečaju u pogledu predložene prodaje neposrednom pogodbom od strane stečajnog upravnika, s obzirom na odredbu čl. 132. st. 9. Zakona o stečaju?

...

Osnivač pravnog lica nije aktivno legitimisan za tužbu kada potraživanje proizilazi iz poslovnog odnosa pravnih lica.

...

Verske organizacije, osim onih iz člana 10. Zakona o crkvama i verskim zajednicama, za upis u registar podnose zahtev koji sadrži odluku o osnivanju verske organizacije, statut ili drugi dokument verske organizacije, prikaz osnova verskog učenja, verskih obreda, verskih ciljeva i osnovnih aktivnosti verske organizacije i podatke o stalnim izvorima prihoda verske organizacije.

...

Naknada štete za duševne bolove u slučaju naročito teškog invaliditeta može se priznati samo u izuzetno teškim slučajevima, kada je povređeno lice zbog posledica povreda u vidu telesnih nedostataka i ograničenja fizički onemogućeno da obavlja naročito veliki deo uobičajenih fizičkih aktivnosti , i kada zbog toga ima određena psihološka ograničenja.

...

U slučaju osude za krivično delo iz člana 38. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti , ili ako politička stranka ili odgovorno lice u političkom subjektu budu kažnjeni za prekršaj propisan u članu 39. ovog zakona, politički subjekt gubi pravo na dobijanje sredstava iz javnih izvora namenjenih finansiranju političkog subjekta.

...

Ministar rada i socijalne politike zakonom je ovlašćen da svojim propisom utvrdi pravila ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu i u vezi sa radom, kao i da u okviru toga utvrdi ponašanja i aktivnosti koje se ne smatraju zlostavljanjem na radu.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 30 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Primena Zakona o finansiranju političkih aktivnosti

...

Primena čl. 16. i 17. i člana 19. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti

...

Zahtev za stavljanje u slobodan promet robe koja je privremeno uvezena radi dorade ( aktivnog oplemenjivanja)

...

Porez na prenos apsolutnih prava ne plaća se na fizičku deobu imovine pravnog lica po osnovu statusne promene - podele u funkciji izvršenja deobnog bilansa u srazmeri sa raspodelom aktive i pasive

...

Usluge iz oblasti sportskih aktivnosti ne moraju da se evidentiraju preko fiskalne kase

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2194/2009-04 (_)

a) Pravo na odbitak prethodnog poreza za promet mobilnih telefona koje obveznik PDV nabavlja za službene potrebe zaposlenih b) Poreski tretman korišćenja službenog mobilnog telefona u privatne svrhe

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-465/2010-04 (_)

Poreski tretman prometa usluga dodatnog obrazovanja i obuke koju vrši obveznik PDV registrovan za obavljanje tih delatnosti

ogl3
ogl4

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 12 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Predmet ugovora su sledeći projekti, poslovni poduhvati, odnosno aktivnosti iz delatnosti Korisnika:

Predmet ugovora su sledeće sportske, naučne, društvenokorisne ili obrazovne aktivnosti Korisnika:

Donator prihvata da aktivnosti Korisnika iz člana 1. podrži finansijski, iz sledećih razloga:

Korisnik prihvata obavezu, da Donatora, po njegovoj izraženoj želji, izvesti o načinu na koji su sredstva utrošena, kao i na njihov efekat na odvijanje aktivnosti iz člana 1. ugovora.

...

Tuženi ima solidna primanja a ostvaruje i veliki prihod vanrednim aktivnostima , pa zakonski zastupnik maloletnog tužioca predlaže da tuženi na ime izdržavanja maloletnog tužioca daje mesečni iznos od redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja, umanjenih za poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, te tužilja predlaže sudu da donese sledeću

...

1. generalni menadžment (opšte planiranje, organizacija polsova i koordinacija aktivnosti ),

hor003