hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: akcize

Ukupno nađeno: 1670 primera (stranica je generisana 16.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 1616 pronadjenih primera ovde je prikazano 12 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama , koji se koriste za transportne svrhe, za prevoz tereta (RS)

Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama , koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne (RS)

Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine (RS)

Pravilnik o uslovima i postupku za dobijanje, obnavljanje i oduzimanje akcizne dozvole, načinu i kontroli otpremanja i dopremanja proizvoda u akcizno skladište i o vođenju evidencije u akciznom skladištu (RS)

Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja akcize , vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i sastavljanja obračuna akcize (RS)

Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja akcize na proizvode koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama (RS)

Zakon o akcizama (RS)

Usklađeni dinarski iznosi akciza iz čl. 12, 12a i 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena (RS)

Uredba o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza (RS)

Pravilnik o uslovima za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na dizel gorivo, načinu i postupku ostvarivanja refakcije, uslovima za dobijanje ovlašćenja za distribuciju dizel goriva, normativima potrebnih količina za pogon traktora (RS)

Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1) i 3) Zakona o akcizama (RS)

Usklađeni dinarski iznosi akciza iz člana 9. stav 1. tač. 5) i 6), čl. 12, 12a i 40g Zakona o akcizama , godišnjim indeksom potrošačkih cena, odnosno iz člana 9. stav 1. tač. 1) i 3) Zakona o akcizama , indeksom potrošačkih cena (RS)

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 20 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Krivično delo nedozvoljenog prometa akciznih proizvoda iz člana 176. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji čini lice koje stavlja u promet, odnosno prodaje proizvode koji nisu posebno obeleženi propisanim kontrolnim akciznim markicama.

...

Činjenica da je okrivljeni držao cigarete u priručnom magacinu svog maloprodajnog objekta i da je cigarete dopremao svojim stalnim mušterijama na kućnu adresu, da ih je nekada poklanjao ili prodavao uz minimalnu nadoknadu, ali da ih nikad nije prodavao u svom maloprodajnom objektu, ne predstavlja stavljanje cigareta u promet, u smislu krivičnog dela nedozvoljen promet akciznih proizvoda iz člana 176. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

...

Nedozvoljena nabavka akciznih proizvoda sa namerom dalje prodaje ne predstavlja radnju izvršenja kriv. dela nedozvoljen promet akciznih proizvoda iz čl. 176. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

...

Prvostepeni sud je prekoračio optužbu i povredio objektivni identitet između optužbe i presude, kada je okrivljenog oglasio krivim zbog svršenog krivičnog dela nedozvoljenog prometa akciznih proizvoda, utvrdivši da je cigarete bez posebno obeleženih akciznih markica stavio u promet, iako je okrivljeni optužen za pokušaj krivičnog dela jer je cigarete bez akciznih markica kupio u jednom gradu u nameri da ih proda u drugom gradu.

...

Presudom prvostepenog suda okrivljeni je oglašen krivim zbog krivičnog dela nedozvoljen promet akciznih proizvoda iz čl. 176. st. 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Presudom drutostepenog suda, odbija se kao neosnovana žalba branioca okrivljenog, a presuda prvostepenog suda se potvrđuje.

...

PRODAJA CIGARETA I ALKOHOLNIH PIĆA BEZ AKCIZNIH MARKICA JE RAZLOG ZA NjIHOVO ODUZIMANjE .

...

DIREKTOR PREDUZEĆA KOJI U SVOJOJ TRAFICI STAVI U PROMET 106 PAKLICA RAZLIČITIH CIGARETA KOJE NISU BILE POSEBNO OBELEŽENE PROPISANIM AKCIZNIM MARKICAMA VRŠI KRIVIČNO DELO NEDOZVOLjENOG PROMETA AKCIZNIH PROIZVODA.

...

KADA OVLAŠĆENI CARINSKI ORGAN NEOSNOVANO NAPLATI CARINSKE I AKCIZNE DAŽBINE OD PORESKOG OBVEZNIKA, DUŽAN JE DA MU VRATI GLAVNICU SA KAMATOM OD DANA NAPLATE TIH SREDSTAVA DO NjIHOVOG VRAĆANjA, KAO I DA MU NAKNADI ŠTETU. ŠTETA SE MOŽE ISKAZATI I U VISINI ZAKONSKE ZATEZNE KAMATE ZA TAJ PERIOD ILI KAO RAZLIKA IZMEU KAMATNE STOPE IZ ZAKONA O POREZU NA DOBIT PREDUZEĆA I KAMATNE STOPE PO ZAKONU O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE .

...

Organizacija koja ima diplomatski status ne plaća akcize na motorni benzin i dizel gorivo koje nabavlja od proizvođača, odnosno uvoznika za sopstvene potrebe

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 34 pronadjena primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Obeležavanje cigareta kontrolnim akciznim markicama

...

Mogućnost povraćaja sredstava uplaćenih na ime posebne naknade za kontrolne akcizne markice za duvan

...

Pravo na refrakciju plaćene akcize na ostale derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe

...

Plaćanje akcize na vitaminske i šumeće tablete

...

Pravo na refrakciju plaćene akcize na ostale derivate nafte koji se koriste u industrijske svrhe

...

Oslobođenje od plaćanja akcize i poreza na dodatu vrednost na akcizne proizvode koje nabavljaju diplomatsko-konzularna predstavništva i misije međunarodnih organizacija

...

Pravo poljoprivrednog gazdinstva na refrakciju plaćene akcize na dizel-gorivo

...

Pravo na refakciju akcize na dizel gorivo

...

Na uvezena osvežavajuća bezalkoholna pića, sirupe i sokove, voćne sokove, koncentrisane voćne sokove, voćni nektar i voćne sokove u prahu, akciza se plaća

ogl3
hor003