Traženo: akceptant

Ukupno nađeno: 364 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 288 pronadjenih primera ovde je prikazano 14 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Uputstvo o obliku, sadržini i upotrebi instrumenata platnog prometa za plaćanja u zemlji (SCG)

Akceptni nalog (obrazac br. 46)

Odluka o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge (RS)

2. Model B3 - prihvatanje DinaCard kartica - ugovaranje sa akceptantima - 450.000 dinara - 9-090002-MBR

sistema do 15. jula tekuće godine dostavljaju Narodnoj banci Srbije podatke o ukupnom broju uručenih kartica i broju uručenih <lat>DinaCard</lat> kartica na dan 30. juna te godine. Na osnovu ovih podataka utvrđuje se visina naknade za tekuću godinu po tarifnim st. 17, 18, 19. i 20. ovog tarifnog broja. Za naknadu se izrađuje račun bankama koje su ispunile uslov za obavljanje poslova iz modela B3 - prihvatanje <lat>DinaCard</lat> kartica - ugovaranje sa akceptantima ...

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (RS)

5) trasirana menica, akceptirana od strane dva žiranta, iz čijih se zarada, na kojima se ustanovljava administrativna zabrana, poreski dug može naplatiti;

Odluka o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke (RS)

- avali i akcepti menica,

Krivični zakonik (RS)

(2) Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se i ko izda ili stavi u promet ček, menicu, akceptni nalog, kakvu garanciju ili kakvo drugo sredstvo plaćanja ili obezbeđenja plaćanja, iako zna da za to nema pokrića i time sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist u iznosu koji prelazi deset hiljada dinara.

Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za Narodnu banku Srbije (RS)

Na računu 163 iskazuju se plasmani po osnovu izvršenih akceptiranja i avaliranja, kao i po osnovu aktiviranih garancija, koje je Narodna banka Srbije izvršila u ime svog komitenta.

Na računu 263 iskazuju se plasmani u stranoj valuti po osnovu izvršenih akceptiranja i avaliranja, kao i po osnovu aktiviranih garancija, koje je Narodna banka Srbije izvršila u ime svog komitenta.

Na računima grupe 91 - Date garancije i druga jemstva, jemstva za obaveze, imovina za obezbeđenje obaveza, preuzete neopozive obaveze i druge obaveze, iskazuju se plative i činidbene garancije i druga jemstva, dati avali i akcepti menica, jemstva data u korist Narodne banke Srbije i imovina Narodne banke Srbije koja služi kao sredstvo za obezbeđenje obaveza Narodne banke Srbije, preuzete neopozive obaveze za nepovučene kredite i plasmane i ostale preuzete neopozive obaveze.

910 iskazuju se garancije date u dinarima koje su direktni kreditni supstituti, kao što su garancije za otplatu kredita, otkup emitovanih neupisanih akcija i obveznica, nepokriveni akreditivi za plaćanje i sl., date garancije za dobro izvršenje posla, konsignacione garancije, garancije za zakup i lizing, garancije za povraćaj depozita i avansa, licitacione garancije, varanti i nepokriveni akreditivi povezani s posebnim transakcijama i druge činidbene garancije i iznosi avaliranih i akceptiranih ...

iskazuju se garancije date u stranoj valuti koje su direktni kreditni supstituti, kao što su garancije za otplatu kredita, otkup emitovanih neupisanih akcija i obveznica, nepokriveni akreditivi za plaćanje i sl., date garancije za dobro izvršenje posla, konsignacione garancije, garancije za zakup i lizing, garancije za povraćaj depozita i avansa, licitacione garancije, varanti i nepokriveni akreditivi povezani s posebnim transakcijama i druge činidbene garancije i iznosi avaliranih i akceptiranih ...

163 Plasmani po osnovu akceptiranja , avaliranja i izvršenih plaćanja po garancijama

263 Plasmani po osnovu akceptiranja , avaliranja i izvršenih plaćanja po garancijama u stranoj valuti

Odluka o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja Registra menica i ovlašćenja (RS)

U zahtevu za registraciju meničnog blanketa, koji sadrži samo potpis izdavaoca ili akceptanta (blanko menica) unosi se serijski broj menice, osnov po kome je izdata i iznos iz osnova.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 71 pronadjenih primera ovde je prikazano 11 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Samo ako izdavalac PODNESE TUŽBU protiv korisnika akceptnog naloga sa predlogom za određivanje privremene mere i učini verovatnim da pravni odnos između njih nije nastao, da je korisnik falsifikovao potpis ili pečat,N da ga je potpisalo neovlašćeno lice itd., ispunjeni su uslovi za određivanje privremene mere zabrane naplate po akceptnom nalogu

...

Akceptni nalog na koji dužnik nije u nalogu za prenos upisao novčani iznos ("blanko akceptni nalog") je valjan jer pretpostavlja da je njegov izdavalac ovlastio korisnika da nalog popuni u skladu sa uslovima iz pravnog posla

...

Privremena mera o zabrani isplate akceptnog naloga može biti samo ako izdavalac učini verovatnim da je dug plaćen pre podnošenja na isplatu ovog instrumenta, da je popunjen suprotno ugovoru, da ga nije potpisalo ovlašćeno lice, da je pribavljen na nezakonit način i slično

...

Stranka koja traži povraćaj akceptnog naloga je u sudskom postupku poverilac, pa se na njen predlog može odrediti privremena mera ako su ispunjeni propisani uslovi

...

Preduzeće je dužno da vrati iznos naplaćen neovlašćenim korištenjem blanko akceptnog naloga od preduzeća koje nije njegov dužnik, pa i kada je ovako naplaćeni iznos upotrebilo za otplato dugova tog preduzeća

...

Akceptni nalog nije izvršna isprava ni u smislu stečajnog zakona

...

Blanko akceptni nalog i blanko ček

...

Odredbe člana 27.Zakona o SDK koje regulišu plaćanja između korisnika društvenih sredstava putem akceptnog naloga imaju se tako razumeti da svaki dužnik, korisnik društvenih sredstava može akceptirati akceptni nalog radi izmirenja svoje novčane obaveze, uključujući tu i jemca za ispunjenje obaveze drugog lica, jer je i on dužnik i to bilo u momentu kad se ispune uslovi da poverilac može od njega zahtevati naplatu, bilo odmah po preuzetoj garanciji ako je reč o jemcu .platcu, što je u privrednim

...

Nadležni organ SDK može odrediti izvršenje akceptnih naloga, kad ukine odbijajuća rešenja nižih organa SDK, pošto je nađeno da je razlog za odbijanje izvršenja tih akceptnih naloga protiv zakonu i kad nema nedostatka na koje se pri izvršenju akceptnih naloga pazi po službenoj dužnosti (pravovaljanost potpisa i dužničko.poverilački odnos između stranaka).

...

Privremena mera .Zabrana isplate akceptnih naloga sa žiro računa određenog korisnika do okončanja parnice koja se vodi povodom akceptnog naloga tog korisnika, ima za posledicu odlaganje izvršenja akceptnih naloga koji se u vreme važenja te privremene mere podnesu na izvršenje.Zato se svi akceptni nalozi, čije izvršenje je u vreme važenja privremene mere odbijeno, imaju smatrati podnetim onda kad je to prvi put učinjeno pa do izvršenja nije tada došlo zbog postojanja privremene mere.

...

Garant koji je bio neovlašćeno zastupan pri zaključenju ugovora kojim se obavezao da će izdati akceptni nalog na garantovani iznos i predati ga poveriocu, ne može sa uspehom pobijati taj ugovor ako je akceptni nalog potpisan od ovlašćenih lica u svemu u skladu sa ugovorom predao poveriocu jer je ispunjenjem ugovor konvalidiran.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

PITANjA I ODGOVORI (_)

Da li je tačna informacija da će preduzetnici koji nisu uspeli da izmire svoje poreske obaveze po osnovu poreza i doprinosa za 2005. i 2006. godinu biti u situaciji da im se ista refundira ili umanji od strane države?

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 4 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

2. dokumentacija o plaćanju (avansnom plaćanju i akceptnom nalogu)

...

Za obezbeđenje potraživanja dužnika iz stava 2. ovog Ugovora, treće lice dostaviće dužniku akceptne naloge i ___ blanko menicu.

...

Za obezbeđenje potraživanja Poverioca iz člana 2. ovog ugovora, Treće lice dostaviće Poveriocu akceptne naloge i ___ blanko solo menicu.