Traženo: akcelerator

Ukupno nađeno: 58 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 58 pronadjenih primera ovde je prikazano 30 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Rešenje o donesenim i povučenim srpskim standardima i srodnim dokumentima (RS)

2) SRPS EN ISO 20643:2010/A1 (en), Mehaničke vibracije - Ručne i ručno vođene mašine - Principi za vrednovanje emisije vibracija - Izmena 1: Pozicije akcelerometra ;

Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe (RS)

1) aparat za supervoltažnu radioterapiju (linearni akcelerator , kobalt aparat) - jednog doktora medicine specijalistu odgovarajuće grane medicine, tri radiološka tehničara i jednog medicinskog fizičara;

Pravilnik o primeni izvora jonizujućih zračenja u medicini (RS)

Radioaktivni otpad u medicinskoj primeni izvora jonizujućih zračenja može da nastane usled primene zatvorenih ili otvorenih izvora jonizujućih zračenja kao i akceleratora koji proizvode čestice dovoljno visokih energija.

Prijemna i periodična ispitivanja rendgen-aparata, akceleratora i drugih uređaja koji proizvode jonizujuća zračenja u medicini i stomatologiji obuhvataju postupke opisane u Prilogu 3. ovog pravilnika koji čini njegov sastavni deo.

Pravilnik o monitoringu radioaktivnosti (RS)

Postrojenja, odnosno izvori emisija, u smislu stava 1. ovog člana su; reaktorsko postrojenje u užem smislu, skladište isluženog goriva, skladište radioaktivnog otpadnog materijala, skladište radioaktivnog materijala, skladište nuklearnog materijala, radiohemijska postrojenja, akceleratorska instalacija i dr.

Pravilnik o Nomenklaturi zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite (RS)

15224-00 Radiološki tretman, megavoltažni, jedno polje, linearni akcelerator pojedinačnog modaliteta

15239-00 Radiološki tretman megavoltažni, dva i više polja, linearni akcelerator pojedinačnog modaliteta

Uključuje: rotacionu terapiju (linearni akcelerator pojedinačnog modaliteta)

15254-00 Radiološki tretman, megavoltažni, jedno polje, linearni akcelerator dualnog modaliteta

15269-00 Radiološki tretman, megavoltažni, dva i više polja, linearni akcelerator dualnog modaliteta

Uključuje: rotacionu terapiju (linearni akcelerator dualnog modaliteta)

81799-05 InVivo verifikacija na akceleratoru

Pravilnik o uslovima za dobijanje rešenja za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od zračenja (RS)

Pravno lice koje vrši merenja u cilju kontrole sistema upravljanja kvalitetom mera zaštite od jonizujućih zračenja u medicini i stomatologiji može imati rešenje za sledeće vrste ispitivanja: rendgen-aparata za snimanje, rendgen-aparata za prosvetljavanje, rendgen-aparata za mamografska snimanja, rendgen-aparata za kompjuterizovanu tomografiju, stomatoloških rendgen-aparata, akceleratora u radioterapiji, zatvorenih radioaktivnih izvora u radioterapiji i uređaja i merila koji se koriste u nuklearnoj medicini.

Pravilnik o uslovima za dobijanje licence za obavljanje radijacione delatnosti (RS)

1. akcelerator je uređaj ili postrojenje u kome se ubrzavanjem naelektrisanih čestica proizvodi jonizujuće zračenje čija je energija veća od 1 MeV;

Rendgen-aparati, akceleratori i drugi aparati koji proizvode jonizujuća zračenja ne mogu se koristiti u reklamne i druge svrhe ako pri takvom korišćenju može doći do izlaganja lica i stanovništva jonizujućem zračenju iznad propisanih granica.

RENDGEN APARATI I AKCELERATORI

Objekti i prostorije u kojima se nalaze i koriste rendgen aparati i akceleratori moraju biti projektovani po važećim standardima i ispunjavati sve propisane uslove za bezbedan rad sa tim uređajima i za sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja.

Prostorija u kojoj je smešten dijagnostički rendgenaparat sa jednom rendgenskom cevi ili akcelerator mora imati površinu od najmanje 20 š2.

Rendgen aparati kod kojih visoki napon rendgenske cevi prelazi 150 kV, rendgen-aparati koji se koriste za lečenje i akceleratori moraju biti smešteni u najmanje dve prostorije. U jednu prostoriju postavlja se nosač pacijenta na kome se vrši prosvetljavanje, snimanje ili ozračivanje i rendgenska cev, odnosno akcelerator , a u drugu prostoriju komandni uređaj i ostali delovi rendgenaparata odnosno akceleratora .

Prekidač električne struje kojom se napaja generator jonizujućeg zračenja mora biti lako dostupan licu koje radi sa rendgenaparatom ili akceleratorom .

Kontrola vozila, kontejnera i drugih predmeta sa rendgenskim cevima i akceleratorima može da se obavlja u objektima koji su izgrađeni za tu namenu prema propisanim tehničkim uslovima. Kompletna instalacija za kontrolu mora da se postavi u najmanje dve prostorije. Upravljački pult i neophodni sistemi za vršenje procesa kontrole moraju da budu smešteni u zasebnu prostoriju.

Pravilnik o klasifikaciji opštih medicinskih sredstava (RS)

- jonizujućeg zračenja (radioaktivni izvori za lečenje po opterećenju organizma, terapeutski ciklotron, linearni akceleratori , izvori rendgenskih zraka).

Uredba o Klasifikaciji delatnosti (RS)

- delova akceleratora

Smernice Dobre proizvođačke prakse (RS)

Postoje dva tipa procesa ozračivanja: gama ozračivanje iz radioaktivnog izvora i ozračivanje elektronima visoke energije (beta zračenje) primenom akceleratora . Gama ozračivanje se može primeniti na sledeće različite načine:

Uredba o usklađivanju Nomenklature Carinske tarife za 2008. godinu (2. deo) (RS)

&8543 10 00 00 - Akceleratori čestica - 1

Pravilnik o opštim osnovama predškolskog programa (RS)

Navedene osobine treba da se jave u predškolskom uzrastu, ali ne putem veštačke akceleracije i zahvaljujući unošenju elemenata školskog života u dečji vrtić, nego razvijanjem aktivnosti, načina za upoznavanje okoline i izražavanje upoznatog, tipičnih za predškolsku decu. Za to su naročito pogodne igre i sve aktivnosti u kojima ima stvaralačkog izražavanja i komuniciranja, zahvaljujući kojima će dete razvijati one kvalitete ličnosti i sposobnosti, koji će ga dovesti do nivoa potrebnog za prelazak na školsko

Odluka o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme (SCG)

(b) akceleratori čestica koji emituju zrake naelektrisanih ili nenaelektrisanih čestica s destruktivnom snagom;

(ž) komponente za akceleratore označene sa ′za upotrebu u svemiru′;

Pravilnik o uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima obavljanja zdravstvene delatnosti (RS)

8. Linearni akcelerator - aparat za transkutanu radioterapiju

Odluka o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste robe dvostruke namene (SCG)

"Faktor skale" (žiroskop ili akcelerometar ) (7) označava odnos promene u ulazu prema promeni u izlazu koji se meri. Faktor skale se uglavnom izračunava kao nagib prave linije koji se može podesiti metodom najmanjih kvadrata na podatke ulaza/izlaza cikličnim variranjem ulaza unutar njegovog opsega.