Traženo: zastarelost krivičnog postupka

Ukupno nađeno: 16 primera


U dokumentima tipa propisi od ukupno 5 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Stečajni zakon (RH)

(3) Predlagatelj iz stavka 4. ovoga članka može od svake osobe koja je odgovorna zato što prijedlog za pokretanje stečajnoga postupka nije pravodobno podnesen zahtijevati naknadu predujmljenog iznosa i pretrpljene štete. Na toj je osobi teret dokaza da nije postupala protivno svojim dužnostima i da za to nije kriva . Pravo predlagatelja da sudski zahtijeva naknadu troškova i pretrpljene štete zastarijeva protekom roka od pet godina od objave iz stavka 2. ovoga članka.

Zakon o kaznenom postupku (RH)

... postupka iz članka 145. stavka 2. točke 1. do 6. ovog Zakona, nužne izdatke okrivljenika te nužne izdatke i nagradu njegova branitelja ako je postupak završen presudom kojom se okrivljenik oslobađa optužbe, ili presudom kojom se optužba odbija, ili rješenjem o obustavi postupka , osim ako je postupak obustavljen, odnosno ako je donesena presuda kojom se optužba odbija zbog smrti okrivljenika ili zato što je nastupila zastara ... postupka ... krivnju ... postupak ...

Zakon o prekršajima (RH)

... postupka ako djelo koje se okrivljeniku stavlja na teret nije prekršaj, ako postoje okolnosti koje isključuju krivnju , ako je nastupila zastara progona, ako podnositelj zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka ... postupka ...

Zakon o krivičnom postupku (RH)

... krivičnog postupka iz članka 87. stavka 2. točke 1. do 6. ovoga Zakona, nužne izdatke okrivljenika te nužne izdatke i nagradu njegova branitelja ako je postupak završen presudom kojom se okrivljenik oslobađa optužbe, ili presudom kojom se optužba odbija, ili rješenjem o obustavi postupka , osim ako je postupak ... zastara krivičnog ... postupka ... krivnju ... postupak ...

(3) Zahtjev za ponavljanje krivičnog postupka u korist osuđenika može se podnijeti i nakon što je osuđenik izdržao kaznu i bez obzira na zastaru , amnestiju ili pomilovanje,

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 11 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

... postupka u odnosu na optuženika, izvan rasprave, kao i dopuna toga vještačenja, određenih da bi se utvrdilo je li je optuženik, s obzirom na svoje zdravstveno stanje, u mogućnosti prisustvovati glavnoj raspravi i pratiti tijek postupka , a radi zakazivanja glavne rasprave - predstavlja takve procesne radnje koje prekidaju zastaru u smislu članka 91. stavak 3. OKZRH. Naime, navedene radnje poduzete su radi progona optuženika zbog krivičnog ... zastara ...

...

... krivični postupak protiv okrivljenika zbog krivičnog djela iz čl. 192. st. 1. KZRH, pokrenut optužnim prijedlogom oštećenice kao tužitelja, a zbog krivičnog djela iz čl. 192. st. 1. i 2. KZRH. Kao razlog za obustavu krivičnog postupka , u pobijanom rješenju navodi se nastup apsolutne zastare krivičnog gonjenja za inkrimirano krivično ... Krivičnog ... krivičnom ... krivično ... zastara krivičnog ... krivičnom ...

...

Vođenje krivičnog postupka samo po sebi ne dovodi do prekida zastarijevanja potraživanja naknade štete, već je potrebno da je oštećeni u krivičnom postupku postavio imovinskopravni zahtjev i zatim, kad je upućen da taj zahtjev ostvaruje u parnici da je oštećeni u roku od tri mjeseca od odluke, podnio tužbu za naknadu štete.

...

Kad je štetnik u krivičnom postupku oslobođen od optužbe, ne radi se o šteti prouzročenoj kaznenim djelom, a pitanje zastare potraživanja naknade štete ocjenjuje se primjenom odredaba čl. 376. ZOO, pri čemu postavljanje imovinskopravnog zahtjeva u krivičnom postupku treba smatrati podnošenjem tužbe.

...

Okolnost da povreda radne obveze sadrži obilježja krivičnog djela, može utjecati na rok za pokretanje disciplinskog postupka , ali ne i na rok zastare vođenja disciplinskog postupka .

...

Odredbe o prekidu zastarijevanja krivičnog gonjenja, koje povlače za sobom i prekid zastarijevanja potraživanja naknade štete počinjene krivičnim djelom, dokaze do primjene kad je krivični postupak završio osuđujućom presudom.

...

Pokretanje i vođenje kaznenog postupka prekida zastarijevanje kaznenog progona, pa stoga povlači sa sobom i prekid zastarijevanja za naknadu štete. Zastarijevanje koje je bilo na taj način prekinuto počinje ponovno teći tek kada postane pravomoćna presuda kojom je štetnik proglašen krivim za štetni događaj.

...

Članom 377. stav 1. ZOO regulisan je rok zastarelosti zahteva za naknadu štete prouzrokovane krivičnim delom koji se odnosi kako na štetnika tako i na drugo odgovorno lice koje odgovara za naknadu, pa i na organizaciju kad on odgovara trećem licu za postupke zaposlenih u njoj (član 170. ZOO)

Kazneno pravo (_)

Zastara tražbine - naknade štete prouzročene kaznenim djelom

Prekršajno pravo (_)

Apsolutna zastara prekršajnog progona

Zastara (_)

Potraživanje naknade štete uzrokovane kaznenim djelom - prekid zastarijevanja