HIPOTEKA založno pravo na nepokretnostima; može nastati voljom sopstvenih dobara, na osnovu zakona ili sudske odluke i mora se upisati u zemljišne knjige. Hipotekarni poverilac, ako o roku ne bude isplaćen, ima pravo na namirenje prodajom založenog dobra preko suda, bez obzira u čijim se rukama i svojini dobro nalazi, i to pre svih poverilaca koji nisu hipotekarni i pre hipotekarnih koji su upisani posle njega.

Traženo: zakonska hipoteka

Ukupno nađeno: 104 primera


U dokumentima tipa propisi od ukupno 96 pronadjenih primera ovde je prikazano 37 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Ovršni zakon (RH)

(2) Osim osoba koje po ovom Zakonu nisu dužne dati jamčevinu u ovršnom postupku, jamčevinu nisu dužni dati ovrhovoditelj na čiji je prijedlog određena ovrha i nositelji prava upisanih u zemljišnoj knjizi koja prestaju prodajom nekretnine , ako njihove tražbine dostižu iznos jamčevine i ako bi se, s obzirom na njihov prednosni red i utvrđenu vrijednost nekretnine , taj iznos mogao namiriti iz kupovnine.

Tražbina osigurana zajedničkom hipotekom čiji vjerovnik je zahtijevao namirenje iz neke od tako opterećenih nekretnina namirit će se po odredbama ovoga Zakona , ako zemljišnoknjižno pravo ne određuje što drugo glede zajedničkih hipoteka .

(1) Protivnik osiguranja ovlašten je, bez pristanka predlagatelja osiguranja, prenesenu nekretninu opteretiti hipotekom u korist nekog drugog vjerovnika, osim ako zabrana opterećenja od strane protivnika osiguranja nije zabilježena u zemljišnoj knjizi na temelju sporazuma iz članka 279. stavka 1. ovoga Zakona ili naknadnog sporazuma stranaka sastavljenog na jedan od načina predviđenih za sklapanje toga sporazuma.

(4) U slučaju izvansudske prodaje nekretnine iz članka 285. i 286. ovoga Zakona javni bilježnik koji provodi prodaju dužan je o tome obavijestiti novog hipotekarnog vjerovnika te protivnika osiguranja, na adresu iz ugovora o osiguranju koji su s tim osobama sklopljeni. Prodaja će se obaviti neovisno o tome je li ta obavijest dostavljena tim osobama.

(6) Kupac nekretnine iz stavka 5. ovoga članka ovlašten je tražiti da se na temelju ugovora o prodaji iz članka 286. stavka 3. ovoga Zakona prigodom upisa njegova prava vlasništva briše hipoteka iz stavka 1. ovoga članka, osim ako se kupac nije drugačije sporazumio s hipotekarnim vjerovnikom.

(12) Ako predlagatelj osiguranja postane punopravni vlasnik nekretnine ovlašten je tražiti brisanje hipoteke na toj nekretnini upisane u skladu s odredbama članka 288. ovoga Zakona , na temelju potvrde javnog bilježnika da je postao punopravni vlasnik nekretnine .

Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje (RH)

2. vrijednost sredstava tehničkih pričuva koja su uložena u jednu emisiju hipotekarnih obveznica iz članka 68. stavka 1. točke 6. ovoga Zakona ne smije prijeći 50% vrijednosti nekretnine na temelju koje su emitirane hipotekarne obveznice,

Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (RH)

Plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođeno je odobravanje i ugovaranje kredita. Kreditima se u smislu članka 11.a stavka 1. točke b) Zakona smatraju i zajmovi, uključujući potrošačke kredite i zajmove, hipotekarne kredite i zajmove, zajmove osigurane pokretnom imovinom ili zalogom, zajmove dane kao element financiranja u vezi s isporukama dobara ili usluga pod uvjetom da element financiranja nije sastavni dio naknade. Oslobođenje se odnosi na upravljanje kreditom odnosno usluge u

Pomorski zakonik (RH)

(2) Kada je brisanje broda iz upisnika obvezno prema ovom Zakoniku , osim u slučaju pristanka hipotekarnih vjerovnika, brisanje broda neće se obaviti prije isteka razumnog roka koji neće biti kraći od tri mjeseca nakon odgovarajuće obavijesti tim vjerovnicima.

(4) Hipoteka na brodu ne prestaje promjenom vlasnika broda osim ako ovim Zakonikom nije drukčije određeno.

(1) Kupac koji kupi brod od hipotekarnog vjerovnika koji se koristi pravom na izvansudsku prodaju iz članka 219. stavka 1. ovoga Zakonika stječe pravo vlasništva na brodu neovisno o stvarnom odnosu između vjerovnika i dužnika.

(1) Na hipoteci na brodu može se, na temelju ugovora, osnovati nadhipoteka u korist treće osobe uz uvjete iz članka 219. ovoga Zakonika .

Hipoteka na brodu prostire se i na pripadak broda osim u slučaju kad je u upisniku broda zabilježeno da je pripadak u smislu članka 218. stavak 2. ovoga Zakonika u vlasništvu druge fizičke ili pravne osobe.

Odredbe ovoga Zakonika o hipoteci na brodu primjenjuju se i na hipoteku na brodu u gradnji koji je upisan u upisnik brodova u gradnji, te na jahte upisane u upisnik jahti.

(2) Hipotekarni vjerovnik ima pravo slobodno raspolagati sredstvima u onoj valuti koja se ostvari sudskom ili izvansudskom prodajom broda, odnosno nadmetanjem na javnoj dražbi u smislu članka 219. stavka 3. ovoga Zakonika .

(2) Ako ovlaštenik hipoteke na brodu preuzme posjed broda i njegovo iskorištavanje u skladu s člankom 219. stavak 1. ovoga Zakonika u upisnik brodova upisat će se kao brodar broda.

... upisnik brodova upisuje brod koji je bio upisan u strani upisnik brodova, a iz isprave se o brisanju broda iz stranog upisnika brodova vidi da je brod opterećen hipotekom na brodu (članak 240.), upisat će se, po službenoj dužnosti, predbilježba hipotekarnog prava s redom prvenstva koji ima prema trenutku što je bio mjerodavan za utvrđivanje reda prvenstva u stranom upisniku brodova, ako u trenutku upisa ... hipoteke na ... Zakonikom ...

3) zahtjeva suda, tijela uprave ili organizacije u obavljanju poslova javnih ovlaštenja koja su joj zakonom povjerena, kad su oni po zakonu ovlašteni da po službenoj dužnosti odrede da se određene tražbine osiguraju hipotekom na brodu.

(2) Čim bude uknjiženo brisanje tražbine osigurane hipotekom na brodu, daljnji se upisi na hipoteku ne mogu više dopustiti, a ako brisanje hipotekarnog prava bude samo predbilježeno, daljnji upisi na to pravo mogu se dopustiti, ali samo s pravnim učinkom iz članka 325. ovoga Zakonika .

Zabilježba drugih činjenica, osim onih koje su navedene u članku 338. ovoga Zakonika , može se dopustiti samo kad je zabilježba ovim Zakonikom dopuštena i ima učinak koji je njime određen (npr. prvenstveni red, zajednička hipoteka na brodu, otkaz tražbine osigurane hipotekom na brodu, tužba za ostvarivanje pomorskog privilegija, zabilježba spora itd.).

(1) Ako je zabilježba prvenstvenog reda dopuštena za namjeravano opterećenje broda hipotekom na brodu, zabilježba gubi učinak protekom roka od jedne godine, a u ostalim slučajevima navedenim u članku 340. ovoga Zakonika - protekom roka od 60 dana od dana kad je bila dopuštena.

(1) Lučka kapetanija nadležna prema članku 254. ovoga Zakonika dopustit će, na zahtjev vjerovnika, zabilježbu sudskog otkaza hipotekarne tražbine i zabilježbu hipotekarne tužbe ako je onaj protiv koga je otkaz ili tužba podnesena upisan kao vlasnik broda opterećenog hipotekom i ako se dokaže da je hipotekarna tužba podnesena.

(2) Ako iz spisa ne proizlazi da je u zakonskom roku zatražena prodaja broda ili upis hipoteke na brodu ili da je provedeno zaustavljanje broda, sud će postupiti prema članku 331. stavku 2. i 3. ovoga Zakonika .

(4) Ako tijelo iz članka 254. ovoga Zakonika , dopuštajući uknjižbu ili predbilježbu hipoteke na brodu, utvrdi da je za istu tražbinu hipoteka na brodu već upisana , u njegovu ili kakvom drugom upisniku brodova, odredit će, po službenoj dužnosti, da je uložak u koji je hipoteka već upisana glavni uložak. Tijelo iz članka 254. dužno je o tome obavijestiti lučku kapetaniju kod koje se vodi upisnik brodova u koji je hipoteka na brodu već upisana .

(1) Ako pri prvotnom ili kasnijem upisu zajedničke hipoteke na brodu sudjeluje više tijela iz članka 254. ovoga Zakonika , svatko će od njih samostalno odlučiti o prijedlogu za uknjižbu ili predbilježbu hipotekarnog prava u upisnik brodova za koji je on nadležan. Svatko će od tijela svoje rješenje o tome dostaviti i tijelu kod kojeg se vodi glavni uložak.

(2) Za tužbu za opravdanje predbilježbe nadležan je, pored suda općemjesne nadležnosti hipotekarnog dužnika, lučka kapetanija nadležna prema članku 254. ovoga Zakonika u pogledu jednog od upisnika u kojem je predbilježba dopuštena.

(1) U rješenju o brisanju broda iz upisnika brodova treba, prema članku 193. ovoga Zakonika utvrditi da vjerovnici hipotekarnih tražbina pristaju na brisanje, osim ako se brisanje obavlja na temelju odredaba članka 192. stavka 1. točke 1) ovoga Zakonika .

(2) Odredbe članka 847. ovoga Zakonika primjenjuju se i u slučaju kad se osiguranje zasnivanjem sudske hipoteke na brodu traži na temelju strane sudske odluke.

... Na utvrđivanje međusobnoga prvenstvenog reda u namirenju vjerovnika čije tražbine pripadaju u istu kategoriju u smislu članka 912. stavka 1. točke 1) ili 3) ovoga Zakonika , primjenjuju se odredbe ovoga Zakonika koje se odnose na međusobni redoslijed namirenja pomorskih privilegija, odnosno hipoteka na brodu. Na ... Zakonika ... Zakonika ...

(1) Osnivanje prisilne sudske hipoteke iz članka 932. ovoga Zakonika na brodovima upisanim u upisnik brodova obavlja se uknjižbom.

(2) Osnivanje prisilne sudske hipoteke iz članka 932. ovoga Zakonika na brodovima koji nisu upisani u upisnik brodova obavlja se pljenidbenim popisom broda.

Odredbe članka 857. ovoga Zakonika o podnošenju prijedloga za provođenje postupka prodaje na odgovarajući se način primjenjuju i na postupak osnivanja prisilne sudske hipoteke .

Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (RH)

... upis katastarske čestice, upis promjene izgrađenosti nekretnine na kojoj postoje posebni dijelovi, upis posebnih dijelova nekretnine , upis prava koja mogu biti predmet upisa u zemljišne knjige na toj nekretnini i njenim posebnim dijelovima i pripacima, upis prava vlasništva na posebnim dijelovima nekretnine koja prava su stečena do stupanja na snagu Zakona ... pravima ... Zakona ... knjigama ... upis ... zakona ...

Za upis vlasništva posebnog dijela nekretnine koji nije bio upisan u knjigu položenih ugovora a stečen je na temelju propisa donesenih prije stupanja na snagu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (1. 1. 1997.) nije potrebna pisana suglasnost svih suvlasnika te nekretnine iz članka 73. stavka 1. ZV, niti potvrda da je posebni dio samostalna uporabna cjelina iz stavka 3. istoga članka.

Pravilnik o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova ( Zemljišnoknjižni poslovnik) (RH)

(3) Pravilo iz stavka 2. ovog članka primjenjuje se i kad se upisuje vlasništvo posebnog dijela nekretnina koje je povezano s odgovarajućim suvlasničkim dijelom nekretnine na kojem je uspostavljeno ako u ispravi nisu razlomkom određeni suvlasnički dijelovi (članak 66. i 370. stavak 4. i 6. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ).

... knjizi ne provedu promjene nastale pretvorbom prava upravljanja, korištenja i raspolaganja na nekretninama u društvenom vlasništvu odnosno prava korištenja ili prvenstvenog prava korištenja na neizgrađenom građevinskom zemljštu u pravo vlasništva (članak 360. i 361. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ... prava upisivati pravo ... upisano pravo na nekretnini ... Zakona ... pravima ... upis na ... Zakona ... pravima na ...

Zakon o kreditnim institucijama (RH)

2) odobravanje kredita i zajmova, uključujući potrošačke kredite i zajmove te hipotekarne kredite i zajmove ako je to dopušteno posebnim zakonom , i financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (engl. forfeiting),

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 8 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Upis predlagatelja osiguranja, kao punopravnog vlasnika nekretnine , određuje se na temelju izjave javnog bilježnika o tome da su ispunjene pretpostavke iz čl. 277. Ovršnog zakona (OZ).

...

... na temelju članka 39. alineja 1. Zakona o zemljišnim knjigama može tražiti upis zabilježbe postojanja braka jer upis tog osobnog odnosa može biti relevantan u slučaju da treba cijeniti da li je eventualni stjecatelj u trenutku sklapanja pravnog posla, odnosno u trenutku kad je zahtijevao upis imao dovoljno razloga posumnjati da nekretnina koju pravnim poslom stječe pripada isključivo upisanom otuđivatelju, a imajući na ... zakona ...

...

Republika Hrvatska stekla je izvanknjižno vlasništvo na poljoprivrednom zemljištu u društvenom vlasništvu na teritoriju Republike Hrvat¬ske, stupanjem na snagu Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 34/91) te je dužna do 1. siječnja 2007. pokrenuti postupak za upis prava vlasništva glede nekretnina koje je stekla na temelju rečenog Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

...

Kad je u zemljišnim knjigama kao vlasnik nekretnine upisan samo jedan bračni drug, založno pravo ne može se steći (u razdoblju važenja Zakona o osnovnim vlasničkopravnim odnosima) niti povjerenjem u zemljišne knjige , na (su)vlasničkom dijelu bračnog druga s kojim nije sklopljen sporazum o osnivanju založnog prava .

...

U vrijeme važenja Zakona o osnovnim vlasničkopravnim odnosima založno pravo nije se moglo steći niti povjerenjem u zemljišne knjige na nekretnini odnosno suvlasničkom dijelu nekretnine koja nije bila vlasništvo osobe s kojom je sklopljen sporazum o osnivanju založnog prava iako je bila upisana kao vlasnik u zemljišnim knjigama .

...

Ovršni sud će odrediti prisilno zasnivanje založnog prava uknjižbom u zemljišnoj knjizi ako je protivnik osiguranja upisan kao vlasnik nekretnine na koju se taj prijedlog odnosi. Pri tome ovršni sud nije ovlašten ispitivati da li je uknjižba založnog prava provediva s obzirom na stanje zemljišne knjige , već je o tome ovlašten odlučivati zemljišno- knjižni sud u postupku upisa sukladno odredbi čl.108. st.2. Zakona o zemljišnim knjigama .

Vlasničkopravni odnosi (_)

Uknjižba prijenosa prava vlasništva

Vlasničkopravni odnosi (_)

Uspostavljanje vlasništva posebnog dijela zgrade