Traženo: zabeležba katastar

Ukupno nađeno: 25 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 25 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o Programu i načinu polaganja ispita za javne izvršitelje (CG)

sticanje zaloge, sudska i vansudska prodaja založene stvari, prestanak založnog prava); Zaloga na pokretnim stvarima; Zaloga na nepokretnim stvarima - hipoteka (pojam i obim, sticanje hipoteke, jednostrana i zajednička hipoteka, više hipoteka na jednoj nepokretnosti, prenos hipoteke, nathipoteka, pravo namirenja); Fiducijarna svojina; Ugovor o fiducijarnom prenosu prava svojine; Katastar nepokretnosti; Upisi u Katastar nepokretnosti - vrste upisa (uknjižba, predbilježba ... zabilježba ...

Zakon o zaštiti kulturnih dobara (CG)

Organ uprave nadležan za poslove katastra dužan je da, na osnovu rješenja iz člana 27 stav 2 ovog zakona, izvrši upis zabilježbe statusa prethodne zaštite i statusa nepokretno kulturno dobro u katastar nepokretnosti, u skladu sa zakonom.

Zakon o državnom premjeru i katastru nepokretnosti (CG)

Upisi u katastar nepokretnosti su: uknjižba, predbilježba i zabilježba .

Ako isprava na osnovu koje se po pravilu dozvoljava uknjižba ne ispunjava uslove za uknjižbu u katastar nepokretnosti na osnovu te isprave dozvoliće se predbilježba .

Zabilježba prvenstvenog reda dozvoliće se samo ako bi po upisanom stanju u katastru nepokretnosti bila moguća uknjižba, odnosno brisanje prava ili tereta i ako je potpis u zahtjevu za zabilježbu ovjeren na propisan način.

Lice koje je ovlašćeno za pobijanje pravnih radnji dužnika (paulijanska tužba) može zahtijevati zabilježbu tužbe u katastru nepokretnosti, ako je radi ostvarenja tužbenog zahtjeva potreban upis u katastru nepokretnosti.

Sud koji u izvršnom postupku donose rješenja o izvršenju na nepokretnosti naložiće, po službenoj dužnosti, da se rješenje o izvršenju na nepokretnosti zabilježi u katastar nepokretnosti.

Ako se u postupku izlaganja na javni uvid podataka ili u postupku održavanja katastra nepokretnosti utvrdi da je pravo na nepokretnosti upisano na umrlo lice, organ uprave će po službenoj dužnosti zatražiti dostavljanje smrtovnice i na osnovu smrtovnice izvršiti zabilježbu prava nasljednika .

Zahtjev za uknjižbu ili predbilježbu može podnijeti lice koje bi upisom u katastar nepokretnosti steklo, promijenilo ili izgubilo pravo na nepokretnosti.

- na osnovu zabilježbi u katastru nepokretnosti;

Na zahtjev zainteresovanog lica u katastar nepokretnosti upisaće se zabilježba tužbe za brisanje upisa.

3) zabilježbi u katastru nepokretnosti. Konačno rješenje o upisu prava je izvršno rješenje za sprovođenje promjena u katastru nepokretnosti.

Zakon o izvršenju i obezbjeđenju (CG)

Ako je u katastar nepokretnosti upisana predbilježba založnog prava, a lice u čiju je korist predbilježba upisana dokaže da je u toku postupak za njeno opravdanje, odnosno da još nije protekao rok za pokretanje tog postupka, potraživanje na koje se predbilježba odnosi namiruje se na način na koji se namiruju potraživanja pod odložnim uslovom.

Potraživanje za koje je u katastar nepokretnosti izvršen upis o pokretanju spora radi brisanja založnog prava ili zabilježba pokretanja spora namiruje se na način na koji se namiruje potraživanje pod raskidnim uslovom.

Ako je predlagač obezbjeđenja, prije nego stoje potraživanje postalo izvršivo, već stekao na osnovu ugovora založno pravo za to potraživanje na istoj nepokretnosti ili je upisana predbilježba , sud će, na predlog predlagača obezbjeđenja, odrediti da se u katastar nepokretnosti upiše izvršivost potraživanja.

Zakon o svojinsko-pravnim odnosima (CG)

Pravo svojine na nepokretnoj stvari stiče se upisom u katastar nepokretnosti uz zabilježbu fiducijarnog prenosa prava svojine.

Pravilnik o programu i načinu polaganja notarskog ispita (CG)

... predbilježba i zabilježba ); Osnov upisa (knjižni prethodnik, punovažne isprave za upis prava); Uknjižba (pravni osnov uknjižbe, privatne isprave, javne isprave, upis imaoca prava); Predbilježba (isprava na osnovu koje se vrši predbilježba , predbilježba hipoteke, pravo preče kupovine i zakupa; Slučajevi u kojima se dozvoljava predbilježba , dejstvo predbilježbe , opravdanje predbilježbe , rješenje o predbilježbi ... predbilježbe ... Zabilježba ... katastar ...

Zakon o koncesijama (CG)

Nadležni organ dužan je da, u roku od 15 dana od dana zaključivanja ugovora, primjerak zaključenog ugovora o koncesiji dostavi Komisiji, organu uprave nadležnom za naplatu javnih prihoda i organu uprave nadležnom za poslove imovine, radi upisa zabilježbe tereta u katastru nepokretnosti.

Zakon o eksproprijaciji (CG)

Na osnovu predloga za eksproprijaciju, nadležni organ upisaće, po službenoj dužnosti, zabilježbu eksproprijacije u katastar nepokretnosti gdje se upisuju prava na nepokretnostima.

Zakon o vanparničnom postupku (CG)

Ako lice, prema kojem je pokrenut postupak za oduzimanje, odnosno vraćanje poslovne sposobnosti, ima nepokretnu imovinu, sud će bez odlaganja izvijestiti organ koji vodi katastar nepokretnosti radi zabilježbe postupka.

O pokretanju postupka za ukidanje ili preinačenje rješenja o proglašenju nestalog lica za umrlo odmah će se obavijestiti sud koji je nadležan za raspravljanje zaostavštine tog lica, notar i nadležni organ starateljstva. Ako je postupak za raspravljanje zaostavštine u toku, sud će donijeti rješenje o prekidu postupka, a ako je zaostavština pravosnažno raspravljena i izvršen upis u katastar nepokretnosti, narediće da se u knjige stavi zabilježba o pokretanju postupka za ukidanje, odnosno preinačenje rješenja o

Ako sud na osnovu provedenog postupka nađe da nema mjesta ukidanju ili preinačenju ranijeg rješenja, dostaviće pravosnažno rješenje o tome sudu nadležnom za raspravljanje zaostavštine, radi daljeg postupanja, odnosno brisanja zabilježbe u katastru nepokretnosti.

Pravilnik o izradi i održavanju katastra nepokretnosti (CG)

Predbilježba je upis kojim se uslovno stiču i prestaju stvarna prava na nepokretnostima u katastru nepokretnosti.

Zabilježba prvenstvenog reda gubi dejstvo istekom 60 dana od dana njenog upisa u katastar nepokretnosti .

Predlog za upis zabilježbe , osim lica iz predhodnog stava, može podnijeti i lice koje ima pravni interes za upis u katastarskom operatu zabilježbe ili je na to ovlašćen po službenoj dužnosti.