Traženo: obligacije otkaz

Ukupno nađeno: 1657 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 1644 pronadjena primera ovde je prikazano 17 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Ustav Crne Gore (CG)

Ostavka i razrješenje

Zakon o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju (CG)

Obaveze prevoznika u slučaju otkazivanja ili kašnjenja

Zakon o potrošačkim kreditima (CG)

Otkaz ugovora o kreditu čije trajanje nije određeno

Zakon o strancima (CG)

Otkaz boravka do 90 dana

Otkaz i prestanak boravka na osnovu vize D

Otkaz privremenog boravka

Otkazivanje stalnog nastanjenja

Zakon o državnim službenicima i namještenicima (CG)

Otkaz koji daje državni službenik, odnosno namještenik

Zakon o radu (CG)

Otkaz od strane zaposlenog

Otkaz od strane poslodavca

Što se ne smatra opravdanim razlogom za otkaz ugovora o radu

Postupak otkazivanja ugovora o radu

Odluka o otkazu

Zaštita prava zaposlenog u slučaju otkaza

Pravilnik o Programu i načinu polaganja ispita za javne izvršitelje (CG)

Obligacije : Podjela obligacija ; Vrste obligacija ; Ugovor kao izvor obligacija (zaključenje, predmet ugovora, kauza, forma, uslov, rok); Nastanak obligacionih obaveza; Predmet obaveze; Način prestanka obaveze; Ispunjenje; Prebijanje; Otpuštanje duga; Prenov; Sjedinjenje; Nemogućnost ispunjenja; Protek vremena ( otkaz , smrt, zastarjelost). Literatura:

Pravilnik o načinu polaganja pravosudnog ispita (CG)

... Obligacije : Pojam, karakteristike i elementi obligacije ; Načela obligacionog odnosa; Podjela obligacija ; Izvori obligacija ; Dejstva obligacija - prema dužniku i prema povjeriocu; Promjena subjekta u obligaciji - ustupanje potraživanja (cesija), ustupanje ugovora, preuzimanje duga i upućivanje (asignacija); Obezbjeđenje obligacija - jemstvo, ugovorna kazna, kapara, odustanica i kaucija; Prestanak obligacija ... otkaz ...

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 13 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

... otkaz ugovora o korišćenju stana i naloženo iseljenje, zastareva po opštim pravilima Zakona o obligacionim odnosima, ako zakonom nije drukčije određeno. Ako zakonom nije propisan rok u kome se može podići tužba za otkaz ugovora o korišćenju stana, pravo na otkaz prestaje po isteku razumnog roka od prestanka razloga za otkaz ... otkaz ... otkaz ...

...

Zastarelost zahteva dosuđenog pravnosnažnom presudom o otkazu ugovora o korišćenju stana i iseljenju

...

Nije u skladu sa ustavom odredba zakona po kojoj sopstvenik stana može dati otkaz ugovora o korišćenju stana sustanarima ako im obezbedi stan koji odgovara đelu stana koji su do tada koristili

...

... otkazu ... otkaza ...

...

... otkaz ugovora o korišćenju stana zbog prestanka radnog odnosa i kad je poslije razvoda braka po sporazumu bračnih drugova ili na osnovu odluke suda jedini nosilac stanarskog prava ostao, odnosno postao, drugi bračni drug, ako republičkim odnosno pokrajinskim zakonom nije drukčije određeno. 2. U tom slučaju otkaz ... otkazati ...

...

... otkaz ugovora o korišćenju stana i naloženo iseljenje, zastareva po opštim pravilima Zakona o obligacionim odnosima, ako zakonom nije drukčije određeno. Ako zakonom nije propisan rok u kome se može podići tužba za otkaz ugovora o korišćenju stana, pravo na otkaz prestaje po isteku razumnog roka od prestanka razloga za otkaz ... otkaz ... otkaz ...

...

Isključiva mesna nadležnost suda ne može se menjati sporazumom stranaka pa je shodno tome za postupanje po predlogu za izdavanje naloga za otkaz poslovnih prostorija isključivo mesno nadležan sud na čijem se području nalaze odnosne poslovne prostorije iako u ugovoru o zakupu odnosnih prostorija postoji sporazum o mesnoj nadležnosti nekog drugog suda.

...

U članu 92.Zakona o prinudnom poravnanju i stečaju izuzetno od zakonskih odnosno od ugovorenih uslova za otkaz ugovora o zakupu, normirana su privilegovana prava stečajnog dužnika na otkaz ugovora o zakupu uz privilegovane otkazne rokove.

...

Kad je ugovorom o osnivanju poslovnog udruženja zaključenim u vreme važenja Osnovnog zakona o jedinstvenim privrednim komorama i poslovnoj saradnji u privredi ugovoren za odustanak od ugovora rok kraći od godine dana, takva odredba je bez pravne važnosti i ima se primenjivati najkraći zakonski otkazni rok tj.rok od godinu dana.

...

Bez pravnog je dejstva prigovor na kvalitet usluga, kao uslova za otkaz ugovora o vršenju usluga, akcije istaknut na ugovoreni način i u ugovorenom roku

...

Otkaz punomoćja deluje od dana kada se o tome obavesti sud pred kojim se vodi postupak

...

Odredba zakona, koja zakupodavcu daje pravo da zakupcu kojem prestane radni odnos sa zakupodavcem na osnovu zahteva zakupca ili po njegovoj krivici otkaže stan-nije protivna odredbi ustava SRJ koja jamči slobodan izbor zanimanja i zaposlenja

...

Da bi se otkazao ugovora o korišćenju stana zbog prestanka radnog odnosa potrebno je utvrditi da li je stan dat na korišćenje pod uslovom da ostane na radu određeni period vremena, da li je taj uslov ispunio ili je nje oslobođen

...

Kada u upravnom sporu stranka ima punomoćnika odluke suda dostavljaju se punomoćniku i rokovi za podnošenje redovnih ili vanrednih pravnih sredstava protiv takvih odluka počinju da teku od dana kada su dostavljene punomoćniku, a ne od dana kada su dostavljene stranci, osim ako stranka pre ili istovremeno sa izjavom da joj se dostavi odluka nije izričito podneskom ili usmeno u zapisniku saopštila sudu pred kojim se vodi postupak da otkazuje punomoćje.