Traženo: zakon o obligacionim odnosima

Ukupno nađeno: 294 primera


U dokumentima tipa propisi od ukupno 99 pronadjenih primera ovde je prikazano 10 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o obligacionim odnosima (FBiH)

Zakon o obligacionim odnosima (RS)

Zakon o obligacionim odnosima (BiH)

Zakon o leasingu (FBiH)

Primjena odredbi Zakona o obligacionim odnosima

Zakon o policijskim službenicima (RS)

(4) Štetu iz stava 3. ovog člana nadoknađuje Ministarstvo u skladu sa propisima o obligacionim odnosima , ovim zakonom i pravilnikom koji donosi ministar.

Zakon o zdravstvenom osiguranju (FBiH)

Osigurano lice kome je iz sredstava kantonalnog zavoda osiguranja isplaćen novčani iznos na koji nije imao pravo, obavezan je vratiti primljeni iznos saglasno odredbama Zakona o obligacionim odnosima .

Pri utvrđivanju prava na naknadu štete prouzrokovane kantonalnom zavodu osiguranja primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima , kao i posebni propisi o naknadi štete.

Potraživanje naknade štete, u smislu odredbi ovog zakona , zastarjevaju istekom rokova određenih Zakonom o obligacionim odnosima .

Kantonalni zavod osiguranja ima pravo na zateznu kamatu po stopi propisanoj Zakonom o obligacionim odnosima , od dana nastale štete.

Pravo korišćenja zdravstvene zaštite u cijelosti uspostavlja se danom podmirenja svih dospjelih, a neuplaćenih sredstava kantonalnom zavodu osiguranja u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima .

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 131 pronadjenih primera ovde je prikazano 8 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Odredbom člana 52. Zakona o bankama ("Sl. novine FBiH", broj 39/98...) propisano je da se postupak stečaja i likvidacije banaka provodi u skladu sa Zakonom o stečaju i likvidaciji ("Sl. novine FBiH", broj 23/98), ako ovim zakonom nije drugačije određeno. Dakle, ako je nad bankom otvoren postupak likvidacije, onda je trebalo primijeniti odredbe ovog zakona i Zakona o stečaju i likvidaciji, a ne Zakon o obligacionim odnosima .

...

POVRAT NOVČANE ISPLATE IZVRŠENE NEPOSREDNO NA OSNOVU ODLUKE O POSEBNOJ PRISTOJBI ZA FINANSIRANjE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I SPORTA (BEZ DONOŠENjA POJEDINAČNOG RJEŠENjA O OBAVEZI PLAĆANjA), DONESENOJ OD STRANE OPĆINE, KOJA JE ODLUKOM USTAVNOG SUDA F BiH UTVRENA NEUSTAVNOM, MOŽE SE TRAŽITI U PARNIČNOM POSTUPKU OSNOVOM ODREDBI ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA KOJE REGULIŠTU STICANjE BEZ OSNOVA

...

U odredbi člana 374. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima ("Službeni list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89; "Službeni list RBiH", br. 2/92, 13/93 i 13/94, te "Službene novine Federacije BiH", broj 29/03) odrednicu "međusobna potraživanja društvenih pravnih lica" treba tumačiti i primjenjivati kao odrednicu "međusobna potraživanja pravnih lica".

...

U ODNOSU NA OBAVEZU PLAĆANjA POREZA I DOPRINOSA NE MOGU SE PRIMIJENITI ZASTARNI ROKOVI IZ ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA , VEĆ ROKOVI ZASTARE PROPISANI U ZAKONIMA NA OSNOVU KOJIH SE VRŠI RAZREZ POREZA I DOPRINOSA.

...

U odnosu na obavezu plaćanja poreza i doprinosa ne mogu se primijeniti zastarni rokovi iz Zakona o obligacionim odnosima , već rokovi zastare propisani u zakonima na osnovu kojih se vrši razrez poreza i doprinosa.

...

POTRAŽIVANjE NAKNADE ŠTETE ZA STVARI ODUZETE 1993. GODINE OD STRANE PRIPADNIKA ARMIJE BiH ZASTARIJEVA PO OPŠTIM PRAVILIMA O NAKNADI ŠTETE TJ. PO ODREDBAMA ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA .

...

IZUZETAK OD PRAVILA U ODNOSU NA POVREMENA POTRAŽIVANjA KOJA POTIČU IZ SUDSKE ODLUKE I DOSPIJEVAJU UBUDUĆE, ZA KOJA POTRAŽIVANjA SE PRIMJENjUJE ROK ZASTARE PROPISAN ODREDBOM ČLANA 372. ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA (OD 3 GODINE), POSTOJI SAMO U SLUČAJU DA SU TA POTRAŽIVANjA DOSPJELA DO DANA PODNOŠENjA PRIJEDLOGA ZA IZVRŠENjE, KAKAV JE OVDJE SLUČAJ. KAKO SE POTRAŽIVANjE TRAŽIOCA IZVRŠENjA ODNOSI NA DEFINITIVNO UTVRENO POTRAŽIVANjE KOJE JE ZA PERIOD ZA KOJI SE TRAŽI IZVRŠENjE, DOSPJELO U CJELINI,

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Ugovori koje zaključe društveno-političke zajednice nisu ugovori u privredi (član 25. Zakona o obligacionim odnosima ), pa u slučaju docnje u ispunjenju novčanih obaveza iz ugovora, društveno-političke zajednice plaćaju zateznu kamatu po stopi koja se u mjestu ispunjenja plaća na štedne uloge po viđenju.

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 59 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Na ovo činjenično stanje trebalo je primjeniti odredbu čl. 201. st. 4. Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 57/89 i 31/93), po kojoj pravo na novčanu naknadu za pretrpljene duševne bolove pripada i vanbračnom drugu, ako je izmjeđu njega i umrlog postojala zajednica života.

...

Stoga, tužilac na osnovu čl. ...... Zakona o obligacionim odnosima (......), podnosi ovu tužbu tom sudu i predlaže da sud, nakon provedene rasprave, donese

Tu`ilac smatra da mu, na osnovu ~l. ...... Zakona o obligacionim odnosima (......), pripada pravo na nov~anu naknadu za du{evne bolove, u iznosu od dinara, te podnosi ovu tu`bu tom sudu i predla`e da sud, nakon provedene rasprave, donese

Obzirom da tu`ilac radi na odgovornom mjestu u preduze}u, tim klevetama mu je nanijeta povrijeda ~asti i ugleda, te je tu`ilac u du`em vremenskom periodu trpjeo du{evne bolove i patwe. Stoga, tu`ilac, na osnovu ~l. ...... Zakona o obligacionim odnosima (......), podnosi ovu tu`bu tom sudu i predla`e da sud, nakon provedene rasprave, donese

Tu`ilac je trpjeo velike fizi~ke bolove u du`em periodu, pa tra`i pravi~nu nov~anu naknadu u iznosu od dinara. Na dan povrije|ivawa i nekoliko dana kasnije, tu`ilac je pretrpio strah jakog intenziteta, i po tom osnovu tra`i pravi~nu naknadu u iznosu od dinara. Tu`eno preduze}e , iz , po ugovoru odr`ava liftove u zgradi i po ~lanu 174 Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 57/89 i 31/93) odgovorno je za {tetu koja je nastala od lifta, kao opasne stvari, pa tu`ilac

Kako je tu`eni vlasnik psa, on je na osnovu ~l. ...... Zakona o obligacionim odnosima (......), odgovoran za {tetu koju je u~inio wegov pas, te tu`ilac podnosi ovu tu`bu sudu i predla`e da sud, nakon provedene rasprave, donese

Tu`ilac smatra da je za ovu {tetu odgovorna tu`ena Elektrodistribucija koja, na osnovu ~l. ...... Zakona o obligacionim odnosima (......), podnosi ovu tu`bu tom sudu i predla`e da sud, nakon provedene rasprave, donese

U dokumentima tipa autorska izdanja od ukupno 4 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

PRAKTIKUM ZA PRIMJENU UGOVORA IZ ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA I UGOVORA ROBNOG PROMETA (_)

(primjeri ugovora, tužbi i sudska praksa)

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA (_)

(Izbor sudskih odluka od 1980. - 2005. godine)