Traženo: sudski veštaci

Ukupno nađeno: 978 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 934 pronadjenih primera ovde je prikazano 15 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Odluka o visini upisnine i članarine sudskih veštaka RS (RS)

Lista postavljenih stalnih sudskih vještaka (KS)

Zakon o krivičnom postupku (BD)

Dužnosti vještaka kojeg je odredio tužilac, odnosno sud

Zakon o krivičnom postupku (BiH)

Dužnosti vještaka kojeg je odredio Tužitelj, odnosno Sud

Tarifa o nagradama i naknadama notara (FBiH)

Dužnost plaćanja troškova svjedoka te troškova i nagrade sudskog tumača/ vještaka

Zakon o krivičnom postupku (FBiH)

Dužnosti vještaka kojeg je odredio tužitelj, odnosno sud

Pravilnik o unutrašnjem sudskom poslovanju (BiH)

POGLAVLjE <lat>VI</lat> - PERSONALNA EVIDENCIJA I OCJENE SUDIJA I ZAPOSLENIKA, EVIDENCIJA SUDSKIH VJEŠTAKA , TUMAČA, SUDIJA-POROTNIKA I BRANILACA POSTAVLjENIH PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

(Evidencije o sudskim vještacima , sudskim tumačima i sudijama-porotnicima)

Zakon o sudovima (RS)

<lat>VIII</lat> - SUDSKI TUMAČI I VJEŠTACI

Zakon o sudovima (BD)

<lat>VII</lat>. SUDSKI TUMAČI I VJEŠTACI

(Postavljanje sudskih vještaka )

Lista vještaka (RS)

5. Vještaci za oblast sudske psihijatrije

Pravilnik o načinu korištenja sredstava instituta za nestale osobe BiH za ekshumacije i identifikacije (BiH)

(Angažovanje sudskih vještaka )

Zakon o izvršenju krivičnih sankcija (RS)

(1) Sud koji je donio prvostepenu presudu dužan je uz presudu kojom je izrekao kaznu zatvora, dostaviti sudu nadležnom za izvršenje i sve podatke o ličnosti osuđenog koji su pribavljeni u toku postupka, a koji mogu biti od značaja za izvršenje kazne zatvora (podaci o ranijem vršenju krivičnih djela, nalaz vještaka , socijalnu anamnezu, izvod iz kaznene evidencije i dr.), ukoliko ti podaci nisu sadržani u presudi i ukoliko ih zatraži nadležni sud .

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Sudskoj policiji Republike Srpske (RS)

... Sudske policije u okviru svoje nadležnosti obavljaju poslove i zadatke za Vrhovni sud , okružne, osnovne, privredne sudove i tužilaštva, te na osnovu naredbi sudova i tužilaštava preduzimaju sljedeće mjere i radnje: osiguranje informacija, prinudno dovođenje svjedoka i vještaka ... sudskih ... sudske ... suda ... sudnici ... sudskim ... Sudske ... Sudskoj ... Sudske ... suda ...

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 42 pronadjena primera ovde je prikazano 13 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

PRI OCJENI PODIJELjENE ODGOVORNOSTI OBA UČESNIKA U SAOBRAĆAJNOJ NEZGODI NIJE DOVOLjNO SAMO CIJENITI UTVRENE PROPUSTE PO NALAZU VJEŠTAKA SAOBRAĆAJNE STRUKE, VEĆ I DA JE JEDAN OD UČESNIKA PRAVOSNAŽNOM PRESUDOM KRIVIČNOG SUDA ISKLjUČIVO OGLAŠEN KRIVIM ZA NASTALU SAOBRAĆAJNU NEZGODU.

...

PRAVO NA NAKNADU I NAGRADU ZA OBAVLjENO VJEŠTAČENjE VJEŠTAK , U PRAVILU, OSTVARUJE U POSTUPKU ZA POTREBE KOJEG JE PROVEDEN DOKAZ VJEŠTAČENjEM U SKLADU SA RJEŠENjEM SUDA .

...

... VJEŠTAČENjA U KORIST OBRANE NAREDBOM SUDA , U SITUACIJI KADA JE OBRANA ANGAŽIRALA VJEŠTAKA KOJI JE PROVEO VJEŠTAČENjE , ZNAČILO BI POVREDU RAVNOPRAVNOSTI STRANAKA, ODNOSNO POVREDU PRAVA NA JEDNAKOST PRAVNOG ORUŽJA. ZBOG TOGA SE ODREDBA ČL. 284. ST. 1. ZKP FBiH IMA TUMAČITI KAO PRAVO OBRANE NA VLASTITO ANGAŽIRANjE VJEŠTAKA PRI ČEMU SE TAJ ANGAŽMAN I VALjANOST PROVEDENOG VJEŠTAČENjA ... SUDA ... VJEŠTAČENjA ... SUDA ... VJEŠTAČENjE ... SUD ...

...

PRVOSTEPENI SUD NIJE ODLUČIO O IZVOENjU DOKAZA VJEŠTAČENjEM PO VJEŠTAKU FINANSIJSKE STRUKE KOJI DOKAZ JE BIO PREDLOŽEN OD STRANE TUŽITELjA, ČIME JE POČINIO POVREDU ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA IZ ODREDBE ČL. 209. U VEZI SA ČL. 81. ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU, NA KOJU POVREDU TUŽITELj OPRAVDANO UKAZUJE.

...

KADA TOKOM PRVOSTEPENOG POSTUPKA PRED SUDOM STRANKA IMA MOGUĆNOST DA VJEŠTAČENjEM PO VJEŠTAKU FINANASIJSKE STRUKE UTVRDI RAZLIKU IZMEU PLATE KOJU JE IMAO NjEN PREDNIK I PENZIJE KOJU JE STRANKA OSTVARILA TE KADA STRANKA NE ISKORISTI TU MOGUĆNOST ILI ODUSTANE OD NjE, NE MOŽE SE KASNIJE POZIVATI NA TO DA JE SUD POSTOJANjE I VISINU TE RAZLIKE TREBAO UTVRDITI PRIMJENOM ODREDBE ČLANA 127. ZPP, JER SUD MOŽE ODLUČITI NA OSNOVU OVE ZAKONSKE ODREDBE AKO SE VISINA IZNOSA ŠTETE NE MOŽE

...

ZNAČENjE NALAZA I MIŠLjENjA IMA SAMO NALAZ I MIŠLjENjE ONOG VJEŠTAKA KOJEG JE U TOM SVOJSTVU ODREDIO PARNIČNI SUD , A NE I

...

UKOLIKO VJEŠTAK NI PO POZIVU SUDA NE DOSTAVI POTPUN I RAZUMLjIV NALAZ I MIŠLjENjE, IMA SE UZETI DA TAJ VJEŠTAK UOPŠTE NIJE NI OBAVIO VJEŠTAČENjE , PA SE NOVOODREENO VJEŠTAČENjE IMA TRETIRATI KAO JEDINO VJEŠTAČENjE PROVEDENO U TOKU POSTUPKA, A RANIJI (NEPOTPUNI) NALAZ I MIŠLjENjE NE MOŽE SE CIJENITI KAO DOKAZ.

...

PREMA OVOJ ZAKONSKOJ ODREDBI SUDOVI PROCESNU GRAU NE PRIKUPLjAJU PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI NEGO, OVISNO O PRIJEDLOZIMA STRANAKA, ODREUJU KOJE ĆE DOKAZE STRANKE IZVESTI, PA KADA SU SE STRANKE SAGLASILE DA SE U OVOM POSTUPKU PROČITA NALAZ VJEŠTAKA DAT U DRUGOM POSTUPKU, NEMA POVREDE NAČELA NEPOSREDNOSTI, A POGOTOVO NEMA POVREDE KOJA BI MOGLA UZROKOVATI PROPUSTE U UTVRIVANjU ČINjENIČNOG STANjA I, KAO POSLjEDICU TOGA, NEZAKONITOST POBIJANE ODLUKE.

...

DA LI TUŽITELjICI PRIPADA PRAVO NA NOVČANI IZNOS, KAO NAKNADU ŠTETE ZBOG PRETRPLjENIH FIZIČKIH BOLOVA I STRAHA, KAO I DUŠEVNIH BOLOVA ZBOG UMANjENjA ŽIVOTNE AKTIVNOSTI, SUD NIJE OVLAŠTEN ODLUČIVATI PO SVOJOJ OCJENI, NEGO JE U TOM PRAVCU TUŽITELjICA BILA DUŽNA IZVESTI DOKAZE VJEŠTAČENjEM PO VJEŠTAKU MEDICINSKE STRUKE.

...

POGREŠNU PRIMJENU MATERIJALNOG PRAVA, KADA SU SUDOVI DETALjNO I JASNO OBRAZLOŽILI SVOJE ZAKLjUČKE, A USTAVNI SUD NIJE NAŠAO NIŠTA ŠTO BI UKAZIVALO NA TO DA SU RELEVANTNI ZAKONSKI PROPISI PRIMIJENjENI PROIZVOLjNO I NA ŠTETU APELANTKINjA. TAKOE, NEMA KRŠENjA PRAVA NA RAVNOPRAVNOST STRANA IZ ISTOG ČLANA U SITUACIJI KADA JE ODBIJEN PREDLOG APELANTKINjA ZA DOPUNSKO VJEŠTAČENjE ... VJEŠTAČENjE ...

...

POSTOJI POVREDA PRAVA NA PRAVIČAN POSTUPAK I PRAVA NA IMOVINU IZ ČLANA II/3.E) I K) USTAVA BOSNE I HERCEGOVINE, ČLANA 6. STAV 1. EVROPSKE KONVENCIJE I ČLANA 1. PROTOKOLA BROJ 1 UZ EVROPSKU KONVENCIJU U KONKRETNOJ SITUACIJI KADA SU VRHOVNI SUD I OKRUŽNI SUD U POSTUPKU UTVRIVANjA NAKNADE ŠTETE ZA ODUZETU IMOVINU OČIGLEDNO PROIZVOLjNO PRIMIJENILI POZITIVNOPRAVNE PROPISE (ZPP I ZOO) DOSUUJUĆI NAKNADU ŠTETE OD SAZNANjA ZA ŠTETU ODNOSNO OD DANA VJEŠTAČENjA PO INSTITUTU (ČL. 186. I 189. STAV 2. U

...

SUD NALAZ I MIŠLjENjE VJEŠTAKA CIJENI KAO I SVE DRUGE DOKAZE U SKLADU SA NAČELOM SLOBODNE OCIJENE DOKAZA IZ ČLANA 8. ZPP, PA JE DUŽAN DA NALAZ I MIŠLjENjE VJEŠTAKA PODVRGNE KRITIČKOJ ANALIZI.

...

PRIMJEDBE TUŽENOG NA NALAZ I MIŠLjENjE VJEŠTAKA MEDICINSKE STRUKE, KOJEG JE PO PRIJEDLOGU TUŽITELjICA, A SHODNO RJEŠENjU SUDA SAČINILA STRUČNA OVLAŠTENA INSTITUCIJA, A KOJI NALAZ JE USPJEŠNO "ODBRANjEN" ISKAZOM VJEŠTAKA NA GLAVNOJ RASPRAVI, MOGLE SU BITI UVAŽENE JEDINO U SITUACIJI DA SE PRVOSTEPENOM SUDU PREZENTUJE NALAZ NEKE DRUGE OVLAŠTENE MEDICINSKE USTANOVE, KOJI BI OPOVRGAO ZAKLjUČAK IZ PRETHODNOG NALAZA ODNOSNO BIO MU SUPROTAN.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

ZAKLjUČAK O OČIGLEDNOJ NESPOSOBNOSTI ZA BEZBJEDNU VOŽNjU SPADA U KATEGORIJU PRAVNIH A NE ČINjENIČNIH ZAKLjUČAKA, PA JE ZA NjEGOVO IZVOENjE JEDINO OVLAŠTEN SUD , A NE VJEŠTAK PSIHIJATAR.

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Prilikom ponovnog spajanja kablova, u stanu tužioca je usljed strujnog udara nastala sljedeća šteta: , čime je tužilac pretrpio štetu u vrijednosti od dinara. Tužilac je izvršio obezbjeđenje dokaza vještačenjem preko Opštinskog suda u .