Traženo: stavljanje van snage

Ukupno nađeno: 757 primeraU dokumentima tipa autorski tekstovi od ukupno 18 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Haso Tajić, Vladimir M. Simović: 25 godina Sudske prakse - Obligacioni odnosi, knjiga II ()

ost spornog poravnanja, kojim je regulisan postojeći pravni odnos sranaka, tako da poravnanje ne bi bilo ništavno ni po članu 1097. Zakona o obligacionim odnosima. Bez uticaja su navodi revizije kojim se ukazuje da se tužilac prihvatanjem poravnanja i preuzimanjem kredita, ogradio da će se ovo poravnanje staviti van snage , a da isplata neće proizvoditi dejstvo ukoliko se prihvati zahtev za zaštitu zakonitosti koji je po-dnet u pomenutoj parnici. Ovo zbog toga,

Mr. Milena SIMOVIĆ, Haso TAJIĆ: Zbirka sudske prakse iz upravnog prava ()

ga zakonitim i pravilnim, inspektor rada se pozvao na odredbe člana 29. st. 1. i 2. i tačku 2. Zakona o kantonalnoj upravi ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/97), te je, prije svega, tužitelju naložio da otkloni nedostatke u odluci o prestanku radnog odnosa radnici I.M. i naložio da istoj uspostavi radno pravni status sa danom 23. 8. 1999. godine, kao i da joj prizna sva prava iz radnog odnosa čime je faktički stavio van snage ...

ministarstva prometa i komunikacija od 22. 10., 29. 10. i od 10. 11. 1997. godine utvrdio da tužilac ne održava predmetnu liniju više od pet dana uzastopno, pa je pravilnom primjenom materijalnog prava - odredaba člana 32. stav 1. tačka 2. Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju ("Službeni list SRBiH", br. 22/90, 27/91 i "Službeni list RBiH", br. 24/92, 33/95 i 39/95) osporenim rješenjem brisao iz registra, odnosno stavio van snage ...

niju, sud smatra ispravnim zaključke tuženog da su ispunjeni zakonski uvjeti iz člana 32. stav 1. tačka 2. navedenog zakona da se predmetni red vožnje briše iz registra federalnih autobuskih linija, odnosno stavi van snage .

ZBOG OBUSTAVE OBAVLJANJA JAVNOG PREVOZA NA FEDERALNOJ AUTOBUSKOJ LINIJI DUŽE OD PET DANA UZASTOPNO, NADLEŽNI ORGAN ZAKONOM NIJE OVLAŠTEN DA STAVI VAN SNAGE REGISTROVANI RED VOŽNJE PREVOZNIKA, NEGO GA MOŽE SAMO BRISATI IZ REGISTRA NAKON ZAKONITO PROVEDENOG POSTUPKA.

ZAKLJUČAK IZVRŠNOG ODBORA SKUPŠTINE OPŠTINE, KOJIM JE OVAJ ORGAN STAVIO VAN SNAGE SVOJ RANIJE DONETI ZAKLJUČAK O PRENOSU JEDNOKRATNOG PRAVA RASPOLAGANJA NA STANU DAVANJEM U ZAKUP NA NEODREĐENO VREME RADNIKU TREĆEG LICA, IMA KARAKTER UPRAVNOG AKTA IZ ČLANA 6. ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA, ČIJA SE ZAKONITOST ISPITUJE U UPRAVNOM SPORU.

U dokumentima tipa propisi od ukupno 718 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Odluka o stavljanju van snage odluka Centralne banke Bosne i Hercegovine kojima se reguliše elektronski potpis (BiH)

Pravilnik o uslovima i načinu izdavanja i važenja certifikata za pružanje usluga u zračnoj plovidbi (BiH)

(Važenje certifikata - suspenzija ili stavljanje van snage certifikata)

Uputstvo o načinu uzimanja biometrijskih podataka u postupku izdavanja putnih isprava (BiH)

( Stavljanje van snage )

Pravilnik o dobroj distributivnoj praksi (gdp) lijekova za humanu upotrebu (BiH)

( Stavljanje propisa van snage )

Zakon o implementaciji konvencije o zabrani razvoja, proizvodnje, gomilanja i upotrebe hemijskog oružja i o njegovom uništavanju (BiH)

( Stavljanje van snage podzakonskih akata)

Zakon o javnim nabavkama (BiH)

(2) U roku od 60 dana nakon stupanja na snagu ovog zakona, nadležni organi entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine stavljaju van snage Zakon o postupku nabavke robe, usluga i ustupanju radova Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 20/01); Uredbu o postupku nabavke roba, o uslugama i ustupanju radova u Fedefaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 40/03, 58/03 i 11/04); Pravilnik o postupku nabavke robe, obavljanju usluga i ustupanju radova u Brčko

Pravilnik o uslovima i načinu izdavanja i važenja certifikata za pružanje usluga u zračnoj plovidbi (BiH)

(1) Predmet ovog Pravilnika je definiranje uslova koje mora da ispuni pružalac usluga u zračnoj plovidbi za dobijanje certifikata za pružanje usluga u zračnoj plovidbi, uslova pod kojima se mijenja, suspendira ili stavlja van snage certifikat za pružanje usluga u zračnoj plovidbi, obrazac zahtjeva za izdavanje certifikata za pružanje usluga u zračnoj plovidbi, obrazac certifikata za pružanje usluga u zračnoj plovidbi i ovlaštenja Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine (<lat>Bosnia and

(2) Cilj ovog Pravilnika je utvrđivanje postupaka <lat>NSA Unit</lat>-a i pružaoca usluga u zračnoj plovidbi u procesu dobijanja certifikata za pružanje usluga u zračnoj plovidbi, mijenjanja, suspenzije ili stavljanja van snage certifikata za pružanje usluga u zračnoj plovidbi i provjere da li certificirani pružaoci usluga u zračnoj plovidbi i dalje ispunjavaju uslove za pružanje usluga.

za pružanje usluga zračne plovidbe ("Službeni glasnik BiH", broj: 5/11), člana 7. stav (7) Dodatka <lat>I</lat> Pravilnika o pružanju usluga zračne navigacije u Jedinstvenom europskom nebu ("Službeni glasnik BiH", broj: 45/10) i člana 9. Dodataka <lat>I</lat> Pravilnika kojim se uspostavlja okvir za stvaranje Jedinstvenog europskog neba ("Službeni glasnik BiH", broj 45/10) odgovarajuće mjere, što može da uključi i suspenziju ili stavljanje van snage ...

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 14 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

KADA ASIGNANT I ASIGNAT ZAKLjUČE SUKCESIVNO DVA UGOVORA O ASIGNACIJI SA ISTORODNIM OBAVEZAMA, I KADA KASNIJE ZAKLjUČENIM UGOVOROM NE STAVE VAN SNAGE RANIJE ZAKLjUČENI UGOVOR O ASIGNACIJI NITI POSTOJI IZJAVA TUŽENOG-ASIGNATA O URAČUNAVANjU ISPUNjENjA, IMA SE PRIMIJENITI ODREDBA ČLANA 312. STAV 2. ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA KOJOM JE PROPISANO DA KAD NEMA DUŽNIKOVE IZJAVE O URAČUNAVANjU, OBAVEZE SE NAMIRUJU REDOM KAKO JE KOJA DOSPJELA ZA ISPUNjENjE (čl. 312. st. 2. i čl. 1020. ZOO).

...

KADA KUPAC, NAKON ZAKLjUČENjA UGOVORA O KUPOPRODAJI, PISMENOM IZJAVOM IZRAZI PRODAVCU VOLjU "DA SE UGOVOR STAVI VAN SNAGE ", A PRODAVAC NAKON TOGA PODNESE PROTIV NjEGA TUŽBU ZA PREDAJU U POSJED PREDMETA KUPOPRODAJE, IMA SE ZAKLjUČITI DA SE PRODAVAC NA TAJ NAČIN SAGLASIO SA KUPCEM I DA JE KUPOPRODAJNI UGOVOR RASKINUT NEFORMALNIM SPORAZUMOM.

...

U DIJELU KOJIM JE ODLUČENO O NAMIRENjU POTRAŽIVANjA, TAJ DIO RJEŠENjA O IZVRŠENjU NA OSNOVU VJERODOSTOJNE ISPRAVE IMA PRAVNI KARAKTER IZVRŠNE ISPRAVE I IZVRŠAVA SE KAO I SVAKA DRUGA, ZAKONOM PROPISANA IZVRŠNA ISPRAVA. ZATO JE PRVOSTEPENI SUD GRUBO POGRIJEŠIO KADA JE, U OVOJ FAZI IZVRŠNOG POSTUPKA, GDJE JE RJEŠENjE O IZVRŠENjU DONESENO NA OSNOVU VJERODOSTOJNE ISPRAVE POSTALO PRAVOSNAŽNO, USVOJIO PRIGOVOR IZVRŠENIKA I RJEŠENjE O IZVRŠENjU OPISANO U STAVU I IZREKE POBIJANOG RJEŠENjA STAVIO VAN SNAGE ...

...

UPRAVNI ODBOR FONDA JE STAVIO VAN SNAGE SVOJU RANIJU ODLUKU, KOJA JE BILA TEMPORALNOG KARAKTERA, ODNOSNO NjENO VAŽENjE JE BILO OGRANIČENO NA PERIOD OD NAJDUŽE ŠEST MJESECI. OVAKVIM NORMIRANjEM, PO OCJENI SUDA, DONOSILAC OSPORENE ODLUKE NIJE IZAŠAO IZ OKVIRA USTAVNIH I ZAKONSKIH OVLAŠĆENjA.

...

TUŽILAC IMA PRAVO DA MU SE U POSTUPKU REIZVRŠENjA VRATI ODUZETI POSJED STANA KADA JE ODLUKA NA OSNOVU KOJE JE IZVRŠENjE PROVEDENO STAVLjENA VAN SNAGE .

...

IZREKA PRESUDE JE NERAZUMLjIVA I POSTOJI BITNA POVREDA ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA IZ ČLANA 364. STAV 1. TAČKA 11. ZKP-a, KADA PRVOSTEPENI SUD U PRESUDI DONIJETOJ NAKON PONAVLjANjA KRIVIČNOG POSTUPKA U KORIST OPTUŽENOG NE ODLUČI O PRAVNOJ SUDBINI PRETHODNE PRESUDE, U SMISLU ČLANA 409. STAV 3. ZKP-a, TJ. PROPUSTI DA ODLUČI DA LI SE TA PRETHODNA PRESUDA STAVLjA VAN SNAGE (U CIJELOSTI ILI DJELIMIČNO) ILI SE OSTAVLjA NA SNAZI .

...

Brisovnim zahtjevom (brisovna tužba) koja daju pravila zemljišno-knjižnog prava ostvaruje se vlasnikov negatorijski zahtjev pod uslovom da je vlasnikovo pravo povrijeeno nevaljalim upisom u zemljišnoj knjizi. Kako je upis drugotužene u zemljišnoj knjizi izvršen na osnovu navedenog rješenja akta upravne vlasti koje nije poništeno ili na drugi način stavljeno van snage , slijedi da je upis istinit i valjan. Kod takvog stanja stvari kada tužiteljevo pravo nije povrijeeno neistinitim i nevaljalim upisom drugotužene,

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 7 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Tužba povjerioca za stavljanje van snage zaključenog prinudnog poravnanja

...

Predlaže se sudu da stavi van pravne snage pobijano rješenje, i ukine provedene radnje, te da se spis dostavi parničnom odjeljenju toga suda.

Međutim, poravnanje na osnovu koga je određeno izvršenje je, po tužbi dužnika, pravnosnažnom presudom , br. od . godine, stavljeno van snage .

...

1. Stavlja se van snage odobreno prinudno poravnanje izmjeđu iz i njegovih povjerilaca koji je otvoren rješenjem Trgovinskog suda u , St. od . godine.

Dužnikov povjerilac iz podnio je dana ___ godine prijedlog da se stavi van snage zaključeno prinudno poravnanje sa sljedećim argumentima:

...

Predmet: TUŽBA POVJERIOCA ZA STAVLjANjE VAN SNAGE ZAKLjUČENOG PRINUDNOG PORAVNANjA

Usvaja se tužbeni zahtjev tužioca preduzeća iz i stavlja se van snage prinudno poravnanje odobreno rješenjem br. od zaključeno izmjeđu iz i njegovih povjerilaca.