Traženo: zloupotreba službenog položaja

Ukupno nađeno: 106 primera


U dokumentima tipa propisi od ukupno 43 pronadjena primera ovde je prikazano 15 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Krivični zakonik (RS)

Zloupotreba službenog položaja

Zakon o tržištu kapitala (RS)

Član Komisije, zaposleni ili lice angažovano od strane Komisije ne može biti lično odgovoran za bilo koju radnju ili propust koji se dogodi u toku vršenja službene dužnosti u skladu sa nadležnostima koje Komisija ima po ovom zakonu, zakonima iz člana 4. ovog zakona i aktima Komisije, izuzev ako se radi o zloj nameri i namernoj zloupotrebi položaja.

Zakonik o krivičnom postupku (RS)

(5) U krivična dela korupcije iz stava 1. ovog člana i ako nisu rezultat delovanja organizovane kriminalne grupe, spadaju krivična dela: zloupotreba službenog položaja (član 359. Krivičnog zakonika), trgovina uticajem (član 366. Krivičnog zakonika), primanje mita (član 367. Krivičnog zakonika) i davanje mita (član 368. Krivičnog zakonika).

Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije (RS)

- "korupcija" je odnos koji se zasniva zloupotrebom službenog, odnosno društvenog položaja ili uticaja, u javnom ili privatnom sektoru, u cilju sticanja lične koristi ili koristi za drugoga;

Zakon o poštanskim uslugama (RS)

Za članove Saveta ne mogu se birati lica koja su osuđivana na kaznu zatvora za krivično delo zloupotrebe službenog položaja, prevare, korupcije, krađe ili drugog krivičnog dela koje ih čini nedostojnim za obavljanje ovih funkcija, narodni poslanici, kao ni poslanici u skupštini autonomne pokrajine, odbornici, druga izabrana i postavljena lica, niti funkcioneri u organima političkih stranaka i drugih političkih organizacija ili lica koja steknu direktni ili indirektni udeo u vlasništvu kod operatora

2) ako bude pravosnažno osuđen na kaznu zatvora za krivično delo zloupotrebe službenog položaja, prevare, korupcije, krađe ili drugog krivičnog dela koje ga čini nedostojnim za obavljanje funkcije;

Krivični zakonik (RS)

(2) Ako delo iz stava 1. ovog člana učini službeno lice zloupotrebom svog položaja ili ovlašćenja, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

(2) Ako je delo iz stava 1. ovog člana učinilo službeno ili odgovorno lice zloupotrebom položaja ili ovlašćenja, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine.

(2) Ko zloupotrebom svog službenog položaja ili ovlašćenja dozvoli ili omogući da se u Srbiju unesu materije ili otpatci iz stava 1. ovog člana, ili omogući da se takve materije ili otpatci prevoze, prerađuju, odlažu, sakupljaju ili skladište, kazniće se zatvorom od jedne do osam godina i novčanom kaznom.

(3) Ako je delo iz stava 2. ovog člana učinjeno od strane grupe, zloupotrebom službenog položaja, ili na način kojim se ugrožava život ili zdravlje lica čiji se nedozvoljeni prelaz granice Srbije, boravak ili tranzit omogućava ili je krijumčaren veći broj lica, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do deset godina.

Zakon o uređenju sudova (RS)

mržnje i netrpeljivosti; povreda teritorijalnog suvereniteta; udruživanje radi protivustavne delatnosti; organizovanje i podsticanje na izvršenje genocida i ratnih zločina; povreda ugleda Republike Srbije; povreda ugleda strane države ili međunarodne organizacije; pranje novca; odavanje službene tajne; kršenje zakona od strane sudije, javnog tužioca i njegovog zamenika; ugrožavanje bezbednosti vazdušnog saobraćaja; ubistvo na mah; silovanje; obljuba nad nemoćnim licem; obljuba zloupotrebom položaja...

Zakon o tajnosti podataka (RS)

Tajnim podatkom ne smatra se podatak koji je označen kao tajna radi prikrivanja krivičnog dela, prekoračenja ovlašćenja ili zloupotrebe službenog položaja ili drugog nezakonitog akta ili postupanja organa javne vlasti.

Zakon o Vojsci Srbije (RS)

12) zloupotreba službenog položaja ili prekoračenje službenog ovlašćenja;

Zakon o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji (RS)

3) otkriva, istražuje i dokumentuje krivična dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije, krivična dela protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, krivična dela organizovanog kriminala, krivično delo pranje novca, kao i krivična dela korupcije (zloupotreba službenog položaja, trgovina uticajem, primanje mita i davanje mita) i ako nisu rezultat delovanja organizovane kriminalne grupe, unutar Ministarstva odbrane i Vojske Srbije;

Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i drugih posebno teških krivičnih dela (RS)

4) krivično delo zloupotreba službenog položaja (član 359. stav 3. Krivičnog zakonika), kada vrednost pribavljene imovinske koristi prelazi iznos od 200.000.000 dinara,

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 60 pronadjenih primera ovde je prikazano 12 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i drugih posebno teških krivičnih dela (RS)

Pravilno je prvostepeni sud zaključio da je dalje zadržavanje okrivljenog u pritvoru opravdano iz razloga predviđenog u čl. 142. st. 1. tač. 5. ZKP, imajući u vidu da je okrivljenom stavljeno na teret izvršenje krivičnog dela zloupotreba službenog položaja iz čl. 359. st. 3. u vezi st. 1. KZ za koje je propisana kazna zatvora preko 10 godina.

Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i drugih posebno teških krivičnih dela (RS)

Presudom drugostepenog suda, preinačena je presuda prvostepenog suda kojom je okrivljeni oglašen krivim zbog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja iz čl. 359. st. 3. u vezi st. 1. KZ i dva krivična dela falsifikovanje službene isprave iz čl. 357. st. 3. u vezi st. 1. i 2. KZ, u pogledu pravne ocene krivičnog dela, tako da se okrivljeni za opisane radnje u izreci prvostepene presude, oglašava krivim zbog produženog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja iz čl. 359. st. 3. u

Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i drugih posebno teških krivičnih dela (RS)

Izvršilac krivičnog dela zloupotreba službenog položaja može biti samo službeno ili odgovorno lice.

Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i drugih posebno teških krivičnih dela (RS)

Korist kod krivičnog dela zloupotreba službenog položaja, može biti pribavljena drugom fizičkom licu i ogledati se u tome što mašinovođa voza naručiocu prevoza robe ne naplati troškove prevoza.

Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i drugih posebno teških krivičnih dela (RS)

Ne može se prihvatiti pravni stav prvostepenog suda iznet u ožalbenom rešenju kojim se osumnjičenima ukida pritvor, a koji je bio određen po čl. 142 st.2 t.5 ZKP, jer iz zahteva za sprovođenje istrage ne proizilazi osnovana sumnja izvršenja krivičnog dela zloupotreba službenog položaja iz čl. 359 st.3 u vezi st.1 KZ, već krivično delo zloupotreba ovlašćenja u privredi iz čl. 238 st.1 KZ za koje je predviđena kazna zatvora do osam godina.

3Kž.I.2313/07-a (RS)

Ne radi se o krivičnom delu zloupotrebe službenog položaja u produženom trajanju ako prilikom izvršenja krivičnog dela ima više odvojenih radnji izvršenja, već je bitan i merodavan ukupan iznos imovinske koristi pribavljene svim radnjama učinioca, bez obzira na najveći pojedinačni iznos pribavljene imovinske koristi, jer se ti iznosi sabiraju i radi se o jednom krivičnom delu, a ne o produženom krivičnom delu.

3Kž.I.2313/07-a (RS)

Poslovođa stočarstva u DP ... ima status odgovornog lica. Preduzetim radnjama u vidu uzimanja od oštećenog šest svinja za uslužni tov, koje potom proda za gotov novac koji zadrži za sebe, ostvareni su elementi krivičnog dela - zloupotreba službenog položaja iz čl. 242. st. 4. u vezi st. 1. KZRS.

3Kž.I.2313/07-a (RS)

Postojanje namere da se drugom pribavi kakva korist u smislu krivičnog dela zloupotreba službenog položaja, ne zavisi od okolnosti da li učinilac dela poznaje lice kome izvršenjem dela pribavlja korist.

3Rev.II.1720/07 (RS)

Pravilna je odluka drugostepenog suda kojom se potvrđuje rešenje o prestanku radnog odnosa zaposlenom u državnom organu, jer je u svom radu zloupotrebio službeni položaj i prekoračio svoja ovlašćenja koja su predviđena članom 59. Zakona o radu u državnom organima.

3Rev.II.1720/07 (RS)

Ako je radnjama okrivljene pribavljena korist vlasniku preduzeća u navedenom utvrđenom iznosu onda taj iznos mora biti utvrđen dokazima, a što bi predstavljalo posledicu učinjenog propusta okrivljene kao službenog lica, a da bi bila oglašena krivom zbog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja iz čl. 359 st.1 KZ.

3Rev.II.1720/07 (RS)

Okrivljeni kao pomoćnik komandira za saobraćaj je izvršio krivično delo zloupotreba službenog položaja iz čl. 242 st.1 kz ne vršenjem svojih službenih dužnosti tako što nije podneo krivičnu prijavu protiv ... zbog učinjenog krivičnog dela nadležnom tužiocu i nije podneo prekršajnu prijavu organu za prekršaje protiv ... zbog učinjenog prekršaja.

3Rev.II.1720/07 (RS)

U situaciji kada je okrivljeni oglašen krivim zbog dva krivična dela zloupotreba službenog položaja iz čl. 242 st.4 u vezi st.1 KZRS, uvažavanjem žalbe branioca okrivljenog ima mesta preinačenju prvostepene presude i oglašavanje okrivljenog krivim zbog produženog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja iz čl. 359 st.4 u vezi st.1, u vezi čl. 61 KZ.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 3 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

3Rev.II.1720/07 (RS)

Protiv zaposlene u centru za socijalni rad dostavljena je peticija grupe građana da je ista zloupotrebila službeni položaj, tako što je u predizbornoj kampanji na terenu korisnicima pretila da će ostati bez prava na materijalno obezbeđenje porodice ako za nju ne glasaju. Šta da preduzme direktor centra za socijalni rad?

3Rev.II.1720/07 (RS)

Protiv zaposlene u centru za socijalni rad dostavljena je direktoru peticija potpisana od strane 12 građana, u kojoj se navodi da je ista zloupotrebila službeni položaj, tako što je korisnicima davanja pretila da će ostati bez prava na materijalno obezbeđenje porodice ako za nju ne glasaju na lokalnim izborima. Kako da postupi direktor CSR?