Traženo: zastarelost izvršenja

Ukupno nađeno: 230 primera


U dokumentima tipa propisi od ukupno 162 pronadjena primera ovde je prikazano 16 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o advokaturi (RS)

Zastarelost izvršenja disciplinske mere

Krivični zakonik (RS)

Zastarelost izvršenja kazne

Zastarelost izvršenja sporedne kazne i mere bezbednosti

Tok i prekid zastarelosti izvršenja kazne i mera bezbednosti

Zakon o prekršajima (RS)

Zastarelost izvršenja kazne i zaštitne mere

Zakon o odgovornosti pravnih lica za krivična dela (RS)

Zastarelost izvršenja kazne i mere bezbednosti

Zakon o advokaturi (RS)

Zastarelost izvršenja disciplinske mere nastupa po proteku jedne godine od dana konačnosti odluke kojom je mera izrečena.

Zastarelost se prekida svakom radnjom koja se preduzima radi izvršenja disciplinske mere.

Zakon o izvršenju krivičnih sankcija (RS)

U postupku upućivanja osuđenog na izdržavanje kazne zatvora sud sarađuje sa Upravom. Pri određivanju dana javljanja osuđenog radi izdržavanja kazne zatvora, sud je dužan da zatraži izveštaj Uprave o broju raspoloživih mesta u zavodima i da vodi računa o prioritetu izvršenja, s obzirom na prirodu krivičnog dela, izrečenu kaznu i rok zastarelosti izvršenja kazne.

Pravilnik o stručnim ispitima zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova (RS)

Osnovna načela prekršajnog postupka; vrste prekršajnih kazni; organi ovlašćeni za propisivanje prekršaja i prekršajnih kazni; zaštitne mere, vrste, organi ovlašćeni za propisivanje; odgovornost i kažnjavanje za prekršaj; odmeravanje kazne; zamena novčane kazne; odgovornost i kažnjavanje maloletnika; zastarelost za pokretanje prekršajnog postupka i izvršenje prekršajnih kazni i zaštitnih mera; organi nadležni za vođenje prekršajnog postupka; pojam

Zakon o komorama zdravstvenih radnika (RS)

Zastarelost izvršenja mere iz člana 43. tač. 1) do 4) ovog zakona nastupa po isteku šest meseci od dana pravnosnažnosti odluke o izrečenoj meri.

Zastarelost se prekida svakom radnjom koja se preduzima radi pokretanja postupka pred sudom časti ili izvršenja mere.

Posle svakog prekida rok zastarelosti počinje ponovo da teče, s tim da zastarelost nastaje u svakom slučaju kada protekne dva puta onoliko vremena koliko je po ovom zakonu potrebno za zastarelost pokretanja postupka, odnosno izvršenja izrečene mere.

Zakonik o krivičnom postupku (RS)

4) da po domaćem zakonu nije nastupila zastarelost krivičnog gonjenja ili zastarelost izvršenja kazne ili da krivično delo nije obuhvaćeno amnestijom;

Organ koji je naredio izdavanje poternice ili objave dužan je da je odmah povuče kad se pronađe traženo lice ili predmet, ili kad nastupi zastarelost krivičnog gonjenja ili izvršenja kazne ili drugi razlozi zbog kojih poternica ili objava nije više potrebna.

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (RS)

Pravo na utvrđivanje, naplatu, povraćaj, refakciju kao i namirenje dospelih obaveza po drugom osnovu putem preknjižavanja poreza, uvek zastareva u roku od deset godina od isteka godine u kojoj je porez trebalo utvrditi ili naplatiti, odnosno u kojoj je izvršena preplata.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 67 pronadjenih primera ovde je prikazano 13 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (RS)

Donošenje u izvršnom postupku rešenja o izvršenju protiv lica osuđenog u krivičnom postupku radi prinudne naplate novčane kazne na koju je osuđen u krivičnom postupku nije radnja koja prekida tok zastarelosti izvršenja novčane kazne.

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (RS)

Ukoliko dan i mesec izvršenja krivičnog dela nije moguće utvrditi, već je u izreci presude navedena samo godina izvršenja, kao datum izvršenja se smatra onaj datum koji je za okrivljenog najpovoljniji, a to je 1. januar i od tog datuma počinje teći zakonski rok za zastarelost krivičnog gonjenja.

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (RS)

Privilegovani rok za isticanje zahteva za naknadu štete, nastale izvršenjem krivičnog dela odgovara zakonskom roku za zastarelost krivičnog gonjenja, koji se može produžavati u slučaju prekida ili zastoja krivičnog gonjenja, ali ne i po opštim pravilima obligacionog prava o prekidu i zastoju zastarevanja.

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (RS)

Dužnik nije dužan da izvrši svoju ugovornu obavezu ako je nastupila zastarelost iste, te poverilac ne može da raskine ugovor sa dužnikom zbog neizvršenja.

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (RS)

Potraživanje iz prinudnog poravnanja zastareva za deset godina, jer je rešenje o odobrenju prinudnog poravnanja sudska odluka i izvršna isprava, pa se primenjuje poseban, duži rok zastarelosti koji važi za potraživanja utvrđena pravnosnažnom sudskom odlukom, a prekid zastarevanja takvog potraživanja može biti izvršen izjavom statutarnog zastupnika dužnika o priznanju duga, odnosno potpisivanjem zapisnika o sravnjenju poslovnih knjiga.

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (RS)

Jednogodišnji rok zastarelosti potraživanja naknade za toplotnu energiju, primenjuje se samo ako je isporuka izvršena za potrebe domaćinstva, a ne i na potraživanje naknade za toplotnu energiju koja je izvršena za potrebe pravnog lica, za koja potraživanja se primenjuje trogodišnji rok zastarelosti potraživanja, kako je izričito propisano zakonom.

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (RS)

Nisu od uticaja preduzete radnje suda nakon nastupele apsolutne zastarelosti izvršenja kazne zatvora a shodno čl. 107 st.6 KZ.

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (RS)

Bez obzira na činjenicu što je tužilac kao poverilac u izvršnom postupku uredio predlog za izvršenje nakon isteka roka po nalogu suda, obzirom da predlog tada nije bio odbačen kao neuredan, to nije nastupila situacija predviđena članom 389. Zakona o obligacionim odnosima, te se stoga rok zastarelosti računa od dana podnošenja predloga za izvršenje.

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (RS)

Ugovor kojim je uspostavljen trajni ugovorni odnos i koji predstavlja osnov dugoročnog izvršavanja ugovornih obaveza, može se raskinuti onda kada se steknu uslovi za to neizvršenjem obaveza ugovorne strane. Pravo na raskid ne zastareva, nije vezano za rok, već za ispunjenje zakonskog razloga za raskid koji može nastupiti dok god je ugovor na snazi.

3Kž.II.939/08 (RS)

Apsolutna zastarelost može nastupiti i u toku izvršenja kazne zatvora i u tom slučaju obustaviće se započeto izvršenje kazne.

3Kž.I.485/08 (RS)

Radnja izvršenja krivičnog dela nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija određena je kao trajna, pa zastarelost krivičnog gonjenja počinje da teče od dana prestanka radnje.

3Kž.I.485/08 (RS)

Krivično delo neovlašćeno iskorišćavanje autorskog dela ili predmeta srodnog prava iz čl. 199 st.1 KZ a prema svojim radnjama izvršenja je trajno krivično delo, pa se zastarelost računa od prestanka protivpravnog stanja.

3Kž.I.485/08 (RS)

Nastupanje zastarelosti izvršenja kazne ne predstavlja novu činjenicu koja sama po sebi ili u vezi sa ranijim dokazima može da dovede do oslobađanja okrivljenog koji je bio osuđen ili do njegove osude po blažem zakonu.

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Prigovor protiv rešenja o izvršenju (RS)

Obzirom da je potraživanje poverioca protiv dužnika zastarelo, jer je poverilac tražio izvršenje posle više od 30 dana od dana izvršnosti sudske odluke, stekli su se uslovi za podnošenje prigovora na rešenje o izvršenju, na osnovu čl 50. tač. 10. Zakona o izvršnom postupku ("Sl. glasnik RS" broj 125/04).