Traženo: zakonski godišnji odmor

Ukupno nađeno: 164 primera


U dokumentima tipa propisi od ukupno 146 pronadjenih primera ovde je prikazano 12 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Poseban kolektivni ugovor za policijske službenike (RS)

Dužina godišnjeg odmora zaposlenog utvrđuje se tako što se zakonski minimum od 20 radnih dana uvećava prema sledećim kriterijumima:

Ako krivicom poslodavca zaposleni ne koristi godišnji odmor, ima pravo na naknadu štete u visini 100% plate koju bi zaposleni ostvario u mesecu koji prethodi mesecu u kojem je poslodavac uskratio pravo na korišćenje godišnjeg odmora za kalendarsku godinu ili u visini 100% plate koju ostvari za mesec u kome se, saglasno zakonu, najkasnije može koristiti godišnji odmor.

Poseban kolektivni ugovor za delatnosti poljoprivrede, prehrambene, duvanske industrije i vodoprivrede Srbije (RS)

Zaposlenom se dužina godišnjeg odmora utvrđuje tako što se zakonski minimum od 20 radnih dana uvećava:

Zaposleni ima pravo na regres za korišćenje godišnjeg odmora, ako ima pravo na godišnji odmor u trajanju od najmanje 20 radnih dana, najmanje u visini minimalne zarade (za 174 časa), utvrđene u skladu sa Zakonom, uvećane za pripadajuće poreze i doprinose.

Kolektivni ugovor za Javno preduzeće PTT saobraćaja "Srbija" (RS)

Dužina godišnjeg odmora zaposlenog utvrđuje se tako, što se zakonski minimum uvećava po sledećim osnovama:

Poseban kolektivni ugovor za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala Srbije (RS)

Dužina godišnjeg odmora utvrđuje se tako što se zakonski minimum od 20 radnih dana uvećava po osnovu kriterijuma utvrđenih Zakonom (doprinos na radu, uslovi rada, radno iskustvo, stručna sprema), kao i Opštim kolektivnim ugovorom (po osnovu rada noću, rada subotom i nedeljom, invalidnosti, statusa samohranog roditelja).

Poslodavac je obavezan da zaposlenom utvrdi broj dana godišnjeg odmora primenom svih kriterijuma utvrđenih Zakonom, Opštim kolektivnim ugovorom, ovim kolektivnim ugovorom i opštim aktom kod poslodavca.

Dužina godišnjeg odmora utvrđuje se tako što se zakonski minimum od 20 radnih dana uvećava najmanje za po jedan dan po kriterijumima koji su utvrđeni Zakonom o radu i Opštim kolektivnim ugovorom. Ovako utvrđen godišnji odmor ne može trajati duže od 25 radnih dana, sem ukoliko to nije utvrđeno opštim aktom poslodavca.

Pravilnik o tretmanu, programu postupanja, razvrstavanju i naknadnom razvrstavanju osuđenih lica (RS)

za posete; pravo na prijem poseta u posebnim prostorijama, bez prisustva ostalih osuđenih i pravo na pogodniji smeštaj) i posebna prava izvan okvira zavoda (pravo na prijem poseta izvan zavoda; pravo na slobodan izlazak u grad; pravo na posetu porodici i srodnicima o vikendu i praznicima; pravo na nagradno odsustvo iz zavoda do sedam dana u toku godine; pravo na vanredno odsustvo iz zavoda do sedam dana i pravo na korišćenje godišnjeg odmora izvan zavoda), u skladu sa Zakonom...

Pravilnik o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika (RS)

Godišnji odmor je određen zakonom i specijalizant ga može koristiti u dogovoru sa glavnim i neposrednim mentorom.

Specijalizacija maksilofacijalne hirurgije traje 5 godina (uz mogućnost produžavanja u slučaju nedovoljnog uspeha kanditata, a na predlog mentora) za koje vreme će se obaviti kompletan program sticanja znanja i veština u kvalitetu i obimu koji odgovaraju evropskim standardima. Pet godina specijalizacije podrazumeva se 60 meseci, u to su uključeni i godišnji odmori lekara na specijalizaciji u skladu sa zakonom. Specijalizacija podrazumeva celodnevni angažman i ne može se obavljati uz

Lekaru na specijalizaciji pripada godišnji odmor čiji su dužina i način korišćenja regulisani zakonom. Vreme korišćenja godišnjeg odmora određuje specijalizant u dogovoru sa mentorom kod koga obavlja specijalistički staž.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika (RS)

Prvostepeni sud je nepravilno primenio materijalno pravo kada je odbio tužbeni zahtev tužioca za raskid ugovora o doživognom izdržavanju shodno čl. 202. Zakona o nasleđivanju. Sud je našao da je tuženik kao davalac izdržavanja ispunjavao ugovorne obaveze za izdržavanje pravnog prethodnika tužilaca kao primaoca izdržavanja, tako što je iz Francuske slao novac, a u vreme godišnjeg odmora dolazio u selo, donosio namirnice i garderobu za potrebe primaoca.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 10 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika (RS)

Da li se u pogledu korišćenja godišnjeg odmora primenjuje Konvencija MOR-a broj 132 ili Zakon o radu?

Pravilnik o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika (RS)

Pojedinačnim kolektivnim ugovorom zdravstvene ustanove predviđen je maksimum trajanja godišnjeg odmora, te je uvećanjem zakonskog minimuma, od 20 radnih dana, za skoro sve zaposlene utvrđena ista dužina godišnjeg odmora, tj. maksimum od 25 radnih dana. Da li je to u skladu sa Zakonom o radu?

Pravilnik o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika (RS)

Pojedinačnim kolektivnim ugovorom propisana je obaveza isplate regresa za godišnji odmor. Da li je poslodavac u obavezi da isplatu zaposlenima regres za godišnji odmor za 2005. godinu, s obzirom da će se odredba člana 118. tačka 6)Zakona o radu primenjivati tek od 01.01.2006. godine?

Pravilnik o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika (RS)

Koji zakon će se primenjivati na zaposlene u pokrajinskim organima uprave u pogledu utvrđivanja minimuma i dužine trajanja godišnjeg odmora?

Pravilnik o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika (RS)

Zakon ne predviđa mogućnost korišćenja godišnjeg odmora u više od dva dela

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-665/2010-04 (_)

Primena poreske stope PDV kod prometa usluga smeštaja lica u planinarskim domovima

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 430-03-00327/2009-04 (_)

a) Poreski tretman prenosa prava korišćenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini koji izvrši Republika Srbija, odnosno jedinica lokalne samouprave

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-00984/2008-04 (_)

tih objekata kada su u pitanju objekti čija je izgradnja započeta do 31. decembra 2004. godine, a nastavljena od 1. januara 2005. godine, kao i poreski tretman primljenog avansa b) Pravo na refundaciju PDV kupcu prvog stana, odnosno oslobođenje od plaćanja poreza na prenos prava svojine na stanu pri kupovini prvog stana, u slučaju prodaje stana kao ekonomski deljive celine u okviru objekta čija je izgradnja započeta do 31. decembra 2004. godine...Godine...

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-00984/2008-04 (_) SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-00984/2008-04 (_)

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 3 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Rešenje o odsustvu sa rada (RS)

2. Dužina godišnjeg odmora iz tačke 1 ovog rešenja utvrđena je tako što se zakonski minimum od 18 radnih dana uvećava i to:

Tužba radi naknade štete zbog neosnovanog lišenja slobode (RS)

- na ime materijalne štete zbog izgubljene zarade i regresa za godišnji odmor za period od , što ukupno iznosi dinara sa zakonskom zateznom kamatom počev od godine, kao dana lišenja slobode, do isplate;

Ugovor o radu van radnog odnosa (RS)

Zaposleni ima, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom, pravo na godišnji odmor u trajanju od radnih dana.

U dokumentima tipa aktuelne informacije od ukupno 4 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Ugovor o radu van radnog odnosa (RS) Ugovor o radu van radnog odnosa (RS) Ugovor o radu van radnog odnosa (RS)