Traženo: isplata otpremnine

Ukupno nađeno: 226 primera


U dokumentima tipa propisi od ukupno 174 pronadjenih primera ovde je prikazano 11 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom (RS)

U prihode iz člana 4. Zakona ne uračunavaju se naknade troškova za dolazak i odlazak sa rada, naknade troškova za vreme provedeno na službenim putovanjima u zemlji i inostranstvu, otpremnine pri odlasku u penziju, solidarna pomoć, jubilarne nagrade, iznosi isplaćenih alimentacija i pomoći u slučaju smrti korisnika ili članova njegove porodice.

Poseban kolektivni ugovor za policijske službenike (RS)

Zaposleni ima pravo na otpremninu pri odlasku u penziju u visini 6 prosečnih plata, primljenih za poslednjih šest meseci, s tim što ona ne može biti niža od tri prosečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa za poslove statistike na dan isplate.

Poslodavac je dužan da zaposlenom za čijim radom je prestala potreba, pre prestanka radnog odnosa isplati otpremninu u visini tri prosečne plate za svaku godinu rada kod poslodavca.

Platom iz stava 1. ovog člana, smatra se prosečna plata zaposlenog ostvarena u tri prethodna meseca pre isplate otpremnine, ili prosečna plata u Ministarstvu unutrašnjih poslova, ako je to povoljnije za zaposlenog.

Poseban kolektivni ugovor za delatnosti poljoprivrede, prehrambene, duvanske industrije i vodoprivrede Srbije (RS)

Poslodavac je dužan da zaposlenom isplati otpremninu pri odlasku u penziju, najmanje u visini tri prosečne zarade zaposlenog u momentu isplate, s tim da tako isplaćena otpremnina ne može biti niža od tri prosečne zarade po zaposlenom kod poslodavca u momentu isplate, odnosno tri prosečne zarade po zaposlenom isplaćene u Republici prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, ako je to za zaposlenog povoljnije.

Poslodavac je dužan da zaposlenom za čijim radom je prestala potreba isplati otpremninu u iznosu koji ne može biti niži od jedne trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu, a koja ne može biti niža od 50 % prosečne zarade po zaposlenom u Republici, prema poslednjem objavljenom podatku nadležnog organa za poslove statistike, na dan isplate otpremnine, ako je to za zaposlenog povoljnije.

Otpremnina se isplaćuje danom prestanka radnog odnosa.

Odluka o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju (RS)

Jedinica lokalne samouprave koja ne izvrši racionalizaciju u skladu sa Programom racionalizacije, odnosno koja saglasno promenama unutrašnjeg uređenja utvrdi da je prestala potreba za radom određenog broja zaposlenih dužna je da zaposlenom za čijim radom prestaje potreba, odnosno koji ostaje neraspoređen isplati otpremninu primenom odredaba člana 50. Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika ("Službeni glasnik RS", broj 98/07 - prečišćen tekst) koja se, shodno

Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (RS)

Na računu 404 - Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih, iskazuju se dugoročna rezervisanja po osnovu beneficija, kao što su otpremnine prilikom odlaska u penziju, jubilarne nagrade i druge obaveze prema zaposlenima, koje se isplaćuju u skladu sa stečenim pravima u toku trajanja i nakon prestanka zaposlenja.

Kolektivni ugovor za Javno preduzeće PTT saobraćaja "Srbija" (RS)

Zaposleni ima pravo na otpremninu pri odlasku u penziju - u visini tri prosečne mesečne zarade, isplaćene kod poslodavca u mesecu pre isplate otpremnine.

Za slučaj otkaza ugovora o radu zbog tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena, poslodavac je dužan da zaposlenom isplati otpremninu pre prestanka radnog odnosa i to za:

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 28 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Kolektivni ugovor za Javno preduzeće PTT saobraćaja "Srbija" (RS)

Isplata otpremnine je uslov punovažnosti rešenja o otkazu ugovora o radu zaposlenom višku a zaposleni se ne može unapred odreći tog prava bez sprovođenja postupka utvrđivanja opravdanosti ovakvih promena od strane poslodavca.

Kolektivni ugovor za Javno preduzeće PTT saobraćaja "Srbija" (RS)

Uslov punovažnosti rešenja o otkazu ugovora o radu po osnovu tehnološkog viška je isplata otpremnine pre otkaza ugovora o radu, a odricanje od prava na otpremninu pre donošenja odluke o tehnološkim, ekonomskim ili organizacionim promenama zbog kojih je prestala potreba za radom zaposlenih kod poslodavca je bez uticaja na zakonitost rešenja o otkazu ugovora o radu.

Kolektivni ugovor za Javno preduzeće PTT saobraćaja "Srbija" (RS)

Tužbeni zahtev tužioca kao državnog službenika opštinskog suda, za isplatu naknade za topli obrok i regres za 2007. je neosnovan, jer ista nije regulisana Zakonom o državnim službenicima, Zakonom o platama državnih službenika i nameštenika i Uredbom o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika.

Kolektivni ugovor za Javno preduzeće PTT saobraćaja "Srbija" (RS)

Nalog za otpremu stvari preko granice obavezno sadrži i obavezu za otpremnika da sprovede potrebne carinske radnje i isplati carinske dažbine za račun nalogodavca.

Kolektivni ugovor za Javno preduzeće PTT saobraćaja "Srbija" (RS)

Poslodavac je dužan da zaposlenom zbog odlaska u penziju isplati otpremninu u iznosu od tri prosečne zarade isplaćene u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa za statistiku, a pri tom nije od uticaja ko je doneo rešenje o otpremnini, jer je shodno članu 119. Zakona o radu tu otpremninu dužan da isplati poslodavac.

Kolektivni ugovor za Javno preduzeće PTT saobraćaja "Srbija" (RS)

Kad više tužilaca traže isplatu otpremnine dozvoljenost revizije cijeni se prema vrijednosti zahtjeva svakog tužioca posebno.

Kolektivni ugovor za Javno preduzeće PTT saobraćaja "Srbija" (RS)

Razlozi penzionisanja, da li ce radi o invalidskoj ili starosnoj penziji, u odnosu na obavezu poslodavca da otpremninu isplati je bez značaja, dakle, nije relevantna okolnost osnov sticanja penzije, već da je pravo na penziju ostvareno.

3U.7171/07 (RS)

Ima pravo na priznavanje prava na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti zaposleni kome je radni odnos prestao zbog prestanka potrebe za njegovim radom uz isplatu otpremnine.

3U.7171/07 (RS)

Radnik kome je radni odnos prestao kao posledica pokretanja likvidacije nad pravnim licem - poslodavcem, iz razloga što je istom od strane nadležnih organa oduzeta dozvola za rad, nema pravo na otpremninu iako je isplata iste ugovorom o radu predviđena za slučaj prestanka radnog odnosa, jer radni odnos nije prestao voljom ugovornih strana.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 22 pronadjena primera ovde je prikazano 8 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

3U.7171/07 (RS)

Zbog stečaja banke posle 31. godine rada dobio sam otkaz 02.01.2002. godine, isplaćena mi je otpremnina, odmah sam se prijavio Nacionalnoj službi za zapošljavanje, gde sam bi prijavljen do 24.11.2005. godine, da bi 25.11.2005. godine zasnovao stalni radni odnos. Da li je u periodu kada sam se nalazio na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje morao da mi ide radni staž, odnosno da li postoji mogućnost da isti otkupim retroaktivno?

3U.7171/07 (RS)

Moj poslodavac je drugim zaposlenima isplaćivao otpremninu po osnovu tehnološkog viška. Meni je isplatio niži iznos, sa obrazloženjem da sam ostvarila pravo na penziju. Da li imam pravo da tražim razliku?

3U.7171/07 (RS)

Koje su moje obaveze kao poslodavca prema radniku koji je tehnološki višak i da li moram da mu isplatim otpremninu i u kom iznosu, s obzirom da ugovorom o radu nije utvrđena visina otpremnine?

3U.7171/07 (RS)

Prestao mi je radni odnos kao tehnološkom višku i isplaćena mi je otpremnina saglasno Zakonu o radu i Pojedinačnom kolektivnom ugovoru. Kod Nacionalne službe za zapošljavanje primao sam novčanu naknadu u trajanju od 12 meseci. Da li imam pravo na isplatu tri bruto zarade zbog odlaska u penziju?

3U.7171/07 (RS)

Da li je poslodavac bio u obavezi da zaposlenom, kome je prestao radni odnos 31.08.2003. godine zbog popunjavanja uslova za odlazak u starosnu penziju, isplati otpremninu, iako ista nije bila regulisana Pravilnikom o radu i Ugovorom o radu, a poslodavac nije potpisnik kolektivnog ugovora? Da li je poslodavac sada u obavezi da tome radniku, na njegov zahtev, isplati otpremninu po novom Zakonu o radu, i ako jeste, u kom iznosu?

3U.7171/07 (RS)

Kao tehnološki višak ostao sam neraspoređen i prestao mi je radni odnos 30.04.2005. godine, a od 01.05.2005. godine sam prijavljen kod Nacionalne službe za zapošljavanje, gde ostvarujem pravo na novčanu naknadu i pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstvenu zaštitu. Do sada mi nije isplaćena otpremnina, a 12.09.2005. godine uručen mi je Aneks - otkaza Ugovora o radu. Po kom propisu treba da mi se obračuna i isplati otpremnina?

3U.7171/07 (RS)

Odlazim u penziju krajem 2005. godine. Čuo sam da postoje različita rešenja po pitanju isplate otpremnine između novog Zakona o radu i Opšteg kolektivnog ugovora. Koji propis će se u mom slučaju primeniti?

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 2 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Rešenje o prestanku radnog odnosa (RS)

4. Zaposleni ima pravo na otpremninu u iznosu od dinara (visina otpremnine se određuje opštim aktom ili ugovorom o radu a najmanji iznos utvrđen je zakonom, u zavisnosti od godina provedenih u radnom odnosu), koja će se isplatiti najkasnije do godine.

S obzirom na to, a imajući u vidu da poslodavac nije mogao da zaposlenom obezbedi obavljanje drugih poslova, odnosno da ga osposobi za rad na drugim poslovima, odlučeno je da se zaposlenom otkaže ugovor o radu, s tim što je poslodavac saglasno zakonu u obavezi da zaposlenom isplati pripadajuću otpremninu.