Traženo: zakon o nasledjivanju

Ukupno nađeno: 282 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 109 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o potvrđivanju Evropske konvencije o zaštiti arheološkog nasleđa (revidirana) (mp)

Zakon o obnovi kulturno-istorijskog nasleđa i podsticanju razvoja Sremskih Karlovaca (RS)

Zakon o nasleđivanju (RS)

Zakon o rešavanju sukoba zakona i nadležnosti u statusnim, porodičnim i naslednim odnosima (SCG)

Zakon o nasleđivanju (SCG)

Zakon o legalizaciji objekata (RS)

dobara upisanih u Listu svetske kulturne baštine , odnosno radovi na samom kulturnom dobru od izuzetnog značaja ili dobru upisanom u Listu svetske kulturne baštine , izgrađen u zaštitnim zonama oko vojnih kompleksa i objekata infrastrukture posebne namene, odnosno izgrađen, rekonstruisan ili dograđen suprotno propisima o odbrani kojima su propisane posebne obaveze za izgradnju objekata, kao i drugih objekata izgrađenih u zaštitnim zonama u skladu sa odredbama posebnih zakona ...

Zakon o javnoj svojini (RS)

O davanju na korišćenje nepokretnosti oduzete u skladu sa članom 22. st. 7. i 9. ovog zakona , kao i nepokretnosti koju Republika Srbija stekne nasleđem , poklonom ili jednostranom izjavom volje, ili na drugi zakonom određen način, odlučuje Vlada, ako zakonom nije drukčije određeno.

O davanju na korišćenje nepokretnosti oduzete u skladu sa članom 22. stav 10. ovog zakona , kao i nepokretnosti koju autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave stekne nasleđem , poklonom ili jednostranom izjavom volje, ili na drugi zakonom određen način, odlučuje nadležni organ autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave.

Zakon o državnom premeru i katastru (RS)

(2) Na objektima i posebnim delovima objekata, osim promene na osnovu rešenja o nasleđivanju ili ugovora o doživotnom izdržavanju, dozvoliće se promena držaoca i na osnovu druge isprave za upis, shodnom primenom opštih uslova za upis iz člana 83. ovog zakona , pri čemu se upisanim prethodnikom smatra upisani držalac objekta ili posebnog dela objekta.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 124 pronadjena primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Pitanje: Ko odgovara za obaveze preduzetnika u slučaju njegove smrti ili gubitka poslovne sposobnosti, da li su to njegovi naslednici ili članovi porodičnog domaćinstva i da li oni imaju obavezu, u smislu čl. 91. Zakona o privrednim društvima, da nastave obavljanje delatnosti, a samim tim i da preuzmu obaveze?

...

Tužbom za utvrđenje ništavosti ugovora o deobi nepokretnosti do pravnosnažnosti rešenja o nasleđivanju moraju biti obuhvaćeni svi zakonski naslednici preminule ugovorne strane.

...

Na osnovu rešenja o nasleđivanju ne može se odobriti izvršenje protiv zakonskih naslednika ako pre toga nije izdejstvovana kondemnatorna odluka u odnosu na njihovog pravnog prethodnika.

...

Ostavinski sud je na osnovu odredbe člana 119. st. 1. i 2. Zakona o vanparničnom postupku dužan da stranku koja osporava proglašeno zaveštanje uputi na parnicu radi utvrđenja punovažnosti zaveštanja . Ostavinski sud ne može bez upućivanja na parnicu da raspravi ovo pitanje u smislu odredbe člana 119. stav 3. ZVP-a.

...

Prava zakonskih naslednika na nužni deo je pravo koje im pripada, kao zakonska pretpostavka. Zato je ostavinski sud shodno odredbi člana 119. st. 1. i 2. Zakona o vanparničnom postupku dužan da zaveštajnog naslednika uputi na parnicu radi dokazivanja da su zakonski naslednici namireni u svom nužnom naslednom delu.

...

Kao zakonski naslednici ostavioca mogu se pojaviti samo lica koja pripadaju krugu zakonskih naslednika predviđenih odredbom čl. 8. Zakona o nasleđivanju ("Službeni glasnik RS" broj 46/95). Lice koje ne pripada ovom krugu naslednika ne može biti nikada i ni pod kojim uslovima oglašeno kao zakonski naslednik ostavioca , pa samim tim ni snaja, sinovljeva supruga.

...

Na zahtev ranijeg sopstvenika, odnosno njegovog zakonskog naslednika , poništiće se pravnosnažno rešenje o izuzimanju gradskog građevinskog zemljišta iz njegovog poseda, ako korisnik gradskog građevinskog zemljišta isto ne privede nameni za koju je zemljište izuzeto u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu Zakona o planiranju i izgradnji.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 9 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

... naslednik prvog naslednog reda ostvaruje pravo na oslobođenje od poreza na nasleđe po osnovu pravosnažnog rešenja kojim ga je sud oglasio naslednikom prvog naslednog reda u odnosu na ostavioca , kao i na osnovu kog propisa poreski organ može da odbije primenu odredbe člana 21. stav 1. tačka 1) Zakona o porezima na imovinu kada naslednik prvog naslednog reda nasleđuje zaostavštinu ... o ... nasledstvu ... naslednik ... naslednog ...

...

Kada se ugovor o prenosu naslednog dela, čiji predmet su prava iz člana 23. Zakona o porezima na imovinu, zaključi kao teretan pravni posao, plaća se porez na prenos apsolutnih prava

PITANjA I ODGOVORI (_)

Kako je ureen poreski tretman hartija od vrednosti?

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2820/2009-04 (_)

Obaveza podnošenja evidencione prijave za PDV fizičkog lica - supruge preminulog fizičkog lica - obveznika PDV koji je obavljao delatnost investicione izgradnje građevinskih objekata, a koja stekne pravo svojine na delu zaostavštine -poslovne imovine, kao i pravo upravljanja i raspolaganja na drugom delu zaostavštine - poslovne imovine koji pripadne maloletnoj deci

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2263/2008-04 (_)

Pravo na refundaciju PDV kupcu prvog stana u slučaju kada je kupac prvog stana, kao nužni naslednik ostavioca - supružnika, čiju zaostavštinu je, između ostalog, činila i porodična stambena zgrada sagrađena za vreme trajanja bračne zajednice, ostvario pravo na novčanu nadoknadu po osnovu nužnog naslednog dela, kao i po osnovu zajedničkog sticanja u braku sa ostaviocem , zaključenjem sudskog poravnanja sa zaveštajnim naslednicima ostavioca

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 430-03-00327/2009-04 (_)

a) Poreski tretman prenosa prava korišćenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini koji izvrši Republika Srbija, odnosno jedinica lokalne samouprave

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 430-03-00327/2009-04 (_) SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 430-03-00327/2009-04 (_) SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 430-03-00327/2009-04 (_)

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 40 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Pošto je zakonski rok u kome se mora prijaviti postojanje usmenog zaveštanja 30 dana, a pošto je kao naslednik označen iz , ul. br. koji nije direktni naslednik , predlagači mole sud da u roku zakaže ročište na kome će dati izjavu o sadržini usmenog zaveštanja pok. .

...

Zbog svega toga, iz isključujem iz nasleđa celokupne imovine u smislu čl. 61 Zakona o nasleđivanju .

...

Budući da je u pitanju naknadno pronađena imovina, predlagač kao jedini zakonski naslednik , predlaže da ostavinski sud donese dopunsko rešenje o nasleđivanju kojim će nekretnina - u , na kat. parceli zkul KO dodeliti predlagaču na isti način kao imovina po ranije donetom rešenju o nasleđivanju .

...

4. OBAVEZUJU SE oglašeni zakonski naslednici , da plate sudsku paušalnu taksu, u iznosu od dinara, na tekući račun Opštinskog suda u , sa pozivom na broj , u roku od 15 dana, po pravnosnažnosti rešenja o nasleđivanju , a primerak uplatnice dostave sudu.

Nasledni učesnik, supruga ostavioca , istakla je tokom postupka zahtev za izdvajanje jedne polovine idealnog dela prava svojine na kući po osnovu bračne tekovine i tražila, shodno članu 1. stav 2. Zakona o nasleđivanju , da joj pripadnu pokretne stvari koje se nalaze u kući, a sve prema Zapisniku o popisu i proceni zaostavštine pokojnog biv. iz , koji je sačinilo Odeljenje za opštu upravu SO pod br., od rednog broja 1. do rednog broja dana godine.

Drugi nasledni učesnik, , ni osporava istaknut zahtev prvog naslenog učesnika, , te je sud shodno čl. 8, 9 i 212. Zakona o nasleđivanju i čl. 87, 115, 117, 118 i 122. Zakona o vanparničnom postupku, odlučio kao u izreci ovog rešenja.