hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: zakon o javnim nabavkama

Ukupno nađeno: 221 primer (stranica je generisana 26.02.2014)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 190 pronadjenih primera ovde je prikazano 11 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Zakon o preuzimanju obaveza zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama po osnovu nabavke lekova i medicinskog materijala i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije (RS)

Zakon o javnim nabavkama (RS)

Spisak međunarodnih organizacija čiji se posebni postupci javnih nabavki mogu primenjivati umesto odredaba zakona o javnim nabavkama (RS)

Pravilnik o sastavljanju liste zainteresovanih izvođača građevinskih radova u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama (RS)

Pravilnik o dokumentaciji i načinu uvoza lekova koji nemaju dozvolu za lek, odnosno medicinskih sredstava koja nisu upisana u registar medicinskih sredstava (RS)

2) radi učešća u postupku javne nabavke , odnosno centralizovane javne nabavke , a na osnovu oglasa o javnoj nabavci , u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne nabavke .

2) dokaz o objavljenom oglasu o javnoj nabavci , odnosno centralizovanoj javnoj nabavci u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne nabavke (npr. izvod sa portala Uprave za javne nabavke ) u slučaju iz člana 4. stav 2. tačka 2) ovog pravilnika;

Uredba o uslovima i načinu sprovođenja postupka javne nabavke od strane uprave za zajedničke poslove republičkih organa i utvrđivanju spiska predmeta javne nabavke (RS)

Kada su u budžetu Republike Srbije sredstva za centralizovanu javnu nabavku opredeljena na razdelu Uprave za zajedničke poslove, Uprava za zajedničke poslove vrši dodelu ugovora u otvorenom ili restriktivnom postupku, kao i u pregovaračkom postupku, ako su za to ispunjeni uslovi propisani članom 35. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Zakon ).

Pravilnik o uslovima, kriterijumima i merilima za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga i za utvrđivanje naknade za njihov rad (RS)

Republički fond sprovodi centralizovane javne nabavke za potrebe zdravstvenih ustanova u 2013. godini, sa kojima ima zaključen ugovor o pružanju zdravstvene zaštite, u skladu sa zakonom .

Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga (RS)

Republički fond sprovodi centralizovane javne nabavke za potrebe zdravstvenih ustanova sa kojima ima zaključen ugovor o pružanju zdravstvene zaštite, u skladu sa zakonom .

Zakon o budžetskom sistemu (RS)

... zakona , koje se odnose na zabranu zasnivanja radnog odnosa sa novim licima radi popunjavanja slobodnih, odnosno upražnjenih radnih mesta kod korisnika javnih sredstava do 31. decembra 2015. godine i odredbe člana 5. ovog zakona , ne odnose se na zaposlene u službama Narodne skupštine, Zaštitnika građana, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Državne revizorske institucije, Poverenika za informacije od javnog ... o ... javnih nabavki ...

Pravilnik o sadržini akta kojim se bliže uređuje postupak javne nabavke unutar naručioca (RS)

Internim aktom u skladu sa Zakonom naročito se uređuje način planiranja nabavki (kriterijumi, pravila i način određivanja predmeta javne nabavke i procenjene vrednosti, način ispitivanja i istraživanja tržišta), odgovornost za planiranje, ciljevi postupka javne nabavke , način izvršavanja obaveza iz postupka, način obezbeđivanja konkurencije, sprovođenje i kontrola javnih nabavki , način praćenja izvršenja ugovora o javnoj nabavci .

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 5 pronadjenih primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

... javne nabavke smatraju se: državni organi, organizacije, ustanove i drugi direktni ili indirektni korisnici budžetskih sredstva u smislu zakona kojim se uređuje budžetski sistem i budžet, kao i organizacija za obavezno socijalno osiguranje; javna preduzeća; pravno lice koje obavlja i delatnost od opšteg interesa, ukoliko je ispunjen neki od zakonom ... javne nabavke ... usluge ... Zakonu o javnim nabavkama ... usluga ... zakonom ...

...

Zakon o javnim nabavkama , ima dejstvo samo do trenutka zaključenja ugovora a od momenta zaključenja ugovora primenjuju se pravila obligacionog prava, što dalje znači da je o ništavosti ugovora jedino nadležan da odlučuje sud.

...

Postojanje dugogodišnjeg ugovornog odnosa sa davaocem usluga ne isključuje primenu zakona o javnim nabavkama niti ta činjenica može biti kriterijum za izbor ponuđača u postupku javne nabavke

...

Ništavosti postupka javne nabavke koja se okončava zaključenjem (dodelom) ugovora između naručioca i ponuđača prihvatljive ponude odlučuje Komisija iz čl. 128. Zakona , na osnovu zahteva ponuđača za zaštitu prava a o šteti podnosioca zahteva za zaštitu prava - ponuđača odlučuje nadležni sud

...

Zakonom se može propisati da pravo na učešće u postupku dodele ugovora o javnoj nabavci ima domaće ili strano pravno ili fizičko lice koje nije u roku od pet godina pre objavljivanja postupka javne nabavke pravosnažnom odlukom kažnjeno za krivično delo, privredni prestup ili prekršaj u vezi sa svojim poslovanjem, odnosno ako mu u tom roku nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti koja je predmet javne nabavke

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 21 pronadjenog primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Ustanove obrazovanja i vaspitanja, u koje odadaju i osnovne i srednje škole su naručioci javnih nabavki , u smislu Zakona o javnim nabavkama

...

Primena člana 7. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama

...

kupca koji nije subjekt Zakona o javnim nabavkama validna kao dokaz kvalifikovanosti za učešće u postupku javne nabavke i kao dokaz ispunjenja kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude "referentna lista" ponuđača po Zakonu o javnim nabavkama tj. da li je potvrda kupca koji nije subjekt Zakona o javnim nabavkama isto validna kao i potvrda kupaca subjekata javnih nabavki ? / b) Da li se referentna lista može koristiti kao kriterijum za vrednovanje ponude ...

...

Zakon o javnim nabavkama se ne primenjuje kada se radi o nabavkama radi realizacije međunarodnog sporazuma

...

Javne nabavke pravnog lica u kome osnivački ulog ima Republika Srbija, sprovodi se prema Zakonu o javnim nabavkama

...

Odredbe Zakona o javnim nabavkama ne odnose se na nabavke dobara koje naručilac nabavlja radi dalje prodaje ili pružanja usluga trećim licima, pod uslovom da naručilac nema isključiva ili posebna prava preprodaje ili iznajmljivanja tih dobara , odnosno pružanja usluga za koje će ta dobra koristiti

...

Procedure Zakona o javnim nabavkama ne primenjuju se kod nabavke dobara koja su predmet ugovora o poslovnotehničkoj saradnji, odnosno poslovnoj saradnji

...

Preduzeće registrovano za transportne usluge , održavanje i opravke motornih vozila, osnovna sredstava za pružanje tih usluga može da nabavlja bez primene Zakona o javnim nabavkama

...

Na postupke javnih nabavki za potrebe organa državne zajednice, koji su locirani na teritoriji Srbije, primenjuju se odredbe Zakona o javnim nabavkama

ogl3
ogl4

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 5 pronadjenih primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Na osnovu člana 124. stav 1. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", br. 39/02 i 43/03), direktor iz donosi

...

Na osnovu člana 74. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", br. 39/02 i 43/03), naručilac javne nabavke iz objavljuje

...

Na osnovu člana 25. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", br. 39/02 i 43/03), naručilac javne nabavke iz donosi

...

Na osnovu člana 139. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", br. 39/02 i 43/03), kao podnosilac zahteva za zaštitu prava u postupku Javne nabavke br. od godine, naručioca iz , za nabavku u postupku podnosim

hor003