Traženo: zakon o imovini Republike Srbije

Ukupno nađeno: 236 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 161 pronadjenog primera ovde je prikazano 12 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o preuzimanju imovine i obaveza određenih banaka radi očuvanja stabilnosti finansijskog sistema Republike Srbije (RS)

Zakon o potvrđivanju Protokola između Republike Srbije i Republike Grčke o izmeni Ugovora između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Grčke o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu (mp)

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Litvanije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu (mp)

Zakon o potvrđivanju ugovora između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Indije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu (RS)

Zakon o sredstvima u svojini Republike Srbije (RS)

Zakon o prodaji određenih nepokretnosti u državnoj svojini radi izmirenja obaveza Republike Srbije po osnovu devizne štednje građana i zajma za privredni razvoj u Republici Srbiji (RS)

Zakon o javnoj svojini (RS)

O pribavljanju stvari i raspolaganju stvarima u svojini Republike Srbije , pod uslovima propisanim zakonom , odlučuje Vlada, ako zakonom nije drugačije određeno.

... O pribavljanju i raspolaganju nepokretnostima u svojini Republike Srbije za potrebe državnih organa i organizacija, o prenosu prava javne svojine na nepokretnosti u svojini Republike Srbije na drugog nosioca prava javne svojine , kao i o pribavljanju i otuđenju prevoznih sredstava i opreme veće vrednosti za potrebe pomenutih organa i organizacija odlučuje Vlada, a o ostalim vidovima pribavljanja i raspolaganja pokretnim stvarima ... zakonom ...

O otuđenju nepokretnosti u svojini Republike Srbije na kojima postoji pravo korišćenja iz člana 18. ovog zakona , kao i o zasnivanju hipoteke na tim nepokretnostima odlučuje Vlada.

O pribavljanju nepokretnosti u svojinu Republike Srbije za potrebe nosioca prava korišćenja iz člana 18. ovog zakona čiji je osnivač Republika Srbija , odlučuje nadležni organ tog nosioca prava korišćenja, uz prethodnu saglasnost Direkcije.

Priprema akata za Vladu o pribavljanju i raspolaganju stvarima u svojini Republike Srbije u smislu člana 27. st. 2. i 4. ovog zakona u nadležnosti je Direkcije, ako posebnim propisom za to nije utvrđena nadležnost drugog organa.

Ugovore o pribavljanju i raspolaganju stvarima u svojini Republike Srbije iz člana 27. st. 2. i 4. ovog zakona , u slučajevima kada je akt o pribavljanju i raspolaganju donela Vlada, u ime Republike Srbije , zaključuje direktor Direkcije ili lice iz Direkcije koje on za to ovlasti, ako zakonom nije drukčije određeno.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 37 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Pitanja: Izvršni poverilac je u toku postupka izvršenja, koji je pokrenut u vreme važenja Zakona o izvršnom postupku, tražio sprovođenje izvršenja na nepokretnosti dužnika. Služba za katastar nepokretnosti izvršila je zabeležbu rešenja o izvršenju, na imovini na kojoj je izvršni dužnik upisan kao držalac. Nakon zabeležbe rešenja o izvršenju, nad dužnikom je otvoren i zaključen stečajni postupak i imovina rešenjem suda preneta na Republiku Srbiju .

...

Na osnovu ratifikovanih međunarodnih ugovora i konvencija, Republika Srbija je u obavezi da obezbedi zaštitu nosilaca prava u skladu sa propisanim minimalnim standardima, a stranim nosiocima prava obezbedi nacionalni tretman. Do početka primene Zakona o autorskom i srodnim pravima iz 2009. godine to je podrazumevalo da i strani nosioci srodnog prava, prava proizvođača fonograma, kao i domaći, svoja prava mogu ostvarivati i individualno i kolektivno.

...

Upotreba, u Zakonu o upravnim sporovima, latinske reči "jurisdikcija" kao stručnog i skraćenog izraza za slučajeve kada sud svojom odlukom sam rešava upravnu stvar , ne dovodi u pitanje službenu upotrebu srpskog jezika u Republici Srbiji utvrđenu odredbom člana 10. stav 1. Ustava RS.

...

sprovođenja zabrane raspolaganja, odnosno privremeno oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela kada je u pitanju imovina koja se nalazi van teritorije Republike Srbije , sprovodi se na način regulisan čl. 50 - 61. Zakonom o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, kao i Konvencijom Ujedinjenih Nacija protiv transnacionalnog organizovanog kriminala i Konvencijom Saveta Evrope o pranju, traženju, zapleni i oduzimanju prihoda stečenih kriminalom i o

...

Nepokretnost u vlasništvu zemljoradničke zadruge ne podleže posebnom režimu prometa nepokretnosti, koji je regulisan Zakonom o sredstvima u svojini Republike Srbije .

...

Nepotrebno je privremenom merom zabraniti Republici Srbiji da otuđi poljoprivredno zemljište, jer je promet poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini zabranjen odredbom člana 72. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

...

U skladu su sa Ustavom odredbe zakona kojima je propisan postupak prijavljivanja i evidentiranja imovine koja je na teritoriji Republike Srbije oduzeta bez naknade tržišne vrednosti ili pravične naknade, primenom propisa i akata o nacionalizaciji, agrarnoj reformi, konfiskaciji, sekvestraciji, eksproprijaciji i drugih propisa donetih i primenjivanih posle 9. marta 1945. godine.

...

... Republiku Srbiju jer predstavlja delatnost od opšteg društvenog interesa i saglasno tome, zakonodavac je ovlašćen da u skladu sa svojim ustavnim nadležnostima uredi prestanak radnog odnosa nastavnika na način koji je primeren značaju i specifičnostima ove delatnosti, na različit način od opštih uslova za prestanak radnog odnosa koji važe za zaposlene na koje se primenjuje Zakon o radu. Takvim zakonskim ... zakonom ...

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 38 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Da li se na prenos prava svojine fizičkom licu - državljaninu Republike Srbije koji je na privremenom radu u inostranstvu, koje kupuje prvi stan, može ostvariti pravo na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava primenom odredaba čl. 31a i 31b Zakona o porezima na imovinu ?

PITANjA I ODGOVORI (_)

Kako je ureen poreski tretman hartija od vrednosti?

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-866/2010-04 (_)

Pravo međunarodne organizacije na refakciju PDV plaćenog pri uvozu materijala za unapređenje obrazovanja u oblasti životne sredine

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-942/2010-04 (_)

Poreski tretman prometa polovnog putničkog motornog vozila koji vrši lice koje nije obveznik PDV - Fond univerziteta -Tempus, kao i mogućnost oslobađanja od plaćanja PDV nabavke drugog putničkog motornog vozila za potrebe Fonda univerziteta -Tempus

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-856/2010-04 (_)

Poreski tretman prometa dobara i usluga, odnosno uvoza dobara, koji se vrši u skladu sa ugovorom o kreditu, odnosno zajmu zaključenim između JP "Putevi Srbije " i Evropske investicione banke, u kojem se Republika Srbija pojavljuje kao garant

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-1357/2005-04 (_)

Oporezivanje knjiga koje Univerzitetska biblioteka dobija u međunarodnoj razmeni koja se vrši u skladu sa Sporazumom o uvozu predmeta prosvetnog, naučnog i kulturnog karaktera potpisanog u Lejk Saksesu 25.11.1952. Godine

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 335-00-388/2009-04 (_)

Ko se smatra obveznikom PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo?

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2831/2009-04 (_)

Pravo na refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana kupca stana koji u momentu overe ugovora o kupoprodaji na osnovu kojeg stiče stan nije bio punoletni državljanin Republike Srbije

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-414/2010-04 (_)

Poreski tretman prometa - isporuke opreme u inostranstvo, sa ugradnjom, koju na osnovu kupoprodajnog ugovora vrši obveznik PDV