hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: zakon o deviznom

Ukupno nađeno: 304 primera (stranica je generisana 18.02.2014)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 224 pronadjena primera ovde je prikazano 12 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Odluka o načinu i uslovima korišćenja finansijskih kredita iz inostranstva za namene iz člana 21. stav 2. Zakona o deviznom poslovanju (RS)

Zakon o deviznom poslovanju (RS)

Odluka o uslovima i načinu evidentiranja kreditnih poslova sa inostranstvom iz člana 4. stav 2. i člana 5. stav 3. zakona o deviznom poslovanju (RS)

Zakon o deviznom poslovanju (SCG)

Zakon o regulisanju javnog duga SRJ po ugovorima o deviznim depozitima građana oročenim kod Dafiment banke AD, Beograd, u likvidaciji i po deviznim sredstvima građana položenim kod Banke privatne privrede Crne Gore DD, Podgorica (SCG)

Odluka o načinu registrovanja, rokovima i obrascima za registrovanje i evidentiranje kreditnih poslova sa inostranstvom iz člana 9. stav 3. i člana 10. stav 3. Zakona o deviznom poslovanju (RS)

Zakon o regulisanju javnog duga SRJ po osnovu devizne štednje (RS)

Zakon o izmirenju obaveza po osnovu devizne štednje građana (SCG)

Zakon o prodaji određenih nepokretnosti u državnoj svojini radi izmirenja obaveza Republike Srbije po osnovu devizne štednje građana i zajma za privredni razvoj u Republici Srbiji (RS)

Zakon o zaduživanju u devizama Savezne Republike Jugoslavije u zemlji i inostranstvu (SCG)

Uredba o načinu i postupku prodaje akcija banaka koje su u vlasništvu Republike Srbije ili u vlasništvu banaka u stečaju i likvidaciji u kojima funkciju stečajnog i likvidacionog upravnika vrši Agencija za osiguranje depozita (RS)

člana 1. ove uredbe (u daljem tekstu: akcije) organizuje i prati Agencija za osiguranje depozita (u daljem tekstu: Agencija), u smislu člana 7. Zakona o regulisanju odnosa između Savezne Republike Jugoslavije i pravnih lica i banaka sa teritorije Savezne Republike Jugoslavije koji su prvobitni dužnici ili garanti prema poveriocima Pariskog i Londonskog kluba ("Službeni list SRJ", br. 36/02 i 7/03) i člana 18. Zakona o ... devizne ...

Odluka o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu (RS)

7) za plaćanje radi kupovine hartija od vrednosti u inostranstvu u skladu s članom 13. Zakona o deviznom poslovanju - na osnovu kopije ugovora zaključenog sa ovlašćenim učesnikom na organizovanom tržištu hartija od vrednosti u inostranstvu i izvoda propisa odnosne zemlje na osnovu kog je držanje deviza na računu kod banke u inostranstvu uslov za plaćanje tih hartija;

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 61 pronadjenog primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Prvostepena presuda ne sadrži bitnu povredu odredaba krivičnog postupka iz čl. 368. st. 1. tač. 10 ZKP-a, u slučaju kada se prvostepena presuda zasniva na iskazu svedoka - ovlašćenog kontrolora Narodne banke Srbije, koji svojim radnjama prilikom vršenja kontrole na terenu nije stvorio i konkretizovao kod okrivljenog odluku o izvršenju krivičnog dela iz čl. 57. st. 1. Zakona o deviznom poslovanju, već je okrivljeni bio spreman da ga izvrši.

...

Za postojanje krivičnog dela neovlašćena kupovina i prodaja stranog efektivnog novca iz člana 50. Zakona o deviznom poslovanju nije potrebno kumulativno prisustvo obe radnje - i kupovine i prodaje deviznih sredstava, odnosno da su iste izvršene više puta ili da se izvršilac bavi tim poslom i da pokazuje nameru za takvo postupanje.

...

Kada je radnja krivičnog dela određena trajnim glagolom, kao što je slučaj kod krivičnog dela iz člana 57. Zakona o deviznom poslovanju, smatra se da je delo učinjeno ako je radnja izvršena jednom ili više puta.

...

Tužilac, kome je u stečajnom postupku priznato prijavljeno devizno potraživanje pod odložnim uslovom, ima pravni interes da podnese tužbu za utvrđenje, shodno članu 188. stav 2. Zakona o parničnom postupku, kada je na to obavezan uputom stečajnog veća, imajući u vidu da od ishoda parnice zavisi da li su se stekli pravni uslovi za namirenje priznatog potraživanja.

...

Kada su parnične stranke ugovorile cenu preko devizne klauzule, s tim što su prepustile trećem licu - komisiji, da utvrdi vrednost svake dospele rate lizinga u dinarima, primenom devizne klauzule, u situaciji kada komisija nije formirana, shodno članu 465. Zakona o obligacionim odnosima, tačnost obračuna dospelih rata lizinga, kao i izvršenih plaćanja, proveriće se u sudskom postupku, jer je dogovorena cena odrediva, pošto u sebi sadrži deviznu klauzulu.

...

Kupovinom ili prodajom efektivnog stranog novca i čekova koji glase na stranu valutu u smislu krivičnog dela iz člana 57. Zakona o deviznom poslovanju, ne može se smatrati jednokratna prodaja manjih iznosa stranog novca.

...

... Zakonom o izmirenju obaveza po osnovu devizne štednje građana i Zakona o regulisanju odnosa SRJ i pravnih lica i banaka sa teritorije SRJ koji su prvobitni dužnici ili garanti prema poveriocima Pariskog i Londonskog kluba vrši se u skladu sa Uredbom o ... Zakona o ... o ...

...

POSTOJI POKUŠAJ KRIVIČNOG DELA IZ ČLANA 50. ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANjU U SLUČAJU KADA PRODAVAC DEVIZNOG NOVCA, OD KUPCA TAKVOG NOVCA PRIMI DINARSKU PROTIVVREDNOST TOG NOVCA, ALI MU DEVIZNI NOVAC NE PREDA POŠTO SE KUPAC LEGITIMISAO KAO SLUŽBENO LICE ORGANA UNUTRAŠNjIH POSLOVA.

...

Sudski postupak radi naplate potraživanja obuhvaćenih Zakonom o izmirenju obaveza po osnovu devizne štednje građana, započet pre stupanja na snagu ovog zakona (11.12.1998. godine), računajući pored izvršnog i postupak po vanrednim pravnim lekovima, obustaviće sud po službenoj dužnosti, neposredno primenjujući odredbe člana 22. stav 1. ovog zakona

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 19 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

... Zakona o republičkim administrativnim taksama / 7.1. Da li postoji rešenje u vezi sa ukazivanjima državljana Republike Srbije na visinu provizije koje naplaćuju strane banke kod uplate takse na devizni račun Republike Srbije otvoren za tu namenu kod Narodne banke Srbije, a preko inokorespodentne banke u inostranstvu? / 7.2. Da li na devizni ... devizni ... devizni ... devizni ... Zakona ...

PITANjA I ODGOVORI (_)

Kako je ureen poreski tretman hartija od vrednosti?

PITANjA I ODGOVORI (_)

Na koji način rezident može naplatiti uslugu izvršenu na zgradi ambasade strane države u Srbiji (popravka oluka, krova...), odnosno, na koji način se isplaćuju plate zaposlenim licima u ambasadi?

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Pitanja i odgovori (_)

Pitanje: Da li se PDV plaća na proviziju NBS i proviziju prilikom otkupa efektive (menjačnica)?

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2627/2009-04 (_)

a) Obaveza evidentiranja za PDV zatvorenog, odnosno privatnog investicionog fonda b) Poreski tretman naknade koju ostvaruje obveznik PDV - društvo za upravljanje investicionim fondovima za promet usluga koje pruža v) Poreski tretman kapitalnog dobitka koji ostvari zatvoreni, kao i privatni investicioni fond prodajom nepokretnosti, hartija od vrednosti, odnosno udela (u kapitalu privrednog društva)

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-234/2010-04 (_)

Osnovica za obračun PDV u slučaju kada obveznik PDV - isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga, ugovori vrednost prometa dobara, odnosno usluga sa valutnom klauzulom, kao i kada ugovori vrednost prometa dobara, odnosno usluga, u stranoj valuti po srednjem kursu NBS na određeni dan uzimajući u obzir rast vrednosti strane valute (do određenog rasta vrednosti strane valute, nakon čega se iznos naknade uvećava za iznos povećanja vrednosti strane valute)

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2937/2009-04 (_)

Osnovica za obračun PDV u slučaju kada obveznik PDV - isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga, ugovori vrednost prometa dobara, odnosno usluga, u stranoj valuti, a plaćanje te vrednosti se vrši u domaćoj valuti, kao i kada ne ugovori vrednost prometa dobara, odnosno usluga, u stranoj valuti već u dinarima, ali uzimajući u obzir rast vrednosti strane valute (do određenog rasta vrednosti strane valute, nakon čega se iznos naknade uvećava za iznos povećanja vrednosti strane valute

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-1328/2009-04 (_)

Poreska obaveza u slučaju kada obveznik PDV ugovori vrednost prometa dobara, odnosno usluga, sa valutnom klauzulom, a plaćanje te vrednosti se vrši u dinarima, ukoliko se kurs strane valute na dan nastanka poreske obaveze razlikuje od kursa strane valute na dan plaćanja

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2553/2009-04 (_)

Poreski tretman prometa dobara koji vrši obveznik PDV sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM u slučaju kada dobra otpremi u jednom poreskom periodu, a dokaze o otpremanju tih dobara obezbedi u narednom poreskom periodu

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2553/2009-04 (_) SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2553/2009-04 (_) SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2553/2009-04 (_) SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2553/2009-04 (_) SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2553/2009-04 (_) SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2553/2009-04 (_) SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2553/2009-04 (_)
ogl3
hor003