Traženo: udruženi rad

Ukupno nađeno: 2420 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 2319 pronadjenih primera ovde je prikazano 15 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o sastavu i načinu rada Komisije za utvrđivanje reprezentativnosti udruženja u kulturi i o bližim uslovima i načinu utvrđivanja i prestanka statusa reprezentativnog udruženja u kulturi (RS)

Uredba o kriterijumima i postupku dodele sredstava za učešće u finansiranju programa rada udruženja građana koji se zasnivaju na aktivnostima od značaja za odbranu (RS)

Pravilnik o obaveznom atestiranju gasnih kuhinjskih štednjaka, rešoa, pećnica, roštilja i stolnih štednjaka i o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada ovlašćene za atestiranje tih proizvoda (SCG)

Pravilnik o obaveznom atestiranju graničnika brzine za liftove i o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada ovlašćene za atestiranje tih proizvoda (SCG)

Pravilnik o obaveznom atestiranju hvatačkog uređaja za liftove i o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada ovlašćene za atestiranje tih proizvoda (SCG)

Pravilnik o obaveznom atestiranju liftova na električni pogon za vertikalni prevoz tereta, sa kabinom u koju nije moguć pristup ljudi i o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada ovlašćene za atestiranje tih proizvoda (SCG)

Pravilnik o obaveznom atestiranju odbojnika koji se upotrebljavaju na liftovima i o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada ovlašćene za atestiranje tih proizvoda (SCG)

Pravilnik o obaveznom atestiranju zabrave vrata voznog okna za liftove i o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada ovlašćene za atestiranje tih proizvoda (SCG)

Pravilnik o obaveznom atestiranju jute i o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada ovlašćene za atestiranje jute (SCG)

Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (SCG)

Odluka o utvrđivanju kreditnih poslova koje obavljaju preduzeća u inostranstvu za koje organizacije udruženog rada mogu davati garancije i druge oblike jemstva (SCG)

Odluka o određivanju organizacija udruženog rada socijalne zaštite koje obavljaju zdravstvenu delatnost od šireg značaja (RS)

Pravilnik o sadržaju obrasca prijave za upis u evidenciju organizacija udruženog rada koje se bave poslovima selekcije stoke i pčela (RS)

Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju objekti i oprema u organizacijama udruženog rada koje se bave proizvodnjom i stavljanjem u promet semena za osemenjavanje stoke (RS)

Pravilnik o uslovima koje treba da ispunjavaju radne prostorije i oprema za pregled i žigosanje vodomera, kao i radnici u određenim organizacijama udruženog rada u pogledu stručne spreme ako se stavljaju na raspolaganje organu kontrole (SCG)

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 98 pronadjenih primera ovde je prikazano 12 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Veterinarske komore ne predstavljaju udruženja iz člana 55. Ustava, već oblik organizacija javnog prava, pa se obaveznim udruživanjem doktora veterinarske medicine, odnosno diplomiranih veterinara u ove organizacije, pored ostalog, i radi zaštite profesionalnih interesa njenih članova, ne ograničava pravo na slobodu udruživanja u smislu člana 55. stav 1. Ustava RS.

...

Ustavni sud doneo je odluku kojom se zabranjuje rad Udruženju građana "Otačastveni pokret Obraz", zbog delovanja usmerenog na kršenje zajemčenih ljudskih i manjinskih prava i izazivanja nacionalne i verske mržnje.

...

Ustavni sud odlučuje o zabrani rada političke stranke, sindikalne organizacije, udruženja građana ili verske zajednice na osnovu predloga Vlade, Republičkog javnog tužioca ili organa nadležnog za upis u registar političkih stranaka, sindikalnih organizacija, udruženja građana ili verskih zajednica.

...

Potvrda Udruženja radnika estradne delatnosti Srbije i Kulturno-umetničkog društva o obavljanju estradne delatnosti od strane nekog lica ne predstavlja javnu ispravu, jer nije izdata od strane državnog organa ili organizacije o činjenicama o kojima oni vode službenu evidenciju.

...

Udruživanje više lica radi vršenja krivičnog dela iz člana 246. stav 1. KZ, je element bića krivičnog dela iz člana 246. stav 2. u vezi stava 1. KZ.

...

Stvaranje udruženja radi vršenja krivičnog dela terorizma podrazumeva svaku delatnost upravljenu na obezbeđenje uslova za zajedničku akciju više lica radi vršenja zakonom određenih krivičnih dela iz čl. 305-310. i čl. 312-314. KZ.

...

Činjenica da je Statutom AD uslovljeno ostvarivanje prava akcionara na Skupštini privrednog društva cenzusom od određenog broja akcija ne znači da su uskraćeni u vršenju svojih prava iz akcija propisanih odredbom čl. 208. Zakona o privrednim društvima, budući da im je omogućeno da svoje akcije udruže sa drugim akcionarima radi izbora zajedničkog punomoćnika za zastupanje u radu i odlučivanju na Skupštini akcionara.

...

Društveno preduzeće ne može na osnovu čl. 268. Zakona o udruženom radu postati vlasnik imovine koja je u državnoj svojini.

...

Ustavni sud je nadležan da odlučuje o zabrani rada udruženja građana, ali ne i o njihovom brisanju iz registra.

...

Trgovinski sud je stvarno nadležan za sporove radi naknade materijalne štete nastale u saobraćajnoj nezgodi između stranog privrednog društva koje se bavi uvozno izvoznim poslovima, kao tužioca protiv tuženih - Udruženja osiguravača Srbije - Biro zelene karte i osiguravajuće organizacije, koji se kao svojom registrovanom delatnošću bave osiguranjem pa i osiguranjem od auto odgovornosti kao posebnom vrstom osiguranja.

...

Za postojanje krivičnog dela Teška krađa u obliku udruživanja više lica radi vršenja krađa, pored njihovog dogovora, nužno je da zajedno učestvuju u izvršenju makar jedne krađe

...

Ako je organizacija udruženog rada položila ovlašćenoj banci dinarsku protivvrednost devizne obaveze prema inostranstvu po kursu na dan dospeća obaveze prema inostranstvu, kursne razlike padaju na teret ovlašćene banke

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 3 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-02679/2009-04 (_)

radova za promet dobara, odnosio usluga koji se vrši u okviru izgradnje brane i akumulacije "Arilje - profil Svračkovo" (II etapa I faze Vodoprivrednog i energetskog sistema "Rzav"), kao i da li se obračunava i plaća PDV na iznos sredstava koja Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republička direkcija za vode, opštine Arilje, Požega, Lučani, Gornji Milanovac i grad Čačak uplaćuju JP "Rzav" prema ugovoru kojim je predviđeno udruživanje ... radi ...

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2514/2009-04 (_)

Mogućnost oslobođenja od plaćanja PDV na uvoz motornog vozila - minibusa za prevoz osoba obolelih od mišićnih i neuro-mišićnih bolesti, a koje Udruženje obolelih od mišićnih i neuro-mišićnih bolesti nabavlja iz sredstava donacije