Traženo: tužba smetanje poseda

Ukupno nađeno: 50 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 7 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o izvršenju i obezbeđenju (RS)

Ako je na osnovu izvršne isprave donesene u postupku po tužbi zbog smetanja državine izvršenje sprovedeno ili je izvršni dužnik dobrovoljno ispunio svoju obavezu, a posle toga ponovo učini smetanje državine koje se u suštini ne razlikuje od ranijeg, sud će na predlog izvršnog poverioca, odnosno izvršitelja na osnovu iste izvršne isprave, doneti rešenje kojim se određuje vraćanje stvari u posed ili će sud na predlog izvršitelja, odnosno izvršnog poverioca doneti rešenje kojim se izriču

Zakon o parničnom postupku (SCG)

O tužbenom zahtevu sud odlučuje presudom, a u postupku zbog smetanja poseda rešenjem.

Pri određivanju rokova i ročišta po tužbama zbog smetanja poseda sud će uvek obraćati naročitu pažnju na potrebu hitnog rešavanja prema prirodi svakog pojedinog slučaja.

Raspravljanje o tužbi zbog smetanja poseda ograničiće se samo na pretresanje i dokazivanje činjenica poslednjeg stanja poseda i nastalog smetanja . Isključeno je pretresanje o pravu na posed , o pravnom osnovu, savesnosti ili nesavesnosti poseda ili o zahtevima za naknadu štete.

Tužilac gubi pravo da u izvršnom postupku zahteva izvršenje rešenja kojim se tuženom po tužbi zbog smetanja poseda nalaže izvršenje određene radnje, ako nije zahtevao izvršenje u roku od 30 dana po proteku roka koji je rešenjem određen za izvršenje te radnje.

Zakon o izvršnom postupku (RS)

Ako je na osnovu izvršne isprave donesene u postupku po tužbi zbog smetanja državine izvršenje sprovedeno ili je izvršni dužnik dobrovoljno ispunio svoju obavezu, a posle toga ponovo učini smetanje državine koje se u suštini ne razlikuje od ranijeg, sud će, na predlog izvršnog poverioca, na osnovu iste izvršne isprave, doneti rešenje o izvršenju kojim se određuje vraćanje stvari u posed odnosno rešenje o izvršenju kojim se izriču kazne za neizvršenje radnje koju može izvršiti samo izvršni

Zakon o izvršnom postupku (SCG)

Ako je na osnovu izvršne isprave, donesene u postupku po tužbi zbog smetanja poseda , izvršenje sprovedeno, ili je dužnik dobrovoljno ispunio svoju obavezu, pa posle toga ponovo učini smetanje poseda , koje se u suštini ne razlikuje od ranijeg, sud će, na predlog poverioca, na osnovu iste izvršne isprave, doneti novo rešenje o izvršenju kojim se određuje vraćanje stvari u posed , odnosno rešenje o izvršenju kojim se izriču kazne za neizvršenje radnje koju može izvršiti samo dužnik.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 43 pronadjena primera ovde su prikazana 23 nasumice izabrana.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Tužba za smetanje poseda je neuredna ako se njome ne traži uspostava pređašnjeg stanja ili prestanak uznemiravanja.

...

Tužba za smetanje poseda -državine je kondemnatorna tužba i rešenjem suda naređuje se tuženom da uspostavi pređašnje posedovno stanje i da se ubuduće kloni smetanja , a ako je u pitanju oduzimanje poseda onda uspostava poslednjeg stanja poseda .

...

Bez obzira što je tuženik suvlasnik sporne parcele u delu od 1/30, izvršio je akt smetanja poseda ulaskom u istu i korišćenjem deteline, jer je samo tužilac bio u posedu cele parcele u poslednje tri godine.

...

Tuženik je izvršio akt smetanja tužioca u posedu vode u njegovom apartmanu na Zlatiboru, kada ga je isključio iz korišćenja vode sa javnog vodovoda zbog toga što investitor pomenute stambene zgrade nije platio taksu za komunalno opremanje, pa shodno čl. 78. Zakona o osnovama svojinsko pravnih odnosa tužilac uživa državinsku zaštitu.

...

Ako nakon podnošenja tužbe za smetanje poseda tužilac izvrši preinačenje tužbe , a radi se o novim preduzetim radnjama od strane tuženika koje nisu istovetne sa radnjama iz osnovne tužbe , tada je tužba tužioca neblagovremena shodno čl. 77. Zakona o osnovama svojinsko pravnih odnosa.

...

U toku postupka po tužbi za smetanje poseda sud može, po službenoj dužnosti, i bez saslušanja protivne stranke da odredi privremene mere, radi otklanjanja hitne opasnosti protivpravnog oštećenja i sprečavanja nasilja ili otklanjanja nenadoknadive štete.

...

Kada tužilac ne plati za utrošenu vodu tuženiku - JKP dva uzastopna meseca pa ga tuženik isključi, učinjena jej protivpravna radnja tuženika u vidu smetanja poseda tužioca u korišćenju vode sa vodosnabdevanja javnog vodovoda, shodno čl. 78. Zakona o osnovama svojinsko pravnih odnosa.

...

Radnjom preduzetom u nuždi, a ne radi ometanja tužilaca u posedu korišćenja puta, nije izvršen akt smetanja poseda

...

Kad tuženi zabrani tužiocu korišćenje dela parcele radi izvođenja građevinskih radova pa naknadno i građevinska inspekcija zabrani te radove, otpada protivpravnost postupanja tuženog , te nema smetanja poseda

...

Nema protivpravnosti pa ni smetanja poseda ako tuženi prema rešenju organa uprave umesto stare drvene terase napravi novu, bez obzira što je prvostepeno rešenje ukinuto, jer

...

Za smetanja poseda je nebitna okolnost da li su i tuženici od akata označenih kao smetanje poseda imali i svoj ekonomski interes

...

Za restituciju po odluci o smetanju poseda nema značaja to što je tužena postala jedini vlasnik nepokretnosti

...

Kada je tužilac prolazio spornim putem povremeno a sve uz odobrenje tuženika , a tuženi kritičnog dana zabrani prolaz tužiocu , tada se tužilac nije nalazio u mirnom posedu puta pa se tužbeni zahtev tužioca za smetanje poseda ima odbiti.

...

Kada tuženi usmeno preko trećeg lica saopšti tužilji da ne obrećuje njegovu parcelu u takvim radnjama nema akta smetanja poseda . uznemiravanje državine verbalnim putem postoji samo ako je takvo uznemiravanje ozbiljno i ako je dovelo do prestanka državine stvari ili prava.

...

Kada tuženik usmeno preko trećeg lica saopšti tužilji da ne obrađuje njegovu parcelu u takvim radnjama nema akta smetanja poseda . Uznemiravanje državine verbalnim putem postoji samo ako je takvo uznemiravanje ozbiljno i ako je dovelo do prestanka državine stvari ili prava

...

Kada je tužiočevom ocu u ranijem pravnosnažno okončanom parničnom postupku utvrđeno pravo sezonske službenosti puta, a sada tužilac kao njegov sin vodi postupak za smetanje poseda istim pravcem puta pa u toku postupka umre, isti nije aktivno legitimisan, jer nije naslednik svog oca s obzirom da je tužilac umro pre svog oca, pa se tužbeni zahtev tužioca ima odbiti u smislu čl. 73. i 77. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa.

...

Kada se stranke-bračni drugovi nalaze u sudržavini prizemnog dela stambene zgrade, a tuženi zaključa ulazna vrata i tužilji ne preda taj jedan jedini ključ, tada je tužiljina sudržavina isključena pa je time tuženi izvršio akt smetanja poseda a shodno čl. 78 Zakona o osnovama svojinsko pravnih odnosa.

...

Kada je tuženi "elektrodistribucija" isključila tužiocu korišćenje električne energije pozivaju se na odredbu čl. Zb zakona o elektroprivredi, tada u radnjama tuženog nema protivpravnosti pa ni akta smetanja poseda .

...

Sud je učinio bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz čl.354 st.2 tačka 14 ZPP jer je izreka rešenja nejasna i nerazumljiva s obzirom da je utvrđeno kako je tuženi smetao tužilju i na koji način, ali sud rešenjem nije utvrdio koji je to mirni posed tužioca i u čemu se isti ogleda pa da je tuženi svojim radnjama smetao tužioca u tom posedu shodno čl.75 zakona o osnovama svojinsko pravnih odnosa.

...

Kada je utvrđeno u postupku smetanja poseda da je tuženik ?elektrodistribucije? prethodno pismenim putem upozorio tužioca da će ga isključiti iz elektromreže, a shodno čl.13 t.12 zakona o elektroprivredi, to nakon isključenja od strane tuženika nema elemenata protivpravnosti pa se tužbeni zahtev tužioca kojim je tražio da se prema tuženiku utvrdi da je smetao tužioca u mirnom posedu električne energije, odbija kao neosnovan.

...

Kada je tužilac podneo tužbu za smetanje poseda blagovremeno sa opisom radnje izvršenja "da mu je tuženik presekao vodovodnu cev" a tek na raspravi kada je i saznao da se ne radi o presecanju vodovodne cevi već o zavijanju ventila, je precizirao tužbeni zahtev za navedeni način smetanja poseda , tužba je uredna i nije imalo mesta odbačaju tužbe kao neuredne.

...

Kada sud usvoji tužbeni zahtev tužilaca i utvrdi da je tuženik smetao tužioca u mirnom posedu voćnjaka tako što je potkresao grane, pa se i usvoji predložena privremena mera, tada u obrazloženju rešenja se moraju navesti razlozi za održavanje privremene mere u smislu čl.442 ZPP a ne samo da se navede da je ?sud u toku postupka usvojio i ostavio na snazi privremenu meru, a u smislu čl.442 ZPP?.

...

Kada tuženi -elektro- distribucija tužiocu isključi električnu energiju jer u redovnoj kontroli utvrdi da je koristi neovlašćeno a primenom odredaba zakona o elektro- privredi i odluke o opštim uslovima za isporuku električne energije, tada u radnji tuženog nema elemenata protivpravnosti i tužbeni zahtev tužioca za smetanje poseda je neosnovan