hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: tužba naplata duga

Ukupno nađeno: 380 primera (stranica je generisana 16.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 86 pronadjenih primera ovde je prikazano 11 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Zakon o izvršenju i obezbeđenju (RS)

Obaveštenje izvršnog dužnika o tužbi za naplatu prenesenog potraživanja

Izvršni poverilac koji je podneo tužbu radi naplate prenesenog potraživanja dužan je da bez odlaganja obavesti izvršnog dužnika o pokrenutoj parnici, a ako to ne učini odgovara izvršnom dužniku za štetu koja mu je tim propustom nanesena.

... tužbi zbog smetanja državine izvršenje sprovedeno ili je izvršni dužnik dobrovoljno ispunio svoju obavezu, a posle toga ponovo učini smetanje državine koje se u suštini ne razlikuje od ranijeg, sud će na predlog izvršnog poverioca, odnosno izvršitelja na osnovu iste izvršne isprave, doneti rešenje kojim se određuje vraćanje stvari u posed ili će sud na predlog izvršitelja , odnosno izvršnog poverioca doneti rešenje kojim se izriču kazne za neizvršenje ... izvršiti ... dužnik ...

Policija je dužna da prema licu koje otežava, odnosno sprečava izvršenje preduzme mere prinude u skladu sa zakonom i o tome obavesti nadležnog javnog tužioca .

Pravilnik o stručnim ispitima zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova (RS)

... tužioca u krivičnom postupku; oštećeni kao tužilac ... poternica ...

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (RS)

Treće lice, osim člana domaćinstva poreskog obveznika, koje tvrdi da ima pravo na stvari koja je predmet postupka prinudne naplate a koje bi sprečilo prodaju imovine, može podneti nadležnom sudu izlučnu tužbu .

Poreski izvršitelj je dužan da o izvršenom popisu obavesti sva lica, izuzev članova domaćinstva poreskog obveznika, za koja je ukazano da im pripadaju popisane stvari i da ih uputi da u roku od osam dana od dana prijema obaveštenja mogu podneti nadležnom sudu izlučnu tužbu .

Do prekida prinudne naplate neće doći ako je stvar podložna kvarenju, a novac dobijen prodajom deponovaće se u sudski depozit do okončanja spora po izlučnoj tužbi .

Ako se po izlučnoj tužbi utvrdi da podnosilac tužbe nije vlasnik popisane stvari, a poreski obveznik je otuđi, uništi ili ošteti i time ugrozi naplatu poreske obaveze, Poreska uprava je dužna da u roku od pet dana od dana saznanja za ovakav postupak poreskog obveznika podnese krivičnu prijavu javnom tužiocu , a prinudna naplata će se bez odlaganja dovršiti primenom sredstava i u odnosu na predmete izvršenja iz člana 92. stav 1. ovog zakona.

Zakon o javnom tužilaštvu (RS)

Zamenik javnog tužioca dužan je da izvrši sve radnje koje mu javni tužilac poveri.

Sudski poslovnik (RS)

Imenici za krivične upisnike vode se po imenu okrivljenog lica, parnični po imenu tuženog , predmeti izvršenja po imenu dužnika , predmeti ostavine po imenu ostavioca, a ostali po imenu predlagača, odnosno lica na koji se postupak odnosi. Za stvari iz upisnika "Su" vodi se lični i stvarni imenik.

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 263 pronadjena primera ovde je prikazano 8 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

... tužba za utvrđenje kojom potrošač (kupac) u sporu protiv isporučioca (prodavca) električne energije, zahteva da se utvrdi da isporučilac nema pravo da od potrošača naplati određeni novčani iznos po ispostavljenom računu za tačno određeni period zbog zastarelosti potraživanja i da nema pravo da tužiocu kao registrovanom potrošaču obustavi isporuku električne energije; 2 - U postupku koji se vodi pred sudom radi naplate ... tužbi ... dužnik ... tužbom ... duga ... tužbi ... izvršenje ...

...

... dužnik je otuđio nepokretnost-stan kupcu. Navedeni pravni posao je izvršen , kupac je isplatio kupoprodajnu cenu stečajnom dužniku i na osnovu tog pravnog posla upisao svoje pravo svojine u Katastar nepokretnosti. U međuvremenu se otvorio stečajni postupak nad stečajnim dužnikom . Lica koja su bila u posedu otuđene nepokretnosti(koju je stečajni dužnik pre navedene prodaje otuđio-stečajnom dužniku ) podnesu tužbu ... dužniku ...

...

U postupku optuženja veće iz člana 21. stav 4. ZKP-a je dužno da ispita da li optužnica sadrži opis dela iz kog proizlaze zakonska obeležja krivičnog dela, vreme i mesto izvršenja krivičnog dela, predmet na kome je i sredstvo kojim je izvršeno krivično delo, kao i ostale okolnosti potrebne da se krivično delo što tačnije odredi.

...

Tužilac koji za tuženog vrši otpremu i špediciju robe dužan je da tuženog upozori na nedostatke u nalogu, jer to spada u domen njegovog profesionalnog izvršavanja obaveza.

...

Zahtev za utvrđenje osporenog potraživanja i zahtev za obavezivanje stečajnog dužnika na plaćanje istog potraživanja su dva različita zahteva, pa ako su kumulativno postavljeni, tužba se odbacuje samo u odnosu na zahtev za obavezivanje koji je nedozvoljen.

...

Kada traži odlaganje izvršenja rešenja pre podnošenja tužbe stranka je dužna da, uz zahtev za odlaganje, priloži prvostepeno rešenje čije odlaganje izvršenja traži, kopiju žalbe izjavljene protiv tog rešenja i dokaz da je žalba dostavljena nadležnom organu.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 3 pronadjena primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

U konkretnom slučaju, tužilac je kao poslenik svoju obavezu da izvrši određeni posao, odnosno popravku predmetnih automobila, izvršio i popravljene automobile isporučio tuženom , kao naručiocu. Tuženi je preuzeo predmetne automobile, na izvršene usluge popravke primedbi nije imao, obavezu plaćanja naknade nije izvršio , pa ga je prvostepeni sud, pravilnom primenom člana 262. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima, kao dužnika u obaveznom odnosu,

...

... prinudnom poravnanju , stečaju i likvidaciji tužbe za pobijanje pravnih radnji učinjenih pre otvaranja stečajnog postupka može podneti posle isteka roka od 6 meseci od dana otvaranja stečaja, ako ročište za glavnu deobu nije još održano? Odgovor: Tužba za pobijanje pravnih radnji može se podneti u roku od 6 meseci od dana otvaranja stečajnog postupka, a najkasnije do ročišta za glavnu deobu. Ako je ročište za glavnu deobu održano pre roka od 6 meseci, onda se tužba ... tužba ...

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2019/2009-04 (_)

Poreski tretman prenosa prava svojine kod prodaje hipotekovane nepokretnosti, kao i prometa dobara u slučaju vansudske prodaje predmeta založnog prava

ogl3
ogl4

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 28 pronadjenih primera ovde je prikazano 8 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Tužba poverioca za stavljanje van snage zaključenog prinudnog poravnanja

...

Zalogoprimac je ovlašćen da radi naplate svog potraživanja koje ima prema Zalogodavcu na osnovu ovog ugovora preduzme sve zakonom dozvoljene radnje protiv dužnika na koje bi imao pravo i Zalogodavac (podnosi tužbe , predlog za izvršenje i dr.), a čije troškove će uračunati u svoje potraživanje.

...

Predmet: TUŽBA POVERIOCA ZA STAVLjANjE VAN SNAGE ZAKLjUČENOG PRINUDNOG PORAVNANjA

Ovo rešenje postalo je pravnosnažno dana ___ godine, i tužilac , kao poverilac u zaključenom poravnanju , podnosi tužbu , u smislu člana 49 Zakona o prinudnom poravnanju , stečaju i likvidaciji ("Sl. list SFRJ", br. 84/89 i "Sl. list SRJ", br. 37/93, 28/96).

Usvaja se tužbeni zahtev tužioca preduzeća iz i stavlja se van snage prinudno poravnanje odobreno rešenjem br. od zaključeno između iz i njegovih poverilaca.

...

je tuženom prvog reda bilo poznato da je račun tuženog drugog reda blokiran i da je isti platežno nesposoban, te kako je predlog za otvaranje stečajnog postupka podnet godine, tj. posle blokade računa, to je tužiocu bilo poznato da je tuženi drugog reda platežno nesposoban, te su ispunjeni uslovi za pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika iz čl. 98. i 99. Zakona o stečajnom postupku ("Sl. glasniku RS", br. 84/04, 85/05), pa tužilac predlaže da sud

...

Tuženi je dužan da plaća mal. , na ime izdržavanja iznos od dinara mesečno, od podnošenja tužbe pa ubuduće dok ta obaveza traje, i to od 1-og do 5-og u mesecu na ruke majke mal. tužioca , a za ostale iznose izdržavanja odjednom, u roku od 15 dana, pod pretnjom izvršenja .

Tuženi je dužan da tužiocima nadoknadi troškove postupka, u roku od 15 dana, pod pretnjom izvršenja .

hor003