Traženo: tužba naknada štete

Ukupno nađeno: 609 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 158 pronadjenih primera ovde je prikazano 12 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakonik o krivičnom postupku (RS)

Tužba za naknadu štete

Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju (RS)

Zahtev za naknadu štete i pravo na podnošenje tužbe

Zakon o javnom informisanju (RS)

Rok za tužbu za naknadu štete

Zakon o zaštiti od jonizujućih zračenja i o nuklearnoj sigurnosti (RS)

Tužba za naknadu nuklearne štete i nadležnost suda

Zakon o preduzećima (SCG)

14.10.2. Tužba za naknadu štete

Zakon o zaštiti konkurencije (RS)

Komisija može po zahtevu podnosioca tužbe da odloži izvršenje rešenja do pravosnažnosti sudske odluke, ako bi izvršenje tog rešenja nanelo nenadoknadivu štetu za tužioca , a naročito ako bi verovatno dovelo do stečaja ili prestanka obavljanja poslovne delatnosti tužioca , pod uslovom da odlaganje nije protivno javnom interesu.

Zakon o parničnom postupku (RS)

Tužba za utvrđenje povrede prava ličnosti može da se podnese bez obzira da li je postavljen zahtev za naknadu štete ili drugi zahtev, u skladu sa posebnim zakonom.

Ako sud usvoji zahtev za izdržavanje, za naknadu štete u vidu rente zbog izgubljene zarade ili drugih prihoda po osnovu rada ili zbog izgubljenog izdržavanja, može da naloži tuženom i činidbe koje nisu dospele.

Raspravljanje o tužbi zbog smetanja državine ograničiće se samo na raspravljanje i dokazivanje činjenica poslednjeg stanja državine i nastalog smetanja. Isključeno je raspravljanje o pravu na državinu, o pravnom osnovu, savesnosti državine ili o zahtevima za naknadu štete .

Za sporove radi utvrđenja postojanja ili nepostojanja ugovora, radi izvršenja ugovora, u sporovima radi naknade štete usled neizvršenja ugovora, pored opšte mesne nadležnosti, mesno je nadležan sud mesta gde je po sporazumu stranaka, tuženi dužan da izvrši ugovor.

Zakon o prekršajima (RS)

Po zahtevu lica iz stava 1. ovog člana, ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa, sprovodi postupak radi postizanja sporazuma o postojanju, vrsti i visini naknade , a ako sporazum ne bude postignut u roku od tri meseca od podnošenja zahteva, oštećeni može podneti tužbu za naknadu štete nadležnom sudu.

Ovlašćeno lice dužno je da se pre podnošenja tužbe sudu sa svojim zahtevom za naknadu štete obrati ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa radi sporazuma o postojanju štete i visini naknade .

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 428 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Pitanje: Da li u predmetima gde tužilac traži isplatu razlike penzije, kada je u tužbi navedeno da se radi o naknadi štete merodavan pravni osnov označen u tužbi kod određivanja mesne nadležnosti suda iako se u suštini traži isplata razlike penzije, a ne šteta ?

...

U situaciji kada je osporen osnov tužbenog zahteva za naknadu štete i kada je istaknut prigovor podeljene odgovornosti, sud je dužan da o prigovoru, koji je materijalnopravne prirode, odluči prema potpuno utvrđenom činjeničnom stanju.

...

Ne može se smatrati da je zastarevanje potraživanja za naknadu štete zbog izmakle koristi, zbog neispunjenja ugovora, prekinuto podnošenjem tužbe za raskid tog ugovora, niti podnošenjem tužbe za isplatu novčanog iznosa potrebnog za otklanjanje nedostataka u izvršenju ugovora.

...

Iako je osiguravač stekao pravo na isplatu regresa prema licu koje je prouzrokovalo saobraćajnu nezgodu, pa i ako je to lice bilo u alkoholisanom stanju, potrebno je da se utvrdi krivica tuženog .

...

Za suđenje u sporovima po tužbama privrednih subjekata protiv drugih pravnih lica radi naknade štete zbog nezakonitog rada organa pravnog lica stvarno je nadležan sud opšte nadležnosti.

...

Po regresnoj tužbi postoji pasivna legitimacija osiguravajućeg društva osiguranika, po osnovu ugovora o obaveznom osiguranju u saobraćaju, samo ukoliko bi osiguranik - vlasnik vozila, upotrebom osiguranog vozila, pričinio štetu trećim licima. Nema pasivne legitimacije ako je tim osiguranim vozilom upravljalo neko drugo lice, za koje je utvrđeno da je krivo za nastalu štetu , jer to lice nije bilo u ugovornom odnosu sa osiguravajućom kućom po osnovu osiguranja od autoodgovornosti.

...

Tužiocu se po tužbi sa zahtevom za naknadu štete može dosuditi samo već nastala šteta , a ne i buduća šteta za koju je neizvesno da li će nastupiti.

...

Da bi tužilac kao budući (potencijalni) investitor ostvario pravo na naknadu izmakle koristi po članu 189. ZOO-a, potrebno je postojanje uzročne veze između štetne radnje i posledice i ostvarivanje dobitka koji se mogao osnovano očekivati prema redovnom toku stvari ili prema posebnim okolnostima, a čije je ostvarivanje sprečeno štetnikovom radnjom ili propuštanjem.

...

U situaciji kada upravljač javnog puta upravljanje javnim putem (koje je propisano i uređeno zakonom) ugovorom prenese drugom pravnom licu, oslobađa se odgovornosti za štetu koju, usled neodržavanja javnog puta, pretrpe korisnici javnog puta, osim ako je ugovorom drugačije predviđeno. Takođe, u tom slučaju, ne postoji osnov za solidarno obavezivanje u postupku po tužbi za naknadu štete upravljača javnog puta i pravnog lica kojem je upravljanje preneto.

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 23 pronadjena primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Tužba za naknadu štete

...

Tužba radi naknade štete zbog neosnovanog lišenja slobode

...

Tužilac u ovoj parnici traži od tuženog naknadu štete iz saobraćajnog udesa, a u iznosu od dinara.

Ukoliko tuženi bude obavezan da plati ovu štetu , ima nameru da podnese regresnu tužbu , protiv preduzeća koje je dužno da održava puteve, te da bi se to izbeglo, u smislu čl. 213. ZPP ("Sl. glasnik RS", broj 125/04)

...

Umešač je primio podnesak tuženog , kojim ga obaveštava o ovoj parnici. Iz ovog podneska i tužbe se vidi da se vodi parnica između stranaka i da postoji mogućnost da umešač odgovara za štetu kao regresni dužnik.

...

Ovim podneskom, tužilac obaveštava sud da je u međuvremenu postigao sporazum sa tuženim u vezi naknade štete , te stoga povlači tužbu .

...

Pogrešno je pravno stanovište izloženo u pobijanoj presudi, kao i u presudi prvostepenog suda da tužilja , kao vanbračna supruga sada pok. , iz , koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći dana . godine, nema pravo na pravičnu novčanu naknadu nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog smrti svog vanbračnog muža.

...

Kako je tužilac imao ove troškove koji su prouzrokovani krivicom tuženikovog osiguranika, to je tuženi , po principu osiguranja od odgovornosti za štetu prouzrokovanu motornim vozilom trećim licima, u obavezi da ovu štetu nadoknadi .

OBAVEZUJE SE tuženi da tužiocu na ime naknade materijalne štete nastale zbog smrti , u vezi troškova sahrane i izgradnje nadgrobnog spomenika, isplati ukupno dinara, sa zakonskom kamatom od podnošenja tužbe pa do isplate, kao i da mu nadoknadi troškove parničnog postupka, u roku od 15 dana, pod pretnjom izvršenja.