Traženo: trgovinski rabat

Ukupno nađeno: 348 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 335 pronadjenih primera ovde je prikazano 17 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o zaštiti konkurencije (RS)

4) javna preduzeća, privredna društva, preduzetnike i druge učesnike na tržištu , koji obavljaju delatnosti od opšteg interesa , odnosno kojima je aktom nadležnog državnog organa dodeljen fiskalni monopol, osim ukoliko bi primena ovog zakona sprečila obavljanje tih delatnosti, odnosno obavljanje poverenih poslova.

Pravilnik o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje investicionim fondovima (RS)

Zaposleni mogu ulagati u fondove kojima upravlja Društvo pod uslovom da takvo ulaganje nije u suprotnosti sa odredbama zakona kojima se regulišu investicioni fondovi i tržište hartija od vrednosti u smislu sukoba interesa , zabrane korišćenja privilegovanih informacija, zabrane manipulacija i drugih aktivnosti koje su u suprotnosti sa poslovnim moralom i običajima.

Zakon o javnoj svojini (RS)

Izuzetno od člana 29. stav 1. ovog zakona, nepokretnosti se mogu otuđiti iz javne svojine i ispod tržišne cene, odnosno bez naknade, ako postoji interes za takvim raspolaganjem, kao što je otklanjanje posledica elementarnih nepogoda ili uspostavljanje dobrih odnosa sa drugim državama, odnosno međunarodnim organizacijama i u drugim slučajevima predviđenim posebnim zakonom.

Otuđenje pokretnih stvari iz javne svojine može se vršiti i ispod tržišne cene, odnosno bez naknade, ako postoji interes za takvim raspolaganjem, kao što je otklanjanje posledica elementarnih nepogoda i u drugim slučajevima utvrđenim aktom Vlade.

Pravilnik o merilima (RS)

3) zakonska metrološka kontrola je kontrola poslova merenja onih merila koja se koriste u funkciji zaštite javnog interesa , javnog zdravlja, javne bezbednosti, javnog reda, zaštite životne sredine, propisivanja poreza i carina, zaštite potrošača i pravične trgovine ;

Ovaj pravilnik se primenjuje na merila koja se koriste u funkciji merenja za potrebe javnog interesa , javnog zdravlja, javne bezbednosti, javnog reda, zaštite životne sredine, zaštite potrošača, propisivanja poreza i carina i pravične trgovine .

Pravilnik o transfernim cenama i metodama koje se po principu "van dohvata ruke" primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima (RS)

Ukoliko nema uslova za primenu interne uporedive marže , utvrđuje se tržišni raspon preprodajne marže u skladu sa pravilima za utvrđivanje tržišnog raspona u slučaju primene metode transakcione marže .

Ukoliko nema uslova za primenu interne bruto marže , utvrđuje se tržišni raspon bruto marže u skladu sa pravilima za utvrđivanje tržišnog raspona u slučaju primene metode transakcione neto marže .

Tržišni raspon transakcionih neto marži predstavljaju neto marže koje se nalaze u rasponu od prvog do trećeg kvartila (interkvartilni raspon).

Zakon o elektronskim komunikacijama (RS)

agencija za elektronske komunikacije (u daljem tekstu: Agencija), osnovana ovim zakonom, je samostalna organizacija sa svojstvom pravnog lica, koja vrši javna ovlašćenja u cilju efikasnog sprovođenja utvrđene politike u oblasti elektronskih komunikacija, podsticanja konkurencije elektronskih komunikacionih mreža i usluga, unapređivanja njihovog kapaciteta, odnosno kvaliteta, doprinosa razvoju tržišta elektronskih komunikacija i zaštite interesa korisnika elektronskih komunikacija, u skladu

Prilikom određivanja obaveze iz stava 1. ovog člana, imajući u vidu prirodu nedostatka na relevantnom tržištu , kao i potrebu da se zaštiti interes krajnjih korisnika i podstakne delotvorna konkurencija, operatoru sa ZTS može se naložiti:

Pokrajinska skupštinska odluka o pokretanju i načinu sprovođenja postupka zaduživanja emitovanjem dugoročnih hartija od vrednosti (APV)

Ovlašćuje se Vlada AP Vojvodine da, procenjujući javni interes AP Vojvodine a u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta i tržišnim uslovima, utvrdi uslove pod kojima će se obveznice emitovati, datum emisije, nominalnu vrednost obveznica, datum dospeća, kupon i sve druge elemente neophodne za realizaciju emisije.

Zakon o eksproprijaciji (RS)

Nepokretnosti se mogu eksproprisati ili se svojina na njima može ograničiti samo u javnom interesu utvrđenom na osnovu zakona, uz naknadu koja ne može biti niža od tržišne .

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (RS)

6) Poreskoj upravi ne dostavi ili ne dostavi u propisanom roku podatke o hartijama od vrednosti poreskog obveznika koje kod sebe čuva, sa procenom njihove vrednosti, ili ako u propisanom roku ne proda te hartije od vrednosti ili ih ne proda pod najboljim uslovima na tržištu , ili ako ostvarena sredstva po odbitku propisane provizije i troškova ne uplati na račun Poreske uprave (član 98. st. 3-5);

9) banci ili drugom pravnom licu, kod kojeg se čuvaju hartije od vrednosti poreskog obveznika, ako Poreskoj upravi ne dostavi ili ne dostavi u propisanom roku podatke o tim hartijama od vrednosti sa procenom njihove vrednosti, odnosno ako u propisanom roku ne proda te hartije od vrednosti ili ih ne proda pod najboljim uslovima na tržištu , ili ako ostvarena sredstva po odbitku propisane provizije i troškova ne uplati na račun Poreske uprave (član 98. st. 3-5);

Kriterijumi i merila za određivanje visine naknade za licence za obavljanje energetskih delatnosti (RS)

Merila za vrednovanje ovog kriterijuma utvrđuju se u zavisnosti od toga da li je licencirana delatnost utvrđena Zakonom kao delatnost od opšteg interesa , odnosno da li subjekt koji obavlja licenciranu delatnost posluje po regulisanim cenama ili cenama koje se slobodno formiraju na tržištu energije ( tržišni uslovi poslovanja).

Uredba o kriterijumima za formiranje cena lekova za upotrebu u humanoj medicini čiji je režim izdavanja na recept (RS)

Izuzetno od kriterijuma iz čl. 12. i 13. ove uredbe, na osnovu pokazatelja farmakoekonomske studije, može se formirati viša cena leka na veliko radi obezbeđivanja snabdevenosti tržišta potrebnim lekovima, za lekove od šireg javno-zdravstvenog interesa , odnosno lekove za lečenje bolesti od većeg socijalno-medicinskog značaja, odnosno za lekove koji se primenjuju u savremenoj terapiji i radi usklađivanja pariteta cena lekova istog <lat>INN</lat>.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 9 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

U slučaju povrede žiga, aktivno legitimisani tužilac može po Zakonu o žigovima tražiti sveobuhvatnu zaštitu svojih prava (imovinskih i neimovinskih) isticanjem svih ili nekih tužbenih zahteva čijim usvajanjem može ostvariti interes da se povreda utvrdi, da se vršenje povrede zabrani, da se otklone sve posledice učinjene povrede i pribave informacije o eventualnim drugim učesnicima u povredi, pa ne može imati interes da zaštitu ostvaruje po odredbama Zakona o trgovini .

...

Nosilac žiga, na osnovu odredbi Zakona o žigovima, ukoliko povreda postoji, ima pravo na sveobuhvatnu zaštitu koja se manifestuje raznovrsnim tužbenim zahtevima imovinske i neimovinke prirode, uz mogućnost njihovog kumulativnog isticanja, kao i kroz odredbe o privremenim merama i merama obezbeđenja dokaza, pa nema jasnog pravnog interesa da, pored toga, zaštitu traži po Zakonu o trgovini , koji prevashodno ustanovljava zaštitu za oznake koje nisu registrovane.

...

Izgubljena dobit po osnovu nerealizovanog obrta kapitala može se ostvariti samo ukoliko se takve činjenice utvrde na osnovu finansijskih izveštaja prema bilansu uspeha, a ne prema ostvarenom rabatu i prosečnoj stopi trgovačke marže .

...

Pri odlučivanja o zahtevu za naknadu štete za oštećeno zemljište na kojem postoji pravo svojine sud će uvek, kad je u skladu sa opštim interesom , odrediti uspostavljanje ranijeg stanja, pa i kada troškovi uspostavljanja ranijeg stanja premašuju tržišnu cenu zemljišta a ako to nije moguće, dosudiće naknada u novcu u iznosu kojim može pribaviti drugo odgovarajuće zemljište

...

Ako zakonom za pojedine slučajeve nije drugačije određeno prilikom odlučivanja o zahtevu za naknadu štete za oštećenja zemljišta na kojem postoji pravo svojine sud će uvek, kad je u skladu sa opštim interesom odrediti uspostavljanje ranijeg stanja, pa i kada troškovi uspostavljanja ranijeg stanja premašuju tržišnu cenu zemljišta Izvan tih slučajeva stepen krivice dokazuje se prema opštim pravilima parničnog

...

Trgovačka organizacija ima pravo na izgubljenu dobit u visini trgovačke marže koju bi ostvarila u redovnom toku stvari, osnovanost takvog zahteva ne može se zasnivati na pretpostavljenoj mogućnosti ostvarenja te dobiti, već na realnim poacima iskazanim u poslovanju oštećene trgovačke organizacije

...

Cigarete ne predstavljaju predmete čije oduzimanje zahtevaju interesi opšte bezbednosti ili razlozi morala te se ne mogu oduzeti u slučaju odbijanja optužbe za Nedozvoljenu trgovinu

...

Ako zakonom za pojedine slučajeve nije drukčije određeno, prilikom odlučivanja o zahtevu za naknadu štete za oštećeno zemljište na kome postoji pravo svojine sud će uvek, kada je to u skladu sa opštim interesom , odrediti uspostavljanje ranijeg stanja, pa i kad troškovi uspostavljanja premašuju tržišnu cenu zemljišta, a ako to nije moguće, sud će dosuditi naknada u novcu u iznosu kojim može pribaviti drugo odgovarajuće zemljište

...

Ako zakonom za pojedine slučajeve nije drugačije određeno prilikom odlučivanja o zahtevu za naknadu štete za oštećenja zemljišta na kojem postoji pravo svojine sud će uvek, kad je u skladu sa opštim interesom , odrediti uspostavljanje ranijeg stanja, pa i kada troškovi uspostavljanja ranijeg stanja premašuju tržišnu cenu zemljišta

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 3 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2942/2009-04 (_)

Poreski tretman vansudske prodaje predmeta založnog prava od strane založnog poverioca iz ugovora o zalozi

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 430-00-00125/2009-04 (_)

a) Osnovica za obračun PDV kada obveznik PDV vrši prodaju turističkog aranžmana u ime i za račun organizatora turističkog putovanja b) Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase u slučaju kada privredno društvo za turizam i usluge prodaje turističke aranžmane u ime i za račun organizatora putovanja

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2019/2009-04 (_)

Poreski tretman prenosa prava svojine kod prodaje hipotekovane nepokretnosti, kao i prometa dobara u slučaju vansudske prodaje predmeta založnog prava

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Cilj ugovora je zajednički interes za ekomonskim iskorišćenjem tržišnog potencijala tehnološkog procesa koji je razvio Davalac franšizinga.