Traženo: samohran

Ukupno nađeno: 7403 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 7101 pronadjenog primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti (RS)

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti (RS)

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencije lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture (RS)

Poslovnik o radu Upravnog odbora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje samostalnih delatnosti (RS)

Rešenje o usklađivanju penzija, vrednosti opšteg boda i novčanih naknada od aprila 2007. godine ( samostalne delatnosti) (RS)

Pravilnik o načinu i uslovima korišćenja sredstava za društveni standard korisnika penzija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje samostalnih delatnosti (RS)

Odluka o udruženjima i savezima koji predlažu lica za sticanje svojstva za samostalno obavljanje umetničke i druge delatnosti u oblasti kulture (APV)

Pravilnik o obrascu prijave za utvrđivanje obaveze doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za samostalne umetnike (RS)

Pravilnik o proveri ispunjenja obaveza samostalne visokoškolske ustanove i visokoškolske jedinice u njenom sastavu u pogledu kvaliteta (RS)

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 256 pronadjenih primera ovde je prikazano 6 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

1)Odlučivanje o samostalnom tužbenom zahtevu koji se odnosi na obavezivanje poslodavca na uplatu doprinosa iz obaveznog socijalnog osiguranja ne spada u nadležnost suda opšte nadležnosti jer se ne radi o sporu iz člana 1. Zakona o parničnom postupku.

...

Tuženik ne može u konkretnoj parnici da podnese predlog za određivanje privremene mere, jer nema samostalan zahtev, a u situaciji kada podnese takav predlog, treba ga odbaciti.

...

Pitanje: U situaciji kada sud posumnja u verodostojnost punomoćja (zastupnik ogranka pravnog lica koji ogranak nema pravnu samostalnost dao je punomoćje advokatu), na koji način sud da proveri verodostojnost punomoćja, s obzirom na to da novi Zakon o parničnom postupku više ne sadrži odredbu člana 91. stav 2. ranijeg zakona po kojoj je sud mogao rešenjem da naloži punomoćniku da dostavi overeno punomoćje?

...

Obaveza objavljivanja opštih akata koje donose ministarstva i posebne organizacije u kontekstu člana 15. Zakona o državnoj upravi, odnosi se samo na pravilnike kojima se razrađuju pojedine odredbe zakona ili propisa Vlade, ali ne i na tzv. unutrašnje akte kao što je Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta koji se odnose isključivo na zaposlene u ministarstvu u pogledu njihovih prava i obaveza, tako da ministarstvo samostalno odlučuje o načinu njihovog objavljivanja.

...

Samostalna žalba člana konzorcijuma dozvoljena je u situaciji kada su pasivno legitimisani u postupku članovi konzorcijuma kao solidarni dužnici i prosti suparničari.

...

U sporu između preduzetnika - vlasnika samostalne zanatske radnje i privrednog subjekta, nadležan je privredni sud.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 27 pronadjenih primera ovde je prikazano 6 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Prenos celokupne imovine samostalne radnje u privredno društvo, kao ulog nije predmet oporezivanja PDV

...

Da li je direktor javnog vodoprivrednog preduzeća samostalan u donošenju, odnosno izmeni akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta?

...

Zasnovala sam radni odnos na određeno vreme na poslovima komunalnog inspektora, radi zamene odsutnog radnika koji je imenovan na funkciju, a starešina me je rešenjem rasporedio i na poslove samostalnog stručnog saradnika inspektora za zaštitu životne sredine. Kakva su moja prava?

...

Samostalna trgovinska radnja može da se bavi tranzitnim prometom žive stoke ako ispunjava propisane uslove

...

Lica sa dvojnim državljanstvom pri obavljanju samostalne delatnosti na teritoriji Republike Srbije imaju obavezu da plaćaju doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje

...

Porez na dohodak građana za vreme privremenog prestanka obavljanja delatnosti ne plaća se porez na prihode od samostalne delatnosti (advokata)

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 16 pronadjenih primera ovde je prikazano 6 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Zaposleni je primljen u radni odnos na neodređeno vreme, u svojstvu pripravnika, za osposobljavanje za samostalan rad u struci na poslovima , u trajanju od meseci.

...

Da li u porodici ima dece nesposobne za samostalan život i rad?

...

b) lice koje samostalno obavlja delatnost

U dokumentima tipa obrasci od ukupno 3 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

OBRAZAC - Poreska prijava za akontaciono konacno utvrdjivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti (PPDG-1) (_)

Razno / Poreska prijava za akontaciono konacno utvrdjivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti / PPDG-1