Traženo: pravilnik

Ukupno nađeno: 50415 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 49344 pronadjena primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o utvrđivanju cena i naknada za određene vrste zdravstvenih usluga koje se pružaju na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite (RS)

Pravilnik o načinu izrade, izdavanja i dostavljanja vanrednih meteoroloških i hidroloških informacija i upozorenja (RS)

Pravilnik o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica (RS)

Pravilnik o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja (RS)

Pravilnik o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje investicionim fondovima (RS)

Pravilnik o davanju dozvole za rad i uslovima za obavljanje delatnosti organizatora tržišta (RS)

Pravilnik o organizacionim zahtevima za pružanje investicionih usluga i obavljanje investicionih aktivnosti i dodatnih usluga (RS)

Pravilnik o elementima za procenu aktivne supstance, odnosno osnovne supstance i sredstava za zaštitu bilja (RS)

Pravilnik o korišćenju podsticaja u organskoj stočarskoj proizvodnji po košnici pčela (RS)

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 936 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

sanitarna inspekcija obaveštava da nije nadležna za nadzor nad lekovima i stavljanje lekova van prometa, a Ministarstvo zdravlja obaveštava da Inspekcija za lekove i medicinska sredstva Ministarstva zdravlja nije ovlašćena da oduzima lekove ni da upravlja lekovima koji su oduzeti pravosnažnom presudom i da je odgovorno lice proizvođač odnosno pravno lice koje vrši promet lekova na veliko? Da li sud može da osuđenom pravnom licu naloži da zaključi ugovor sa trećim licem u smislu člana 13. Pravilnika ...

...

1. Kada se vodi postupak za krivično delo po pravilima skraćenog postupka, pritvor u smislu člana 436. ZKP treba da bude poslednje procesno rešenje za obezbeđenje prisustva okrivljenog radi nesmetanog vođenja postupka, tek ako druge mere ne mogu da ostvare tu svrhu, a ako je pritvor ipak određen, uvek tokom trajanja postupka treba razmotriti određivanje blaže mere.

...

održana je pre prvog poverilačkog ročišta i na njoj je izvršen izbor poverilačkih organa. Ukoliko se po primedbama poverilaca utvrdi da skupština nije sazvana i održana u skladu sa čl. 35. Zakona o stečaju, da li stečajni sudija ima ovlašćenje da na prvom poverilačkom ročištu (u situaciji kada je oglasom o otvaranju stečajnog postupka istovremeno sazvana i sednica skupštine poverilaca) stavi van snage odluku skupštine poverilaca o izboru poverilačkih organa, ili samo konstatuje nepravilnosti ...

...

Pitanje: Ako je prodaja imovine stečajnog dužnika, na kojoj je priznato razlučno pravo razlučnom poveriocu, izvršena pre 18. 02. 2012. godine, a nagrada stečajnom upravniku se određuje nakon 18. 02. 2012. godine, koji će se propis primeniti - da li Pravilnik o osnovama i merilima za određivanje nagrada za rad i naknade troškova stečajnog upravnika (Sl. Glasnik RS 1/2011) koji se primenjivao u trenutku prodaje ili će se primeniti izmene i dopune Pravilnika koje su stupile na snagu 18. 02. 2012.

...

Kada organ državne vlasti odbije da učini dostupnom informaciju od javnog značaja, jer je određeno da se čuva kao službena tajna, dužan je da dokaže i u obrazloženju svoje odluke navede valjane razloge o opravdanosti isključenja pristupa traženim informacijama radi zaštite pretežnijih interesa. Pravilno je, po oceni Upravnog suda, tuženi organ poništio prvostepenu odluku i naložio Upravi za sprečavanje pranja novca da zainteresovanom licu dostavi tražene informacije, budući da taj organ nije pružio valjan

...

Ukoliko organ uprave posumnja u pravilnost i obim izdatog punomoćja dužan je da naloži otklanjanje nedostataka u punomoćju pre nego što donese odluku.

...

uslovom da je mesna nadležnost u vreme pokretanja krivičnog postupka bila zasnovana u skladu sa odredbama ZKP-a i Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava("Službeni glasnik RS" br. 63/01 i 42/02). U ovim predmetima ocena mesne nadležnosti u smislu člana 37. stav 1. ZKP-a u vezi člana 27. ZKP-a dozvoljena je samo ukoliko mesna nadležnost prema odredbama ZKP-a i Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava ("Službeni glasnik RS", br. 63/01 i42/02), nije bila pravilno ...

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 94 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

U konkretnom slučaju, tužilac je kao poslenik svoju obavezu da izvrši određeni posao, odnosno popravku predmetnih automobila, izvršio i popravljene automobile isporučio tuženom, kao naručiocu. Tuženi je preuzeo predmetne automobile, na izvršene usluge popravke primedbi nije imao, obavezu plaćanja naknade nije izvršio, pa ga je prvostepeni sud, pravilnom primenom člana 262. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima, kao dužnika u obaveznom odnosu, obvezao na ispunjenje ugovorene obaveze.

...

MIŠLjENjE o pravilnoj proceni vrednosti javne nabavke

...

Da li je preduzetnik koji ima tri zaposlena u obavezi da donese pravilnik o bezbednosti i zaštiti na radu?

...

Da li zaposlena na neodređeno vreme u centru za socijalni rad, ima pravo na plaćeno odsustvo i koliko dana, u slučaju smrti majke svog bračnog druga, koja nije živela u zajedničkom domaćinstvu sa zaposlenom? Kako zaposlena da pribavi pravilnik o radu svog CSR?

...

Da li ima zakonskih smetnji da se pravilnikom o organizaciji 1 sistematizaciji poslova za pojedina radna mesta predvide alternativni stepeni stručne spreme i koliko najviše stepena?

...

Da li je poslodavac bio u obavezi da zaposlenom, kome je prestao radni odnos 31.08.2003. godine zbog popunjavanja uslova za odlazak u starosnu penziju, isplati otpremninu, iako ista nije bila regulisana Pravilnikom o radu i Ugovorom o radu, a poslodavac nije potpisnik kolektivnog ugovora? Da li je poslodavac sada u obavezi da tome radniku, na njegov zahtev, isplati otpremninu po novom Zakonu o radu, i ako jeste, u kom iznosu?

...

U vezi primene člana 3. Zakona o radu, da li poslodavac može dopunu Pojedinačnog kolektivnog ugovora, koja se tiče neizvršenja obaveze poslodavca da isplati regres za 2005. godinu, a koju nije prihvatio Sindikat, da reguliše Pravilnikom o radu?

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 41 pronadjenog primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Pravilnik o postupku javne nabavke male vrednosti

...

Kupac je odgovoran za pravilan nadzor, kontrolu i rukovanje upotrebom programskih proizvoda.

...

4. Rešenje se izdaje na osnovu člana 94. st. 1, 2, 3. i 8. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/05) i člana ___ Pojedinačnog kolektivnog ugovora ( Pravilnika o radu).

4.Rešenje se donosi na osnovu člana 94. st. 1, 4 i 8 Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/05) i člana ___ (broj člana) Pojedinačnog kolektivnog ugovora ( Pravilnika o radu).

Kako je zahtev zasnovan na zakonu i Pojedinačnom kolektivnom ugovoru ( Pravilniku o radu), zaposlenom/zaposlenoj je odobreno odsustvo sa rada radi nege deteta u trajanju predviđenom u tački 2 dispozitiva ovog rešenja.

5. Rešenje se donosi na osnovu člana 96. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/05) i člana ___ (broj člana) Pojedinačnog kolektivnog ugovora ( Pravilnika o radu).

Zahtev je zasnovan na zakonu i Pojedinačnom kolektivnom ugovor ( Pravilniku u radu), pa je zaposlenoj odobreno odsustvo sa rada radi posebne nege deteta u trajanju određenom u tački 3 dispozitiva ovog rešenja.