Traženo: posredovanje nekretnina

Ukupno nađeno: 142 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 121 pronadjenog primera ovde je prikazano 11 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti (RS)

Uredba o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda (RS)

Zakon o javnoj svojini (RS)

Pribavljanje nepokretnosti neposrednom pogodbom putem razmene

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (RS)

Prodaja nepokretnosti neposrednom pogodbom

Uredba o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda (RS)

<lat>II</lat>. PRIBAVLjANjE NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU I OTUENjE NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE NEPOSREDNOM POGODBOM

Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti (RS)

Ovim zakonom uređuju se uslovi i način obavljanja posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti , kao i nadzor nad primenom ovog zakona.

1) posredovanje u prometu i zakupu nepokretnosti je delatnost koja obuhvata poslove pronalaženja radi dovođenja u vezu sa nalogodavcem druge ugovorne strane, koja bi sa njim pregovarala o zaključenju, odnosno zaključila ugovor o prometu ili zakupu nepokretnosti , a koji se obavljaju uz novčanu naknadu (u daljem tekstu: posredovanje );

Zabranjeno je da fizičko lice koje ima položen stručni ispit istovremeno obavlja poslove posredovanja za dva ili više posrednika , odnosno usluge u vezi sa poslom koji je predmet posredovanja , kao i da obavlja druge radnje koje imaju za cilj dovođenje u vezu lica radi prometa ili zakupa nepokretnosti , osim uz pisanu saglasnost svih posrednika koji učestvuju u tom poslu i ako su nalogodavci i lica koja će eventualno zaključiti posredovani posao sa nalogodavcima obavešteni o

Posredovanje se vrši na osnovu ugovora o posredovanju u prometu, odnosno zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu: ugovor o posredovanju ), koji zaključuju nalogodavac i posrednik .

3) izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje pravo svojine ili drugo stvarno pravo na nepokretnosti čiji promet, odnosno zakup je predmet posredovanja , i upozoriti nalogodavca naročito na:

4) obaviti potrebne radnje radi prezentacije nepokretnosti na tržištu, postaviti oglas u vezi sa prometom, odnosno zakupom nepokretnosti na odgovarajući način i izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za šta ima pravo na posebne, unapred iskazane troškove;

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 9 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

... nepokretnosti , prodaju nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja, prodaju nepokretnosti neposrednom pogodbom (kada se sud odluči za ovaj način prodaje) i prodaju nepokretnosti neposrednom pogodbom, kada se izvršni poverilac i izvršni dužnik sporazumeju neposrednom pogodbom i uslovima prodaje ili ovaj član treba tumačiti, da sud uvek određuje predaju nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja, a neposrednu ... nepokretnosti ...

...

Pitanje: Da li je u postupku izvršenja na pokretnim stvarima i nekretninama , moguće odrediti i treće i naredne javne prodaje, ili Zakon dozvoljava samo dve javne prodaje? Može li poverilac u slučaju neuspele druge javne prodaje da predloži zakazivanje treće, ako ne želi prodaju neposrednom pogodbom niti da mu se stvari dosude?

...

Pitanje: Zakonom o izvršenju i obezbeđenju propisano je da ukoliko izvršni poverilac i izvršni dužnik postignu sporazum o prodaji neposrednom pogodbom, konkretno nepokretnosti , da li je moguće ograničiti prodajnu cenu nepokretnosti na iznos od najmanje 30% od procenjene vrednosti, iz razloga što su moguće brojne zloupotrebe od strane izvršnog dužnika ili izvršnog poverioca, pa tako nepokretnost koja vredi 10.000.000,00 dinara može biti prodata i za 500.000,00 dinara?

...

Vlasnik nepokretnosti ima pravo da od vlasnika susedne nepokretnosti zahteva da se pri neposrednom ili posrednom korišćenju svoje nepokretnosti , uzdržava od svih radnji i otklanja sve uzroke koji potiču od njegove nepokretnosti , kojima se otežava korišćenje njegove nepokretnosti preko mere uobičajene s obzirom na njenu prirodu i na- menu i na mesne prilike, ili kojima se prouzrokuje znatnija šteta, kao i naknadu te štete, i to materijalne štete nastale na

...

o sredstvima u svojini Republike Srbije po kojima se nepokretnosti u državnoj svojini pribavljaju i otuđuju javnim nadmetanjem ili na osnovu prikupljenih ponuda, kao i da davanje na korišćenje, odnosno u zakup predstavlja jedan od načina raspolaganja nepokretnostima u državnoj svojini, Sud je utvrdio da osporena odredba Pravilnika nije u saglasnosti sa zakonom, jer donosilac Pravilnika nije imao zakonsko ovlašćenje da predvidi slučajeve u kojima se poslovni prostor daje u zakup neposrednom ...

...

Skupština jedinice lokalne samouprave nije ovlašćena da svojom odlukom propisuje mogućnost davanja u zakup poslovnog prostora kojim raspolaže neposrednom pogodbom, budući da se saglasno zakonu, nepokretnosti u državnoj svojini pribavljaju i otuđuju javnim nadmetanjem ili na osnovu prikupljenih ponuda a neposredna pogodba nije zakonom predviđena kao jedan od načina raspolaganja nepokretnostima u državnoj svojini, upravo da bi se ispoštovao ustavni princip o jednakosti svih kroz

...

Raniji vlasnik nema pravo na naknadu za mlade voćne zasade, kad je sadnja izvršena neposredno pred samu eksproprijaciju, u cilju samo prividnog uvećanja vrednosti eksproprisanih nepokretnosti , potpuno nestručno, bez bilo kakve primene agrotehničkih mera na potpuno nepripremljenom zemljištu, usled čega se nije mogao očekivati nikakav prinos.

...

Ostvarenje založnog prava i namirenje poverioca iz založene nepokretnosti može se izvršiti samo u sudskom izvršnom postupku. Zato je ništav ugovor o kupoprodaji između poverioca u čiju je korist zasnovano založno pravo i vlasnika založene nepokretnosti koji oni van postupka izvršenja zaključe neposrednom pogodbom

...

Ništav je ugovor o kupoprodaji između poverioca u čiju je korist zasnovano založno pravo i vlasnika založne nepokretnosti koji oni van postupka izvršenja zaključe neposrednom pogodbom

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 10 pronadjenih primera ovde je prikazano 8 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Da bi obveznik poreza na imovinu na prava na nepokretnosti , koja je po investiciono tehničkoj dokumentaciji i faktičkoj nameni bazen za plivanje, imao pravo na poresko oslobođenje po ovom osnovu, nije dovoljno da tu nepokretnost bazen za plivanje neposredno koristi za plivanje već da ona služi za obavljanje registrovane delatnosti u oblasti sporta

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Pitanja i odgovori (_)

Pitanje: Stranac vrši konsultanske usluge domaćoj firmi u oblasti arhitekture. Da li se mestom prometa usluga smatra mesto gde se nalazi nepokretnost ili je to mesto u kojem primalac usluge obavlja delatnost?

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2627/2009-04 (_)

a) Obaveza evidentiranja za PDV zatvorenog, odnosno privatnog investicionog fonda b) Poreski tretman naknade koju ostvaruje obveznik PDV - društvo za upravljanje investicionim fondovima za promet usluga koje pruža v) Poreski tretman kapitalnog dobitka koji ostvari zatvoreni, kao i privatni investicioni fond prodajom nepokretnosti , hartija od vrednosti, odnosno udela (u kapitalu privrednog društva)

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-111/2010-04 (_)

Poreski tretman prometa usluga posredovanja kod prometa usluga dozvoljavanja korišćenja puteva u Republici Mađarskoj (prodaja tzv. vinjeta - matrica za korišćenje puteva u Republici Mađarskoj), pri čemu promet usluga posredovanja domaće privredno društvo vrši stranom licu, tj. licu koje na teritoriji Republike Srbije nema sedište ni stalnu poslovnu jedinicu, odnosno prebivalište

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2899/2009-04 (_)

Poreski tretman prometa usluga geodetskog snimanja i obeležavanja vodovoda i kanalizacije u Baru u Republici Crnoj Gori, koji obveznik PDV vrši domaćem licu, tj. licu koje ima sedište na teritoriji Republike Srbije, kao i izdavanje računa za promet ovih usluga

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2774/2009-04 (_)

Poreski tretman prometa usluga izvođenja radova na izgradnji građevinskog objekta koji se nalazi na teritoriji Republike Srbije, a koji domaće privredno društvo - obveznik PDV vrši stranom licu, tj. licu koje na teritoriji Republike Srbije nema sedište ni stalnu poslovnu jedinicu, kao i pravo tog obveznika PDV da PDV obračunat od strane prethodnih učesnika u prometu za promet dobara i usluga koje koristi ili će koristiti za izgradnju predmetnog objekta odbije od PDV koji duguje

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2019/2009-04 (_)

Poreski tretman prenosa prava svojine kod prodaje hipotekovane nepokretnosti , kao i prometa dobara u slučaju vansudske prodaje predmeta založnog prava

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-1388/2009-04 (_)

Poreski tretman prometa usluga davanja u zakup nepokretnosti - stana namenjenog obavljanju poslovne aktivnosti zakupca, koji strano lice tj. lice koje na teritoriji Republike Srbije nema sedište ni stalnu poslovnu jedinicu, pruža predstavništvu drugog stranog lica, na teritoriji Republike Srbije, pri čemu pružalac usluge nije odredio poreskog punomoćnika

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 2 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Protivnik predlagača nije opštinskom organu uprave nadležnom za imovinsko pravne poslove, u smislu čl. 63 stav 2 Zakona o ekspropriaciji, podneo pismenu ponudu o visini naknade. Predlagač ističe da tako pred opštinskim organom uprave uopšte nije ni vođen postupak za određivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost , pa je predlagač ovlašćen da se neposredno obrati sudu sa zahtevom da sud odredi visinu naknade.

...

Nakon zaključenja ostavinske rasprave, predlagač ja doznao da je pok. imao i nekretninu u , na kat. parceli zkul KO , koju je kupio neposredno pred smrt.