hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: porez na dobit

Ukupno nađeno: 1500 primera (stranica je generisana 16.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 1387 pronadjenih primera ovde je prikazano 10 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Zakon o porezu na dobit pravnih lica (RS)

Pravilnik o sadržaju poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na naknade koje po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada ostvaruju rezidentna i nerezidentna pravna lica (RS)

Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruje nerezidentni obveznik (RS)

Uredba o postupku privremene obustave prenosa pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit pravnih lica autonomnoj pokrajini, pripadajućeg dela poreza na zarade gradu beogradu, odnosno prenosa transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije jedin (RS)

Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica (RS)

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica (RS)

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa za nedobitne organizacije - obveznike poreza na dobit pravnih lica (RS)

Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka ostvaruju nerezidentna pravna lica (RS)

Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentna pravna lica (RS)

Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentni obveznici - pravna lica (RS)

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 29 pronadjenih primera ovde je prikazano 8 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Kada je u toku postupka utvrđeno da je okrivljeni, kao odgovorno pice u svom preduzeću, uočio grešku u knjiženju kupljene robe, pa je pozvao terensku kontrolu finansijske policije koja je to i potvrdila, a naknadno je okrivljeni uplatio porez na dobit preduzeća, tada nije dokazano da je okrivljeni izvršio krivično delo poreske utaje iz čl. 229. st. 1. KZ.

...

Stvar je zakonodavca da propiše elemente na osnovu kojih se utvrđuje poreska osnovica poreza na kapitalni dobitak kod trgovanja sa hartijama od vrednosti.

...

Pravo Poreske uprave na naplatu poreza iz poreskih davanja, zastareva za pet godina od dana kada je zastarelost počela da teče. Zastarelost prava na naplatu poreza iz sporednih poreskih davanja, počinje da teče od prvog dana naredne godine, od godine kada je obaveza poreskog dužnika dospela za plaćanje. Potraživanje tužioca po osnovu poreza dobiti preduzeća, komunalne takse za isticanje firme, prihoda od novčanih kazni, ostalih troškova budžeta

...

Učesnik igre na sreću dužan je da snosi izdatke za porez na promet automobila ako je u objavljenim pravilima igre na sreću predviđeno da dobitnik automobila na tomboli plaća porez na promet

...

Gradnja za zadrugare i pružanje drugih usluga zadrugarima-članovima zadruge, ne smatra se poslovanjem na tržištu, pa stoga i višak prihoda nad rashod ima koji zadruga ostvari poslovanjem sa zadrugarima ne podleže oporezivanju po odredbama Zakona o porezu na dobit korporacija.

...

Poreska oslobođenja utvrđena na osnovu tačke 2. člana 3.Zakona o stopama republičkih poreza i o poreskim oslobođenjima, bez vremenskog ograičenja ovog oslobođenja, ne prestaju danom stupanja na snagu Zakona o porezu na dobit korporacija.

...

U smislu člana 7.stav 1.tačka 2.Zakona o porezu na dobit preduzeća oslobođenje od plaćanja poreza na dobit preduzeća, vrši se isključivo prema grupi delatnosti u oju je preduzeće razvrstano

...

Poništajem ugovora na osnovu koga je izvršena uplata poreza na prenos apsolutnih prava i poreza na kapitalni dobitak ispunjeni su uslovi za povraćaj tih poreza .

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 79 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

OBJAŠNjENjE o primeni čl. 59. i 60. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, a u vezi utvrđivanja iznosa kamate koja bi po tržišnim uslovima (po principu "van dohvata ruke") bila obračunata na zajmove, odnosno kredite među povezanim licima

...

... na poresko oslobođenje iz člana 50a stav 1. Zakona o porezu na dobit preduzeća u slučaju plaćanja jednokratne naknade po osnovu dugoročnog zakupa neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini / b) Početak primene poreskog oslobođenje iz člana 50a stav 1. Zakona o porezu na dobit preduzeća / c) Način utvrđivanja srazmernog dela ulaganja u osnovna sredstva za svrhu korišćenja poreskog ... porezu na dobit ... poreskog ... poreski ... poreski ... poreskog ... na ... poreskom ...

...

Obaveza plaćanja poreza na dohodak građana na kapitalni dobitak po osnovu prodaje nepokretnosti koja je stečena nasleđem

...

Šta se smatra povezanim licima prema Zakonu o porezu na dobit preduzeća?

...

Mogućnost ostvarivanja prava na poreski kredit iz člana 48. Zakona o porezu na dobit preduzeća u slučaju kada poreski obveznik (radi izgradnje skladišnog i poslovnog prostora), na osnovu ugovora zaključenog sa fizičkim licem, stekne pravo korišćenja ostalog građevinskog zemljišta u državnoj svojini?

...

Priznavanje prava na poreski kredit iz člana 49. Zakona o porezu na dobit preduzeća kada obveznik u određenom poreskom periodu zaposli jednog ili više radnika na neodređeno vreme

...

Pravo na poreski podsticaj iz člana 50a Zakona o porezu na dobit preduzeća ukoliko obveznik u toku korišćenja poreskog podsticaja smanji broj zaposlenih ispod broja zaposlenih u poreskom periodu u kojem se kvalifikovao za taj poreski podsticaj

ogl3
ogl4

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 2 pronadjena primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

3) da koncesionara oslobodi obaveze plaćanja poreza na dobit , srazmerno stranom ulogu u predmet koncesije, u trajanju od pet godina s tim da po isteku tog roka preduzme mere u okviru svoje nadležnosti da se poresko oslobođenje produži na period sve dok eksploatacija objekta ne počne ostvarivati neto dobit , tj. sve dok prihod ne pokrije sve troškove eksploatacije, uključujući i troškove kapitala od % na ukupan iznos vrednosti uloženog kapitala za izgradnju objekta, odnosno

...

Partneri će plaćati porez na dobit u skladu sa domaćim propisima.

U dokumentima tipa obrasci od ukupno 3 pronadjena primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

OBRAZAC - Poreska prijava za utvrdjivanje poreza na kapitalne dobitke (PPDG-3) (_)

Razno / Poreska prijava za utvrdjivanje poreza na kapitalne dobitke / PPDG-3

ogl5
hor003