Traženo: otrov

Ukupno nađeno: 1996 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 1992 pronadjenih primera ovde je prikazano 26 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o povlačenju rezerve date na Protokol o zabrani upotrebe u ratu zagušljivih, otrovnih i sličnih gasova i bakterioloških sredstava (mp)

Spisak otrova čiji su proizvodnja, promet i korišćenje zabranjeni (RS)

Zakon o proizvodnji i prometu otrovnih materija (SCG)

Lista otrova razvrstanih u grupe (SCG)

Spisak otrova čiji su proizvodnja, promet i korišćenje zabranjeni (SCG)

Odluka o obeležavanju otrova u prometu (SCG)

Odluka o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica i preduzetnici koji vrše proizvodnju, promet i kontrolu otrova (SCG)

Pravilnik o količinama pesticida, metala i metaloida i drugih otrovnih supstancija, hemioterapeutika, anabolika i drugih supstancija koje se mogu nalaziti u namirnicama (SCG)

Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije za davanje toksikološke ocene otrova i organizacije za davanje ocene o efikasnosti otrova (SCG)

Pravilnik o kriterijumima za razvrstavanje otrova u grupe i o metodama za određivanje stepena otrovnosti pojedinih otrova (SCG)

Pravilnik o načinu uništavanja neupotrebljenih otrova i ambalaže koja je korišćena za pakovanje otrova i o načinu povlačenja otrova iz prometa (SCG)

Pravilnik o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite (RS)

Odlaganje otrovnih i drugih materijala

Zakon o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama (RS)

Evidencija o slučajevima trovanja , smrti, kao i zloupotrebe psihoaktivnih kontrolisanih supstanci

Zakon o proizvodnji i prometu otrovnih materija (SCG)

<lat>II</lat> RAZVRSTAVANjE I ISPITIVANjE OTROVA

<lat>III</lat> PROIZVODNjA I PROMET OTROVA

Pravilnik o uslovima za proizvodnju lekova, sadržaju obrasca dozvole za proizvodnju leka i registru izdatih dozvola za proizvodnju lekova (RS)

đ) sirovina koje pripadaju grupi otrova ,

Proizvodnja otrova , kao što su pesticidi i herbicidi, ne sme da se obavlja u prostorijama koje se koriste za proizvodnju lekova.

Rešenje o donesenim i povučenim srpskim standardima i srodnim dokumentima (RS)

2) SRPS EN 16278 (en), Hrana za životinje - Određivanje neorganskog arsena atomskom apsorpcionom spektrometrijom sa hidridnom tehnikom (HGAAS) posle mikrotalasne ekstrakcije i separacije ekstrakcijom na čvrstoj fazi (SPE);

6) SRPS ISO 27085 (en), Hrana za životinje - Određivanje kalcijuma, natrijuma, fosfora, magnezijuma, kalijuma, gvožđa, cinka, bakra, mangana, kobalta, molibdena, arsena , olova i kadmijuma ICP-AES-om;

Pravilnik o utvrđivanju sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost (RS)

3) zgura, pepeo i ostaci koji sadrže metale, arsen ili jedinjenja metala i arsena , koji ne nastaju pri proizvodnji gvožđa i čelika;

Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (RS)

16) arsen , kadmijum, nikl i benzo(a)piren su ukupan sadržaj ovih elemenata i njihovih jedinjenja u frakciji suspendovanih čestica PM<sub>10</sub> ;

Nivo zagađenosti vazduha prati se merenjem koncentracija za sumpor dioksid, azot dioksid i okside azota, suspendovane čestice (PM<sub>10</sub>, PM<sub>2.5</sub>), olovo, benzen, ugljen monoksid, prizemni ozon, arsen , kadmijum, živu, nikl i benzo(a)piren u vazduhu instrumentima za automatsko merenje i/ili uzimanjem uzoraka i njihovom analizom.

Određivanje minimalnog broja mernih mesta i lokacija za uzimanje uzoraka u svrhu merenja koncentracija i brzine taloženja arsena , kadmijuma, žive, nikla, policikličnih aromatičnih ugljovodonika (PAH) i benzo (a) pirena u vazduhu vrši se u skladu sa Prilogom <lat>II</lat> Minimalni broj mernih mesta i lokacija za uzimanje uzoraka u svrhu merenja koncentracija i brzine taloženja arsena , kadmijuma, žive u gasovitom stanju, nikla, policikličnih aromatičnih ugljovodonika (PAH) i benzo (a) pirena

Za merenje koncentracija arsena , kadmijuma, žive, nikla i policikličnih aromatičnih ugljovodonika (PAH) u vazduhu u cilju ocenjivanja kvaliteta vazduha primenjuju se referentne metode i druge metode iz Priloga VI Referentne metode za ocenjivanje koncentracija u vazduhu i brzine taloženja arsena , kadmijuma, žive u gasovitom stanju, nikla i policikličnih aromatičnih ugljovodonika (PAH), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Ocenjivanje kvaliteta vazduha u zonama i aglomeracijama vrši se i primenom kriterijuma za ocenjivanje koncentracija arsena , kadmijuma, nikla i benzo(a)pirena u vazduhu, u skladu sa Prilogom <lat>VIII</lat> Kriterijumi za ocenjivanje koncentracija arsena , kadmijuma, nikla i benzo (a) pirena u vazduhu u zonama i aglomeracijama, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Gornje i donje granice ocenjivanja za arsen , kadmijum, nikl i benzo (a) piren date su u Prilogu <lat>VIII</lat> Odeljku A ove uredbe.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 4 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Kao predmeti koji su upotrebljeni ili su bili namenjeni za izvršenje krivičnog dela najčešće su u praksi opojne droge, otrovi , oružje, sredstava za falsifikovanje i slično.

...

Organizacija koja je izvršila prskanje pšenice preparatima otrovnim za pčele, a prethodno nije obavestila pčelare na tom području da će vršiti prskanje kako bi ovi preduzeli zaštitne mere, odgovorna je za naknadu štete koju su pretrpeli pčelari

...

Krivičnoto delo - Doveduvanje vo opasnost na život i imot so opasno dejstvo može da bide storeno so nekoe opšto opasno dejstvo ili opšto opasno sredstvo. Zakonot gi naveduva zaradi primer najkarakterističnite od niv: požar, poplava, eksplozija, otrov , otrovni gasovi, motorna sila, razni vidovi energija, ne ostava možnost deloto da bide soreno i so drugi dejstvija, odnosno so drugi opšto opasni sredstva. Ako poradi vakvoto i drugo srodno Krivično delo, nastapat poteški posledici (teška telesna

...

Kupovina opojnu drogu radi njene prodaje i davanje opojne droge drugom da je uživa su delo iz stava 1. i delo iz stava 2. krivičnog dela neovlašćene proizvodnje, prerađivanja i prodaje opojnih droga i otrova iz čl. 208. KZ U STICAJU